Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,451,378  
2,608,171  
2,854,738  
2,488,892  
2,667,477  
939,938  
1,093,333  
1,336,034  
854,341  
1,061,309  
96,779  
81,173  
95,120  
89,003  
140,641  
8,095  
77,170  
74,170  
3,084  
3,084  
398,373  
378,305  
233,277  
265,647  
542,005  
410,371  
551,944  
927,874  
459,994  
359,218  
26,320  
4,742  
5,593  
36,613  
16,360  
1,511,440  
1,514,838  
1,518,704  
1,634,551  
1,606,168  
2,937  
2,937  
4,800  
5,342  
14,435  
1,341,617  
1,368,800  
1,330,017  
1,423,050  
1,433,353  
0  
0  
0  
0  
0  
72,541  
46,580  
105,542  
106,794  
76,508  
30,983  
30,639  
30,655  
33,232  
33,551  
63,362  
65,881  
47,690  
66,132  
48,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,451,378  
2,608,171  
2,855,001  
2,488,892  
2,667,477  
823,007  
923,870  
1,191,340  
822,853  
994,743  
740,350  
840,355  
1,067,800  
697,712  
850,453  
82,657  
83,515  
123,540  
125,140  
144,290  
1,628,371  
1,684,301  
1,663,661  
1,666,039  
1,672,734  
1,600,441  
1,644,382  
1,620,772  
1,617,120  
1,628,739  
27,931  
39,919  
42,889  
48,919  
43,996  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0