Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,414  
329,023  
335,649  
334,183  
334,257  
328,648  
299,315  
307,312  
305,176  
310,719  
2,488  
596  
1,754  
1,195  
2,520  
0  
0  
0  
0  
6,000  
276,305  
222,807  
233,587  
251,069  
252,059  
43,579  
70,911  
69,102  
52,418  
49,336  
6,276  
5,002  
2,869  
495  
805  
25,766  
29,707  
28,337  
29,007  
23,538  
0  
0  
0  
0  
622  
22,390  
22,772  
23,414  
23,938  
16,821  
1,286  
2,107  
2,319  
2,621  
2,923  
0  
0  
0  
0  
0  
1,078  
1,243  
1,078  
1,078  
1,310  
1,013  
3,585  
1,527  
1,370  
1,862  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,414  
329,023  
335,649  
334,183  
334,257  
251,102  
232,857  
239,722  
238,508  
237,153  
250,477  
232,857  
239,137  
237,806  
237,153  
625  
0  
585  
702  
0  
103,312  
96,165  
95,928  
95,676  
97,104  
103,312  
96,165  
95,928  
95,676  
97,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0