Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,378,355  
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
2,687,486  
913,463  
1,240,100  
1,400,588  
1,769,943  
1,215,698  
30,683  
14,657  
15,412  
20,512  
186,069  
9,218  
10,425  
18,050  
49,125  
46,595  
469,262  
608,279  
534,790  
383,706  
403,514  
350,295  
583,640  
820,735  
1,303,703  
534,118  
54,006  
23,100  
11,601  
12,896  
45,402  
1,464,892  
1,473,696  
1,463,842  
1,429,738  
1,471,788  
1,980  
14,472  
1,122  
1,122  
1,122  
1,248,683  
1,270,355  
1,275,912  
1,235,293  
1,300,773  
0  
0  
0  
0  
0  
127,687  
99,452  
90,919  
102,823  
76,282  
30,850  
30,773  
30,773  
30,773  
30,773  
55,692  
58,644  
65,116  
59,727  
62,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,378,355  
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
2,687,486  
835,861  
1,144,418  
1,300,954  
1,609,607  
1,066,704  
762,192  
1,068,374  
1,221,721  
1,526,026  
984,159  
73,669  
76,044  
79,233  
83,582  
82,544  
1,542,494  
1,569,378  
1,563,476  
1,590,073  
1,620,783  
1,513,622  
1,536,466  
1,529,911  
1,554,384  
1,585,059  
28,872  
32,912  
33,565  
35,689  
35,724  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0