Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,328,159  
175,833,221  
169,797,222  
163,433,639  
148,049,466  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,308,795  
1,299,802  
1,561,434  
892,779  
1,691,409  
  Tiền gửi tại NHNN
5,590,851  
6,753,020  
6,002,083  
10,939,956  
9,701,387  
2,971,040  
11,118,215  
9,929,602  
12,352,188  
1,247,287  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
21,202  
0  
0  
0  
0  
113,900,829  
113,206,611  
106,930,166  
99,391,852  
93,674,281  
0  
0  
0  
0  
0  
34,736,865  
34,587,016  
36,700,896  
31,863,910  
33,809,373  
324,731  
324,731  
324,731  
324,731  
324,731  
1,469,901  
1,493,099  
1,426,524  
1,454,298  
1,342,572  
0  
0  
0  
0  
0  
7,003,945  
7,050,727  
6,921,786  
6,213,925  
6,258,426  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,328,159  
175,833,221  
169,797,222  
163,433,639  
148,049,466  
157,260,834  
166,084,285  
160,138,889  
154,050,381  
138,908,422  
10,067,325  
9,748,936  
9,658,333  
9,383,258  
9,141,044  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng