Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,259  
330,949  
328,740  
354,414  
329,023  
295,802  
305,788  
302,059  
328,648  
299,315  
3,358  
3,584  
2,208  
2,488  
596  
180  
0  
20  
0  
0  
255,400  
257,106  
248,142  
276,305  
222,807  
36,545  
43,485  
47,706  
43,579  
70,911  
319  
1,613  
3,984  
6,276  
5,002  
59,457  
25,161  
26,681  
25,766  
29,707  
0  
0  
0  
0  
0  
20,908  
21,835  
22,084  
22,390  
22,772  
815  
1,109  
1,411  
1,286  
2,107  
0  
0  
0  
0  
0  
33,266  
1,078  
1,343  
1,078  
1,243  
4,467  
1,139  
1,843  
1,013  
3,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,259  
330,949  
328,740  
354,414  
329,023  
222,909  
236,559  
234,582  
251,102  
232,857  
222,429  
236,227  
228,276  
250,477  
232,857  
480  
332  
6,306  
625  
0  
132,350  
94,390  
94,158  
103,312  
96,165  
132,350  
94,390  
94,158  
103,312  
96,165  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0