Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
803,708  
715,644  
957,541  
644,935  
600,663  
658,485  
567,807  
733,615  
532,214  
327,020  
9,094  
3,067  
8,283  
4,033  
15,315  
7,764  
7,764  
7,764  
9,449  
7,534  
416,543  
329,513  
496,588  
325,691  
142,144  
224,327  
226,407  
220,588  
192,447  
161,343  
757  
1,056  
393  
593  
684  
145,223  
147,837  
223,926  
112,721  
273,643  
36,909  
36,909  
151,444  
2,945  
163,572  
69,855  
72,736  
67,078  
65,449  
64,255  
0  
0  
0  
0  
0  
35,653  
35,387  
2,778  
41,444  
41,444  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
181  
181  
0  
258  
1,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
803,708  
715,644  
957,541  
644,935  
600,663  
621,132  
532,514  
772,918  
458,679  
434,367  
617,634  
527,905  
772,918  
449,921  
425,141  
3,498  
4,609  
0  
8,758  
9,226  
182,576  
183,130  
184,623  
186,256  
166,296  
182,576  
183,130  
184,623  
186,256  
166,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0