Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
703,349  
803,708  
715,644  
957,541  
644,935  
628,075  
658,485  
567,807  
733,615  
532,214  
6,299  
9,094  
3,067  
8,283  
4,033  
7,764  
7,764  
7,764  
7,764  
9,449  
337,786  
416,543  
329,513  
496,588  
325,691  
276,185  
224,327  
226,407  
220,588  
192,447  
41  
757  
1,056  
393  
593  
75,274  
145,223  
147,837  
223,926  
112,721  
2,486  
36,909  
36,909  
151,444  
2,945  
67,403  
69,855  
72,736  
67,078  
65,449  
0  
0  
0  
0  
0  
2,759  
35,653  
35,387  
2,778  
41,444  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
0  
181  
181  
0  
258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
703,349  
803,708  
715,644  
957,541  
644,935  
517,837  
621,132  
532,514  
772,918  
458,679  
514,515  
617,634  
527,905  
772,918  
449,921  
3,322  
3,498  
4,609  
0  
8,758  
185,511  
182,576  
183,130  
184,623  
186,256  
185,511  
182,576  
183,130  
184,623  
186,256  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0