Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,645,362  
1,514,404  
1,494,988  
1,489,150  
1,366,014  
59,677  
40,069  
48,498  
143,966  
161,714  
185,000  
166,000  
159,000  
87,000  
60,000  
537,759  
542,449  
557,852  
483,793  
440,133  
851,982  
759,945  
727,052  
756,847  
682,580  
10,944  
5,941  
2,587  
17,545  
21,588  
337,290  
343,377  
330,608  
287,047  
251,761  
11,107  
11,708  
12,553  
10,672  
9,259  
199,047  
196,815  
204,383  
195,421  
180,037  
0  
0  
0  
0  
0  
23,483  
21,557  
16,686  
11,177  
4,149  
8,953  
20,715  
20,715  
18,720  
18,527  
94,700  
92,581  
76,270  
51,057  
39,789  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,776,198  
1,617,775  
1,685,978  
1,578,747  
1,559,818  
1,506,745  
1,358,890  
1,630,843  
1,514,455  
1,473,129  
1,438,755  
1,311,705  
55,135  
64,292  
86,689  
67,991  
47,186  
296,675  
279,035  
265,778  
269,452  
258,885  
293,664  
279,035  
265,778  
269,452  
258,885  
3,011  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0