Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,571,921  
1,523,596  
1,436,627  
1,183,422  
1,364,934  
1,106,950  
1,100,498  
1,033,137  
829,091  
998,763  
64,102  
107,932  
23,417  
35,410  
149,160  
0  
0  
0  
0  
0  
424,724  
395,891  
345,284  
336,861  
376,536  
588,880  
553,364  
629,584  
429,760  
453,143  
29,243  
43,310  
34,853  
27,060  
19,925  
464,972  
423,098  
403,490  
354,331  
366,170  
44,957  
48,136  
38,473  
31,694  
42,172  
362,170  
293,780  
278,356  
276,205  
289,380  
0  
0  
0  
0  
0  
29,095  
53,546  
59,339  
19,364  
6,388  
0  
0  
0  
0  
0  
28,750  
27,636  
27,322  
27,068  
28,230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,571,921  
1,523,596  
1,436,627  
1,183,422  
1,364,934  
1,197,309  
1,161,344  
1,091,784  
818,398  
995,549  
967,165  
871,111  
864,665  
609,554  
804,718  
230,144  
290,234  
227,119  
208,844  
190,831  
374,612  
362,251  
344,843  
365,024  
369,385  
374,612  
362,251  
344,843  
365,024  
369,385  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0