Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,763  
348,994  
352,185  
339,679  
334,425  
70,856  
71,340  
67,815  
77,929  
73,330  
48,552  
47,292  
41,598  
44,845  
35,876  
0  
0  
0  
0  
0  
14,845  
16,695  
19,705  
22,275  
26,332  
6,563  
6,314  
4,714  
10,048  
9,777  
896  
1,040  
1,798  
761  
1,346  
277,906  
277,654  
284,370  
261,751  
261,095  
0  
0  
0  
0  
0  
275,796  
213,007  
221,123  
205,991  
210,875  
0  
0  
0  
0  
0  
840  
63,427  
62,214  
55,030  
49,471  
443  
478  
505  
0  
0  
829  
742  
528  
730  
749  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,763  
348,994  
352,185  
339,679  
334,425  
161,976  
150,987  
157,290  
149,211  
151,541  
36,881  
34,151  
46,408  
33,820  
39,083  
125,094  
116,836  
110,882  
115,391  
112,458  
186,787  
198,007  
194,895  
190,468  
182,884  
186,787  
194,889  
192,031  
187,909  
180,642  
0  
3,118  
2,864  
2,559  
2,243  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0