Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,436,627  
1,183,422  
1,364,934  
1,147,723  
1,353,625  
1,033,137  
829,091  
998,763  
783,070  
1,016,746  
23,417  
35,410  
149,160  
48,952  
76,928  
0  
0  
0  
1,100  
16,100  
345,284  
336,861  
376,536  
293,052  
350,704  
629,584  
429,760  
453,143  
379,788  
510,669  
34,853  
27,060  
19,925  
60,177  
62,346  
403,490  
354,331  
366,170  
364,653  
336,878  
38,473  
31,694  
42,172  
43,792  
48,940  
278,356  
276,205  
289,380  
293,188  
262,027  
0  
0  
0  
0  
0  
59,339  
19,364  
6,388  
707  
1,226  
0  
0  
0  
0  
0  
27,322  
27,068  
28,230  
26,965  
24,686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,436,627  
1,183,422  
1,364,934  
1,147,723  
1,353,625  
1,091,784  
818,398  
995,549  
790,347  
1,025,706  
864,665  
609,554  
804,718  
596,387  
835,128  
227,119  
208,844  
190,831  
193,960  
190,578  
344,843  
365,024  
369,385  
357,376  
327,919  
344,843  
365,024  
369,385  
357,376  
327,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0