Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
568,423  
562,861  
533,765  
525,227  
511,549  
373,866  
402,281  
375,956  
373,685  
351,719  
32,102  
7,572  
4,340  
1,883  
17,913  
70,000  
0  
0  
0  
0  
149,532  
242,576  
249,874  
254,333  
210,590  
121,492  
144,074  
120,930  
115,725  
121,463  
740  
8,058  
812  
1,744  
1,753  
194,556  
160,581  
157,809  
151,542  
159,830  
116,476  
7,791  
0  
0  
5,494  
72,647  
146,871  
152,352  
146,085  
148,880  
0  
0  
0  
0  
0  
2,778  
2,778  
2,778  
2,778  
2,778  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
2,625  
30  
516  
54  
54  
54  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
568,423  
562,861  
533,765  
525,227  
511,549  
386,467  
380,682  
353,396  
345,106  
331,752  
363,887  
347,023  
314,897  
306,461  
290,594  
22,580  
33,659  
38,498  
38,644  
41,158  
181,956  
182,180  
180,369  
180,121  
179,797  
181,956  
182,180  
180,369  
180,121  
179,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0