Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
486,031  
470,623  
438,527  
459,503  
489,892  
381,741  
365,212  
333,204  
351,449  
378,462  
3,668  
6,952  
10,211  
18,807  
75,766  
2,957  
2,957  
2,957  
17,957  
0  
221,749  
192,072  
178,089  
169,691  
166,056  
153,366  
163,230  
141,947  
144,994  
136,640  
0  
0  
0  
0  
0  
104,290  
105,411  
105,322  
108,054  
111,430  
25  
25  
25  
25  
25  
85,386  
88,839  
89,069  
90,578  
92,310  
0  
0  
0  
0  
0  
4,209  
3,778  
3,469  
3,469  
3,534  
20  
20  
20  
20  
20  
14,649  
12,748  
12,739  
13,963  
15,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
486,031  
470,623  
438,527  
459,503  
489,892  
411,311  
396,137  
364,129  
385,166  
415,435  
377,488  
358,287  
322,310  
338,985  
364,107  
33,823  
37,851  
41,819  
46,181  
51,328  
74,720  
74,485  
74,398  
74,337  
74,457  
74,720  
74,485  
74,398  
74,337  
74,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0