Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,686,083  
2,451,378  
2,608,171  
2,854,738  
2,488,892  
1,203,232  
939,938  
1,093,333  
1,336,034  
854,341  
186,069  
96,779  
81,173  
95,120  
89,003  
46,595  
8,095  
77,170  
74,170  
3,084  
391,303  
398,373  
378,305  
233,277  
265,647  
534,118  
410,371  
551,944  
927,874  
459,994  
45,146  
26,320  
4,742  
5,593  
36,613  
1,482,851  
1,511,440  
1,514,838  
1,518,704  
1,634,551  
16,210  
2,937  
2,937  
4,800  
5,342  
1,300,773  
1,341,617  
1,368,800  
1,330,017  
1,423,050  
0  
0  
0  
0  
0  
76,463  
72,541  
46,580  
105,542  
106,794  
30,773  
30,983  
30,639  
30,655  
33,232  
58,631  
63,362  
65,881  
47,690  
66,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,686,083  
2,451,378  
2,608,171  
2,855,001  
2,488,892  
1,065,861  
823,007  
923,870  
1,191,340  
822,853  
980,992  
740,350  
840,355  
1,067,800  
697,712  
84,869  
82,657  
83,515  
123,540  
125,140  
1,620,221  
1,628,371  
1,684,301  
1,663,661  
1,666,039  
1,584,497  
1,600,441  
1,644,382  
1,620,772  
1,617,120  
35,724  
27,931  
39,919  
42,889  
48,919  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0