Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,717,832  
3,038,594  
2,406,358  
2,368,645  
2,445,909  
1,103,869  
1,320,795  
736,497  
854,394  
1,001,771  
44,371  
106,557  
18,825  
28,432  
31,413  
3,000  
0  
0  
0  
0  
344,543  
409,693  
461,253  
539,366  
502,580  
708,249  
775,429  
211,019  
260,177  
454,558  
3,705  
29,116  
45,400  
26,419  
13,221  
1,613,963  
1,717,798  
1,669,861  
1,514,251  
1,444,138  
3,527  
9,229  
1  
6  
15  
1,460,568  
1,390,626  
1,337,640  
1,272,442  
1,275,550  
0  
0  
0  
0  
0  
66,084  
139,750  
165,475  
169,246  
96,963  
34,052  
140,892  
128,788  
34,635  
35,102  
49,731  
37,301  
37,958  
37,922  
36,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,717,832  
3,038,594  
2,406,358  
2,368,645  
2,445,909  
1,070,031  
1,413,410  
863,960  
873,440  
967,357  
936,169  
1,262,332  
717,744  
818,605  
912,511  
133,862  
151,078  
146,215  
54,834  
54,845  
1,647,801  
1,625,184  
1,542,398  
1,495,205  
1,478,552  
1,602,014  
1,578,987  
1,495,378  
1,493,953  
1,477,919  
45,787  
46,197  
47,020  
1,253  
633  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0