Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,577,959  
1,514,404  
1,494,988  
1,489,150  
1,366,014  
1,328,896  
40,069  
48,498  
143,966  
161,714  
106,047  
166,000  
159,000  
87,000  
60,000  
47,000  
542,449  
557,852  
483,793  
440,133  
450,103  
759,945  
727,052  
756,847  
682,580  
716,374  
5,941  
2,587  
17,545  
21,588  
9,373  
343,377  
330,608  
287,047  
251,761  
249,062  
11,708  
12,553  
10,672  
9,259  
10,894  
196,815  
204,383  
195,421  
180,037  
183,356  
0  
0  
0  
0  
0  
21,557  
16,686  
11,177  
4,149  
4,188  
20,715  
20,715  
18,720  
18,527  
20,298  
92,581  
76,270  
51,057  
39,789  
30,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,577,959  
1,578,747  
1,559,818  
1,506,745  
1,358,890  
1,340,681  
1,514,455  
1,473,129  
1,438,755  
1,311,705  
1,234,713  
64,292  
86,689  
67,991  
47,186  
105,967  
279,035  
265,778  
269,452  
258,885  
237,278  
279,035  
265,778  
269,452  
258,885  
237,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0