Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,671  
328,740  
354,414  
329,023  
335,649  
307,538  
302,059  
328,648  
299,315  
307,312  
2,559  
2,208  
2,488  
596  
1,754  
140  
20  
0  
0  
0  
258,858  
248,142  
276,305  
222,807  
233,587  
43,485  
47,706  
43,579  
70,911  
69,102  
2,496  
3,984  
6,276  
5,002  
2,869  
25,132  
26,681  
25,766  
29,707  
28,337  
0  
0  
0  
0  
0  
21,254  
22,084  
22,390  
22,772  
23,414  
1,109  
1,411  
1,286  
2,107  
2,319  
0  
0  
0  
0  
0  
1,343  
1,343  
1,078  
1,243  
1,078  
1,426  
1,843  
1,013  
3,585  
1,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,671  
328,740  
354,414  
329,023  
335,649  
236,687  
234,582  
251,102  
232,857  
239,722  
233,294  
228,276  
250,477  
232,857  
239,137  
3,393  
6,306  
625  
0  
585  
95,984  
94,158  
103,312  
96,165  
95,928  
95,984  
94,158  
103,312  
96,165  
95,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0