Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
470,623  
438,527  
459,503  
489,892  
438,085  
365,212  
333,204  
351,449  
378,462  
313,824  
6,952  
10,211  
18,807  
75,766  
5,446  
2,957  
2,957  
17,957  
0  
12,957  
192,072  
178,089  
169,691  
166,056  
171,619  
163,230  
141,947  
144,994  
136,640  
123,801  
0  
0  
0  
0  
0  
105,411  
105,322  
108,054  
111,430  
124,261  
25  
25  
25  
25  
25  
88,839  
89,069  
90,578  
92,310  
105,323  
0  
0  
0  
0  
0  
3,778  
3,469  
3,469  
3,534  
4,225  
20  
20  
20  
20  
20  
12,748  
12,739  
13,963  
15,542  
14,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
470,623  
438,527  
459,503  
489,892  
438,085  
396,137  
364,129  
385,166  
415,435  
365,157  
358,287  
322,310  
338,985  
364,107  
310,999  
37,851  
41,819  
46,181  
51,328  
54,157  
74,485  
74,398  
74,337  
74,457  
72,928  
74,485  
74,398  
74,337  
74,457  
72,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0