Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
175,094,532  
167,328,159  
175,833,221  
169,797,222  
163,433,639  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,663,726  
1,308,795  
1,299,802  
1,561,434  
892,779  
  Tiền gửi tại NHNN
6,255,784  
5,590,851  
6,753,020  
6,002,083  
10,939,956  
5,108,151  
2,971,040  
11,118,215  
9,929,602  
12,352,188  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
65,547  
21,202  
0  
0  
0  
117,710,462  
113,900,829  
113,206,611  
106,930,166  
99,391,852  
0  
0  
0  
0  
0  
35,665,848  
34,736,865  
34,587,016  
36,700,896  
31,863,910  
324,731  
324,731  
324,731  
324,731  
324,731  
1,462,219  
1,469,901  
1,493,099  
1,426,524  
1,454,298  
0  
0  
0  
0  
0  
6,838,064  
7,003,945  
7,050,727  
6,921,786  
6,213,925  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
175,094,532  
167,328,159  
175,833,221  
169,797,222  
163,433,639  
164,893,640  
157,260,834  
166,084,285  
160,138,889  
154,050,381  
10,200,892  
10,067,325  
9,748,936  
9,658,333  
9,383,258  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
1,985,045  
1,633,781  
1,896,023  
1,926,854  
1,685,226  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
1,985,045  
1,633,781  
1,896,023  
1,926,854  
1,685,226  
  Bảo lãnh tín dụng
4,168,581  
3,862,021  
3,449,331  
3,191,025  
3,033,237  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
18,357  
24,142  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
33,068,489  
26,028,735  
23,915,269  
28,240,775  
26,231,913  
  Cam kết mua ngoại tệ
847,032  
2,337,452  
2,683,810  
1,272,528  
118,797  
  Cam kết bán ngoại tệ
800,559  
1,963,907  
1,168,789  
1,632,982  
903,711  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
31,420,898  
21,727,376  
20,062,670  
25,335,265  
25,209,405  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
49,422  
53,049  
22,471  
19,756  
25,336