Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
471,482  
486,031  
470,623  
438,527  
459,503  
366,924  
381,741  
365,212  
333,204  
351,449  
16,176  
3,668  
6,952  
10,211  
18,807  
2,957  
2,957  
2,957  
2,957  
17,957  
195,429  
221,749  
192,072  
178,089  
169,691  
152,363  
153,366  
163,230  
141,947  
144,994  
0  
0  
0  
0  
0  
104,558  
104,290  
105,411  
105,322  
108,054  
25  
25  
25  
25  
25  
86,780  
85,386  
88,839  
89,069  
90,578  
0  
0  
0  
0  
0  
708  
4,209  
3,778  
3,469  
3,469  
20  
20  
20  
20  
20  
17,024  
14,649  
12,748  
12,739  
13,963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
471,482  
486,031  
470,623  
438,527  
459,503  
396,816  
411,311  
396,137  
364,129  
385,166  
364,145  
377,488  
358,287  
322,310  
338,985  
32,671  
33,823  
37,851  
41,819  
46,181  
74,666  
74,720  
74,485  
74,398  
74,337  
74,666  
74,720  
74,485  
74,398  
74,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0