Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,142  
482,904  
471,482  
486,031  
470,623  
390,384  
379,229  
366,924  
381,741  
365,212  
7,821  
7,028  
16,176  
3,668  
6,952  
0  
1,957  
2,957  
2,957  
2,957  
211,552  
197,265  
195,429  
221,749  
192,072  
171,011  
172,979  
152,363  
153,366  
163,230  
0  
0  
0  
0  
0  
100,759  
103,674  
104,558  
104,290  
105,411  
25  
25  
25  
25  
25  
83,003  
84,881  
86,780  
85,386  
88,839  
0  
0  
0  
0  
0  
708  
708  
708  
4,209  
3,778  
20  
20  
20  
20  
20  
17,002  
18,040  
17,024  
14,649  
12,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,142  
482,904  
471,482  
486,031  
470,623  
416,381  
408,237  
396,816  
411,311  
396,137  
388,929  
378,512  
364,145  
377,488  
358,287  
27,453  
29,725  
32,671  
33,823  
37,851  
74,761  
74,667  
74,666  
74,720  
74,485  
74,761  
74,667  
74,666  
74,720  
74,485  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0