Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,577,959  
1,518,370  
1,494,988  
1,489,150  
1,366,014  
1,328,896  
1,282,181  
48,498  
143,966  
161,714  
106,047  
110,117  
159,000  
87,000  
60,000  
47,000  
27,000  
557,852  
483,793  
440,133  
450,103  
409,078  
727,052  
756,847  
682,580  
716,374  
722,449  
2,587  
17,545  
21,588  
9,373  
13,536  
330,608  
287,047  
251,761  
249,062  
236,189  
12,553  
10,672  
9,259  
10,894  
11,573  
204,383  
195,421  
180,037  
183,356  
168,735  
0  
0  
0  
0  
0  
16,686  
11,177  
4,149  
4,188  
4,095  
20,715  
18,720  
18,527  
20,298  
17,398  
76,270  
51,057  
39,789  
30,326  
34,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,577,959  
1,518,370  
1,559,818  
1,506,745  
1,358,890  
1,340,681  
1,296,141  
1,473,129  
1,438,755  
1,311,705  
1,234,713  
1,207,022  
86,689  
67,991  
47,186  
105,967  
89,118  
265,778  
269,452  
258,885  
237,278  
222,229  
265,778  
269,452  
258,885  
237,278  
222,229  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0