Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,879,310  
1,699,309  
1,646,568  
1,802,701  
1,983,445  
1,635,316  
1,447,122  
1,383,632  
1,522,188  
1,681,502  
14,515  
4,617  
8,745  
7,831  
4,723  
160,719  
160,019  
164,808  
169,316  
189,316  
583,488  
420,301  
381,693  
471,364  
598,192  
866,574  
849,525  
818,401  
871,239  
884,047  
10,020  
12,661  
9,986  
2,438  
5,223  
243,994  
252,187  
262,936  
280,513  
301,943  
5,194  
7,998  
9,116  
10,156  
11,416  
166,194  
173,773  
182,812  
193,354  
207,946  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
344  
458  
1,399  
10,200  
10,200  
15,271  
16,539  
5,071  
62,406  
60,216  
55,394  
60,005  
76,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,879,310  
1,699,309  
1,646,568  
1,802,701  
1,983,445  
1,605,390  
1,426,390  
1,360,743  
1,519,179  
1,678,484  
1,570,817  
1,386,702  
1,316,129  
1,473,648  
1,624,224  
34,573  
39,689  
44,614  
45,531  
54,261  
273,920  
272,919  
285,825  
283,521  
304,961  
272,517  
271,516  
284,421  
281,652  
302,562  
1,403  
1,403  
1,404  
1,869  
2,399  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0