Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
2,687,486  
2,451,378  
1,240,100  
1,400,588  
1,769,943  
1,215,698  
939,938  
14,657  
15,412  
20,512  
186,069  
96,779  
10,425  
18,050  
49,125  
46,595  
8,095  
608,279  
534,790  
383,706  
403,514  
398,373  
583,640  
820,735  
1,303,703  
534,118  
410,371  
23,100  
11,601  
12,896  
45,402  
26,320  
1,473,696  
1,463,842  
1,429,738  
1,471,788  
1,511,440  
14,472  
1,122  
1,122  
1,122  
2,937  
1,270,355  
1,275,912  
1,235,293  
1,300,773  
1,341,617  
0  
0  
0  
0  
0  
99,452  
90,919  
102,823  
76,282  
72,541  
30,773  
30,773  
30,773  
30,773  
30,983  
58,644  
65,116  
59,727  
62,838  
63,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,713,796  
2,864,430  
3,199,680  
2,687,486  
2,451,378  
1,144,418  
1,300,954  
1,609,607  
1,066,704  
823,007  
1,068,374  
1,221,721  
1,526,026  
984,159  
740,350  
76,044  
79,233  
83,582  
82,544  
82,657  
1,569,378  
1,563,476  
1,590,073  
1,620,783  
1,628,371  
1,536,466  
1,529,911  
1,554,384  
1,585,059  
1,600,441  
32,912  
33,565  
35,689  
35,724  
27,931  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0