Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,740  
354,414  
329,023  
335,649  
334,183  
302,059  
328,648  
299,315  
307,312  
305,176  
2,208  
2,488  
596  
1,754  
1,195  
20  
0  
0  
0  
0  
248,142  
276,305  
222,807  
233,587  
251,069  
47,706  
43,579  
70,911  
69,102  
52,418  
3,984  
6,276  
5,002  
2,869  
495  
26,681  
25,766  
29,707  
28,337  
29,007  
0  
0  
0  
0  
0  
22,084  
22,390  
22,772  
23,414  
23,938  
1,411  
1,286  
2,107  
2,319  
2,621  
0  
0  
0  
0  
0  
1,343  
1,078  
1,243  
1,078  
1,078  
1,843  
1,013  
3,585  
1,527  
1,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,740  
354,414  
329,023  
335,649  
334,183  
234,582  
251,102  
232,857  
239,722  
238,508  
228,276  
250,477  
232,857  
239,137  
237,806  
6,306  
625  
0  
585  
702  
94,158  
103,312  
96,165  
95,928  
95,676  
94,158  
103,312  
96,165  
95,928  
95,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0