Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
600,663  
640,678  
648,639  
587,304  
607,458  
327,020  
364,960  
533,975  
352,889  
355,525  
15,315  
9,516  
6,411  
5,749  
18,574  
7,534  
7,764  
70,000  
70,000  
70,000  
142,144  
177,097  
269,059  
141,260  
145,053  
161,343  
169,779  
183,285  
134,829  
121,158  
684  
803  
5,220  
1,051  
740  
273,643  
275,719  
114,664  
234,414  
251,933  
163,572  
165,834  
40,834  
159,835  
176,002  
64,255  
64,819  
66,976  
69,146  
70,497  
0  
0  
0  
0  
0  
41,444  
40,990  
2,778  
2,778  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
1,748  
1,451  
1,451  
30  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
600,663  
640,678  
648,639  
587,304  
607,458  
434,367  
460,481  
466,071  
403,223  
423,762  
425,141  
449,492  
453,149  
388,303  
405,611  
9,226  
10,988  
12,922  
14,920  
18,151  
166,296  
180,198  
182,569  
184,080  
183,696  
166,296  
180,198  
182,569  
184,080  
183,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0