Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
607,458  
568,423  
562,861  
533,765  
525,227  
355,525  
373,866  
402,281  
375,956  
373,685  
18,574  
32,102  
7,572  
4,340  
1,883  
70,000  
70,000  
0  
0  
0  
145,053  
149,532  
242,576  
249,874  
254,333  
121,158  
121,492  
144,074  
120,930  
115,725  
740  
740  
8,058  
812  
1,744  
251,933  
194,556  
160,581  
157,809  
151,542  
176,002  
116,476  
7,791  
0  
0  
70,497  
72,647  
146,871  
152,352  
146,085  
0  
0  
0  
0  
0  
2,778  
2,778  
2,778  
2,778  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
30  
30  
516  
54  
54  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
607,458  
568,423  
562,861  
533,765  
525,227  
423,762  
386,467  
380,682  
353,396  
345,106  
405,611  
363,887  
347,023  
314,897  
306,461  
18,151  
22,580  
33,659  
38,498  
38,644  
183,696  
181,956  
182,180  
180,369  
180,121  
183,696  
181,956  
182,180  
180,369  
180,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0