Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,114,422  
6,627,735  
6,577,931  
6,245,384  
5,792,108  
5,373,537  
4,854,670  
4,738,324  
4,377,389  
3,932,264  
295,053  
318,795  
116,333  
180,391  
164,993  
28,508  
27,542  
27,302  
30,346  
26,106  
2,501,725  
1,869,831  
2,361,646  
1,631,194  
1,740,064  
2,447,323  
2,554,886  
2,147,062  
2,455,501  
1,934,133  
100,927  
83,617  
85,981  
79,956  
66,969  
1,740,885  
1,773,065  
1,839,607  
1,867,995  
1,859,845  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460,579  
1,496,506  
1,564,962  
1,542,408  
1,515,912  
0  
0  
0  
0  
0  
122,798  
120,033  
111,856  
159,706  
192,204  
32,521  
33,146  
28,186  
33,186  
202  
124,987  
123,381  
134,602  
132,695  
151,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,114,422  
6,627,735  
6,577,931  
6,245,384  
5,792,108  
4,816,949  
4,217,909  
4,251,856  
4,062,200  
3,689,070  
4,557,006  
3,957,833  
3,984,102  
3,795,411  
3,640,066  
259,944  
260,076  
267,753  
266,789  
49,004  
2,297,472  
2,409,825  
2,326,075  
2,183,184  
2,103,038  
2,297,472  
2,409,825  
2,326,075  
2,183,184  
2,103,038  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0