Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,691,526  
7,316,175  
7,114,422  
6,627,735  
6,577,931  
5,986,951  
5,592,299  
5,373,537  
4,854,670  
4,738,324  
154,382  
183,472  
295,053  
318,795  
116,333  
20,000  
27,801  
28,508  
27,542  
27,302  
2,619,996  
2,101,071  
2,501,725  
1,869,831  
2,361,646  
3,031,334  
3,177,543  
2,447,323  
2,554,886  
2,147,062  
161,239  
102,413  
100,927  
83,617  
85,981  
1,704,575  
1,723,875  
1,740,885  
1,773,065  
1,839,607  
0  
0  
0  
0  
0  
1,446,546  
1,435,708  
1,460,579  
1,496,506  
1,564,962  
0  
0  
0  
0  
0  
98,582  
127,945  
122,798  
120,033  
111,856  
35,553  
36,611  
32,521  
33,146  
28,186  
123,893  
123,611  
124,987  
123,381  
134,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,691,526  
7,316,175  
7,114,422  
6,627,735  
6,577,931  
5,180,482  
4,971,425  
4,816,949  
4,217,909  
4,251,856  
5,000,703  
4,711,722  
4,557,006  
3,957,833  
3,984,102  
179,779  
259,702  
259,944  
260,076  
267,753  
2,511,044  
2,344,750  
2,297,472  
2,409,825  
2,326,075  
2,511,044  
2,344,750  
2,297,472  
2,409,825  
2,326,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0