Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
957,541  
644,935  
600,663  
640,678  
648,639  
733,615  
532,214  
327,020  
364,960  
533,975  
8,283  
4,033  
15,315  
9,516  
6,411  
7,764  
9,449  
7,534  
7,764  
70,000  
496,588  
325,691  
142,144  
177,097  
269,059  
220,588  
192,447  
161,343  
169,779  
183,285  
393  
593  
684  
803  
5,220  
223,926  
112,721  
273,643  
275,719  
114,664  
151,444  
2,945  
163,572  
165,834  
40,834  
67,078  
65,449  
64,255  
64,819  
66,976  
0  
0  
0  
0  
0  
2,778  
41,444  
41,444  
40,990  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
0  
258  
1,748  
1,451  
1,451  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
957,541  
644,935  
600,663  
640,678  
648,639  
772,918  
458,679  
434,367  
460,481  
466,071  
772,918  
449,921  
425,141  
449,492  
453,149  
0  
8,758  
9,226  
10,988  
12,922  
184,623  
186,256  
166,296  
180,198  
182,569  
184,623  
186,256  
166,296  
180,198  
182,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0