Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
2,406,358  
2,368,645  
1,061,309  
1,101,426  
1,320,795  
736,497  
854,394  
140,641  
44,372  
106,557  
18,825  
28,432  
3,084  
3,000  
0  
0  
0  
542,005  
342,295  
409,693  
461,253  
539,366  
359,218  
708,244  
775,429  
211,019  
260,177  
16,360  
3,516  
29,116  
45,400  
26,419  
1,606,168  
1,603,075  
1,717,798  
1,669,861  
1,514,251  
14,435  
5,342  
9,229  
1  
6  
1,433,353  
1,432,502  
1,390,626  
1,337,640  
1,272,442  
0  
0  
0  
0  
0  
76,508  
72,591  
139,750  
165,475  
169,246  
33,551  
33,790  
140,892  
128,788  
34,635  
48,321  
58,851  
37,301  
37,958  
37,922  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
2,406,358  
2,368,645  
994,743  
1,071,280  
1,413,410  
863,960  
873,440  
850,453  
937,418  
1,262,332  
717,744  
818,605  
144,290  
133,862  
151,078  
146,215  
54,834  
1,672,734  
1,633,221  
1,625,184  
1,542,398  
1,495,205  
1,628,739  
1,589,240  
1,578,987  
1,495,378  
1,493,953  
43,996  
43,981  
46,197  
47,020  
1,253  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0