Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
452,362  
517,014  
455,930  
493,575  
511,450  
373,279  
434,737  
367,926  
404,313  
418,596  
8,704  
14,033  
17,675  
7,681  
2,871  
0  
0  
0  
0  
0  
172,887  
219,720  
187,070  
218,213  
242,510  
191,687  
200,984  
163,181  
178,419  
173,216  
0  
0  
0  
0  
0  
79,084  
82,277  
88,004  
89,262  
92,854  
0  
25  
25  
25  
25  
72,680  
74,282  
77,511  
77,473  
79,280  
0  
0  
0  
0  
0  
1,168  
1,168  
1,168  
1,168  
1,168  
20  
20  
20  
20  
20  
5,216  
6,782  
9,280  
10,577  
12,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
452,362  
517,014  
455,930  
493,575  
511,450  
380,658  
441,947  
380,909  
418,589  
436,500  
380,658  
428,830  
367,112  
407,176  
416,543  
0  
13,117  
13,797  
11,413  
19,957  
71,704  
75,067  
75,021  
74,986  
74,950  
71,704  
75,067  
75,021  
74,986  
74,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0