Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,608,870  
1,645,362  
1,514,404  
1,494,988  
1,489,150  
35,458  
59,677  
40,069  
48,498  
143,966  
189,075  
185,000  
166,000  
159,000  
87,000  
589,266  
537,759  
542,449  
557,852  
483,793  
782,983  
851,982  
759,945  
727,052  
756,847  
12,088  
10,944  
5,941  
2,587  
17,545  
320,296  
337,290  
343,377  
330,608  
287,047  
11,491  
11,107  
11,708  
12,553  
10,672  
206,067  
199,047  
196,815  
204,383  
195,421  
0  
0  
0  
0  
0  
23,317  
23,483  
21,557  
16,686  
11,177  
6,201  
8,953  
20,715  
20,715  
18,720  
73,220  
94,700  
92,581  
76,270  
51,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,626,134  
1,685,978  
1,578,747  
1,559,818  
1,506,745  
1,561,073  
1,630,843  
1,514,455  
1,473,129  
1,438,755  
65,061  
55,135  
64,292  
86,689  
67,991  
303,032  
296,675  
279,035  
265,778  
269,452  
300,021  
293,664  
279,035  
265,778  
269,452  
3,011  
3,011  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0