Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
287,416  
343,783  
355,259  
330,949  
328,740  
274,725  
318,927  
295,802  
305,788  
302,059  
4,590  
6,065  
3,358  
3,584  
2,208  
9,300  
0  
180  
0  
20  
227,028  
263,021  
255,400  
257,106  
248,142  
33,608  
48,203  
36,545  
43,485  
47,706  
199  
1,639  
319  
1,613  
3,984  
12,691  
24,857  
59,457  
25,161  
26,681  
0  
0  
0  
0  
0  
10,921  
19,831  
20,908  
21,835  
22,084  
7  
516  
815  
1,109  
1,411  
0  
0  
0  
0  
0  
656  
875  
33,266  
1,078  
1,343  
1,108  
3,634  
4,467  
1,139  
1,843  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
287,416  
343,783  
355,259  
330,949  
328,740  
215,062  
235,203  
222,909  
236,559  
234,582  
214,848  
234,871  
222,429  
236,227  
228,276  
215  
332  
480  
332  
6,306  
72,354  
108,581  
132,350  
94,390  
94,158  
72,354  
108,581  
132,350  
94,390  
94,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0