Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,577,857  
2,854,738  
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
1,107,826  
1,336,034  
854,341  
1,061,309  
1,101,426  
84,172  
95,120  
89,003  
140,641  
44,372  
69,170  
74,170  
3,084  
3,084  
3,000  
392,046  
233,277  
265,647  
542,005  
342,295  
549,335  
927,874  
459,994  
359,218  
708,244  
13,103  
5,593  
36,613  
16,360  
3,516  
1,470,031  
1,518,704  
1,634,551  
1,606,168  
1,603,075  
2,937  
4,800  
5,342  
14,435  
5,342  
1,328,028  
1,330,017  
1,423,050  
1,433,353  
1,432,502  
0  
0  
0  
0  
0  
46,580  
105,542  
106,794  
76,508  
72,591  
30,636  
30,655  
33,232  
33,551  
33,790  
61,850  
47,690  
66,132  
48,321  
58,851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,577,857  
2,855,001  
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
893,536  
1,191,340  
822,853  
994,743  
1,071,280  
819,062  
1,067,800  
697,712  
850,453  
937,418  
74,474  
123,540  
125,140  
144,290  
133,862  
1,684,321  
1,663,661  
1,666,039  
1,672,734  
1,633,221  
1,643,989  
1,620,772  
1,617,120  
1,628,739  
1,589,240  
40,332  
42,889  
48,919  
43,996  
43,981  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0