Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
640,678  
648,639  
587,304  
607,458  
568,423  
364,960  
533,975  
352,889  
355,525  
373,866  
9,516  
6,411  
5,749  
18,574  
32,102  
7,764  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
177,097  
269,059  
141,260  
145,053  
149,532  
169,779  
183,285  
134,829  
121,158  
121,492  
803  
5,220  
1,051  
740  
740  
275,719  
114,664  
234,414  
251,933  
194,556  
165,834  
40,834  
159,835  
176,002  
116,476  
64,819  
66,976  
69,146  
70,497  
72,647  
0  
0  
0  
0  
0  
40,990  
2,778  
2,778  
2,778  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
1,451  
1,451  
30  
30  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
640,678  
648,639  
587,304  
607,458  
568,423  
460,481  
466,071  
403,223  
423,762  
386,467  
449,492  
453,149  
388,303  
405,611  
363,887  
10,988  
12,922  
14,920  
18,151  
22,580  
180,198  
182,569  
184,080  
183,696  
181,956  
180,198  
182,569  
184,080  
183,696  
181,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0