Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,879,103  
3,199,680  
2,687,486  
2,451,378  
2,608,171  
1,424,919  
1,769,943  
1,215,698  
939,938  
1,093,333  
15,259  
20,512  
186,069  
96,779  
81,173  
18,050  
49,125  
46,595  
8,095  
77,170  
556,474  
383,706  
403,514  
398,373  
378,305  
821,014  
1,303,703  
534,118  
410,371  
551,944  
14,122  
12,896  
45,402  
26,320  
4,742  
1,454,183  
1,429,738  
1,471,788  
1,511,440  
1,514,838  
1,980  
1,122  
1,122  
2,937  
2,937  
1,269,471  
1,235,293  
1,300,773  
1,341,617  
1,368,800  
0  
0  
0  
0  
0  
90,919  
102,823  
76,282  
72,541  
46,580  
30,708  
30,773  
30,773  
30,983  
30,639  
61,106  
59,727  
62,838  
63,362  
65,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,879,103  
3,199,680  
2,687,486  
2,451,378  
2,608,171  
1,311,249  
1,609,607  
1,066,704  
823,007  
923,870  
1,232,478  
1,526,026  
984,159  
740,350  
840,355  
78,771  
83,582  
82,544  
82,657  
83,515  
1,567,853  
1,590,073  
1,620,783  
1,628,371  
1,684,301  
1,534,288  
1,554,384  
1,585,059  
1,600,441  
1,644,382  
33,565  
35,689  
35,724  
27,931  
39,919  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0