Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,683  
346,417  
348,763  
348,994  
352,185  
64,744  
76,267  
70,856  
71,340  
67,815  
47,418  
54,987  
48,552  
47,292  
41,598  
0  
0  
0  
0  
0  
13,803  
14,941  
14,845  
16,695  
19,705  
3,469  
6,339  
6,563  
6,314  
4,714  
53  
0  
896  
1,040  
1,798  
273,940  
270,150  
277,906  
277,654  
284,370  
0  
0  
0  
0  
0  
264,486  
267,340  
275,796  
213,007  
221,123  
0  
0  
0  
0  
0  
7,865  
1,106  
840  
63,427  
62,214  
586  
423  
443  
478  
505  
1,002  
1,281  
829  
742  
528  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,683  
346,417  
348,763  
348,994  
352,185  
145,934  
155,126  
161,976  
150,987  
157,290  
33,500  
30,032  
36,881  
34,151  
46,408  
112,434  
125,094  
125,094  
116,836  
110,882  
192,749  
191,292  
186,787  
198,007  
194,895  
192,749  
191,292  
186,787  
194,889  
192,031  
0  
0  
0  
3,118  
2,864  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0