Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,783  
355,259  
330,949  
328,740  
354,414  
318,927  
295,802  
305,788  
302,059  
328,648  
6,065  
3,358  
3,584  
2,208  
2,488  
0  
180  
0  
20  
0  
263,021  
255,400  
257,106  
248,142  
276,305  
48,203  
36,545  
43,485  
47,706  
43,579  
1,639  
319  
1,613  
3,984  
6,276  
24,857  
59,457  
25,161  
26,681  
25,766  
0  
0  
0  
0  
0  
19,831  
20,908  
21,835  
22,084  
22,390  
516  
815  
1,109  
1,411  
1,286  
0  
0  
0  
0  
0  
875  
33,266  
1,078  
1,343  
1,078  
3,634  
4,467  
1,139  
1,843  
1,013  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,783  
355,259  
330,949  
328,740  
354,414  
235,203  
222,909  
236,559  
234,582  
251,102  
234,871  
222,429  
236,227  
228,276  
250,477  
332  
480  
332  
6,306  
625  
108,581  
132,350  
94,390  
94,158  
103,312  
108,581  
132,350  
94,390  
94,158  
103,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0