Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
715,644  
957,541  
644,935  
600,663  
640,678  
567,807  
733,615  
532,214  
327,020  
364,960  
3,067  
8,283  
4,033  
15,315  
9,516  
7,764  
7,764  
9,449  
7,534  
7,764  
329,513  
496,588  
325,691  
142,144  
177,097  
226,407  
220,588  
192,447  
161,343  
169,779  
1,056  
393  
593  
684  
803  
147,837  
223,926  
112,721  
273,643  
275,719  
36,909  
151,444  
2,945  
163,572  
165,834  
72,736  
67,078  
65,449  
64,255  
64,819  
0  
0  
0  
0  
0  
35,387  
2,778  
41,444  
41,444  
40,990  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
181  
0  
258  
1,748  
1,451  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
715,644  
957,541  
644,935  
600,663  
640,678  
532,514  
772,918  
458,679  
434,367  
460,481  
527,905  
772,918  
449,921  
425,141  
449,492  
4,609  
0  
8,758  
9,226  
10,988  
183,130  
184,623  
186,256  
166,296  
180,198  
183,130  
184,623  
186,256  
166,296  
180,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0