Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,935  
600,663  
640,678  
648,639  
587,304  
532,214  
327,020  
364,960  
533,975  
352,889  
4,033  
15,315  
9,516  
6,411  
5,749  
9,449  
7,534  
7,764  
70,000  
70,000  
325,691  
142,144  
177,097  
269,059  
141,260  
192,447  
161,343  
169,779  
183,285  
134,829  
593  
684  
803  
5,220  
1,051  
112,721  
273,643  
275,719  
114,664  
234,414  
2,945  
163,572  
165,834  
40,834  
159,835  
65,449  
64,255  
64,819  
66,976  
69,146  
0  
0  
0  
0  
0  
41,444  
41,444  
40,990  
2,778  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
258  
1,748  
1,451  
1,451  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,935  
600,663  
640,678  
648,639  
587,304  
458,679  
434,367  
460,481  
466,071  
403,223  
449,921  
425,141  
449,492  
453,149  
388,303  
8,758  
9,226  
10,988  
12,922  
14,920  
186,256  
166,296  
180,198  
182,569  
184,080  
186,256  
166,296  
180,198  
182,569  
184,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0