Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,904  
471,482  
486,031  
470,623  
438,527  
379,229  
366,924  
381,741  
365,212  
333,204  
7,028  
16,176  
3,668  
6,952  
10,211  
1,957  
2,957  
2,957  
2,957  
2,957  
197,265  
195,429  
221,749  
192,072  
178,089  
172,979  
152,363  
153,366  
163,230  
141,947  
0  
0  
0  
0  
0  
103,674  
104,558  
104,290  
105,411  
105,322  
25  
25  
25  
25  
25  
84,881  
86,780  
85,386  
88,839  
89,069  
0  
0  
0  
0  
0  
708  
708  
4,209  
3,778  
3,469  
20  
20  
20  
20  
20  
18,040  
17,024  
14,649  
12,748  
12,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,904  
471,482  
486,031  
470,623  
438,527  
408,237  
396,816  
411,311  
396,137  
364,129  
378,512  
364,145  
377,488  
358,287  
322,310  
29,725  
32,671  
33,823  
37,851  
41,819  
74,667  
74,666  
74,720  
74,485  
74,398  
74,667  
74,666  
74,720  
74,485  
74,398  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0