Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,640,922  
1,514,867  
1,571,921  
1,523,596  
1,436,627  
1,201,117  
1,069,822  
1,106,950  
1,100,498  
1,033,137  
35,938  
51,641  
64,102  
107,932  
23,417  
0  
0  
0  
0  
0  
439,522  
351,170  
424,724  
395,891  
345,284  
695,331  
629,411  
588,880  
553,364  
629,584  
30,326  
37,600  
29,243  
43,310  
34,853  
439,805  
445,046  
464,972  
423,098  
403,490  
27,221  
35,829  
44,957  
48,136  
38,473  
335,891  
348,301  
362,170  
293,780  
278,356  
0  
0  
0  
0  
0  
45,436  
33,949  
29,095  
53,546  
59,339  
0  
0  
0  
0  
0  
31,257  
26,967  
28,750  
27,636  
27,322  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,640,922  
1,514,867  
1,571,921  
1,523,596  
1,436,627  
1,284,306  
1,124,681  
1,197,309  
1,161,344  
1,091,784  
1,087,185  
885,965  
967,165  
871,111  
864,665  
197,122  
238,716  
230,144  
290,234  
227,119  
356,616  
390,186  
374,612  
362,251  
344,843  
356,616  
390,186  
374,612  
362,251  
344,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0