Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
2,406,358  
854,341  
1,061,309  
1,101,426  
1,320,795  
736,497  
89,003  
140,641  
44,372  
106,557  
18,825  
3,084  
3,084  
3,000  
0  
0  
265,647  
542,005  
342,295  
409,693  
461,253  
459,994  
359,218  
708,244  
775,429  
211,019  
36,613  
16,360  
3,516  
29,116  
45,400  
1,634,551  
1,606,168  
1,603,075  
1,717,798  
1,669,861  
5,342  
14,435  
5,342  
9,229  
1  
1,423,050  
1,433,353  
1,432,502  
1,390,626  
1,337,640  
0  
0  
0  
0  
0  
106,794  
76,508  
72,591  
139,750  
165,475  
33,232  
33,551  
33,790  
140,892  
128,788  
66,132  
48,321  
58,851  
37,301  
37,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
2,406,358  
822,853  
994,743  
1,071,280  
1,413,410  
863,960  
697,712  
850,453  
937,418  
1,262,332  
717,744  
125,140  
144,290  
133,862  
151,078  
146,215  
1,666,039  
1,672,734  
1,633,221  
1,625,184  
1,542,398  
1,617,120  
1,628,739  
1,589,240  
1,578,987  
1,495,378  
48,919  
43,996  
43,981  
46,197  
47,020  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0