Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,417  
348,763  
348,994  
352,185  
339,679  
76,267  
70,856  
71,340  
67,815  
77,929  
54,987  
48,552  
47,292  
41,598  
44,845  
0  
0  
0  
0  
0  
14,941  
14,845  
16,695  
19,705  
22,275  
6,339  
6,563  
6,314  
4,714  
10,048  
0  
896  
1,040  
1,798  
761  
270,150  
277,906  
277,654  
284,370  
261,751  
0  
0  
0  
0  
0  
267,340  
275,796  
213,007  
221,123  
205,991  
0  
0  
0  
0  
0  
1,106  
840  
63,427  
62,214  
55,030  
423  
443  
478  
505  
0  
1,281  
829  
742  
528  
730  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,417  
348,763  
348,994  
352,185  
339,679  
155,126  
161,976  
150,987  
157,290  
149,211  
30,032  
36,881  
34,151  
46,408  
33,820  
125,094  
125,094  
116,836  
110,882  
115,391  
191,292  
186,787  
198,007  
194,895  
190,468  
191,292  
186,787  
194,889  
192,031  
187,909  
0  
0  
3,118  
2,864  
2,559  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0