Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
511,450  
521,152  
491,142  
482,904  
471,482  
418,596  
426,452  
390,384  
379,229  
366,924  
2,871  
5,193  
7,821  
7,028  
16,176  
0  
0  
0  
1,957  
2,957  
242,510  
255,287  
211,552  
197,265  
195,429  
173,216  
165,971  
171,011  
172,979  
152,363  
0  
0  
0  
0  
0  
92,854  
94,700  
100,759  
103,674  
104,558  
25  
25  
25  
25  
25  
79,280  
81,126  
83,003  
84,881  
86,780  
0  
0  
0  
0  
0  
1,168  
1,168  
708  
708  
708  
20  
20  
20  
20  
20  
12,361  
12,361  
17,002  
18,040  
17,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
511,450  
521,152  
491,142  
482,904  
471,482  
436,500  
446,270  
416,381  
408,237  
396,816  
416,543  
425,162  
388,929  
378,512  
364,145  
19,957  
21,107  
27,453  
29,725  
32,671  
74,950  
74,883  
74,761  
74,667  
74,666  
74,950  
74,883  
74,761  
74,667  
74,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0