Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,983,445  
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,681,502  
1,617,196  
1,608,870  
1,645,362  
1,514,404  
4,723  
34,862  
35,458  
59,677  
40,069  
189,316  
172,659  
189,075  
185,000  
166,000  
598,192  
570,078  
589,266  
537,759  
542,449  
884,047  
834,722  
782,983  
851,982  
759,945  
5,223  
4,875  
12,088  
10,944  
5,941  
301,943  
318,505  
320,296  
337,290  
343,377  
11,416  
11,437  
11,491  
11,107  
11,708  
207,946  
216,552  
206,067  
199,047  
196,815  
0  
0  
0  
0  
0  
1,399  
1,399  
23,317  
23,483  
21,557  
5,071  
5,138  
6,201  
8,953  
20,715  
76,110  
83,980  
73,220  
94,700  
92,581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,983,445  
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,678,484  
1,640,929  
1,626,134  
1,685,978  
1,578,747  
1,624,224  
1,581,518  
1,561,073  
1,630,843  
1,514,455  
54,261  
59,411  
65,061  
55,135  
64,292  
304,961  
294,772  
303,032  
296,675  
279,035  
302,562  
291,953  
300,021  
293,664  
279,035  
2,399  
2,819  
3,011  
3,011  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0