Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,854,738  
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
1,336,034  
854,341  
1,061,309  
1,101,426  
1,320,795  
95,120  
89,003  
140,641  
44,372  
106,557  
74,170  
3,084  
3,084  
3,000  
0  
233,277  
265,647  
542,005  
342,295  
409,693  
927,874  
459,994  
359,218  
708,244  
775,429  
5,593  
36,613  
16,360  
3,516  
29,116  
1,518,704  
1,634,551  
1,606,168  
1,603,075  
1,717,798  
4,800  
5,342  
14,435  
5,342  
9,229  
1,330,017  
1,423,050  
1,433,353  
1,432,502  
1,390,626  
0  
0  
0  
0  
0  
105,542  
106,794  
76,508  
72,591  
139,750  
30,655  
33,232  
33,551  
33,790  
140,892  
47,690  
66,132  
48,321  
58,851  
37,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,855,001  
2,488,892  
2,667,477  
2,704,501  
3,038,594  
1,191,340  
822,853  
994,743  
1,071,280  
1,413,410  
1,067,800  
697,712  
850,453  
937,418  
1,262,332  
123,540  
125,140  
144,290  
133,862  
151,078  
1,663,661  
1,666,039  
1,672,734  
1,633,221  
1,625,184  
1,620,772  
1,617,120  
1,628,739  
1,589,240  
1,578,987  
42,889  
48,919  
43,996  
43,981  
46,197  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0