Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,802,701  
1,983,445  
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,522,188  
1,681,502  
1,617,196  
1,608,870  
1,645,362  
7,831  
4,723  
34,862  
35,458  
59,677  
169,316  
189,316  
172,659  
189,075  
185,000  
471,364  
598,192  
570,078  
589,266  
537,759  
871,239  
884,047  
834,722  
782,983  
851,982  
2,438  
5,223  
4,875  
12,088  
10,944  
280,513  
301,943  
318,505  
320,296  
337,290  
10,156  
11,416  
11,437  
11,491  
11,107  
193,354  
207,946  
216,552  
206,067  
199,047  
0  
0  
0  
0  
0  
458  
1,399  
1,399  
23,317  
23,483  
16,539  
5,071  
5,138  
6,201  
8,953  
60,005  
76,110  
83,980  
73,220  
94,700  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,802,701  
1,983,445  
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,519,179  
1,678,484  
1,640,929  
1,626,134  
1,685,978  
1,473,648  
1,624,224  
1,581,518  
1,561,073  
1,630,843  
45,531  
54,261  
59,411  
65,061  
55,135  
283,521  
304,961  
294,772  
303,032  
296,675  
281,652  
302,562  
291,953  
300,021  
293,664  
1,869  
2,399  
2,819  
3,011  
3,011  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0