Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,617,196  
1,608,870  
1,645,362  
1,514,404  
1,494,988  
34,862  
35,458  
59,677  
40,069  
48,498  
172,659  
189,075  
185,000  
166,000  
159,000  
570,078  
589,266  
537,759  
542,449  
557,852  
834,722  
782,983  
851,982  
759,945  
727,052  
4,875  
12,088  
10,944  
5,941  
2,587  
318,505  
320,296  
337,290  
343,377  
330,608  
11,437  
11,491  
11,107  
11,708  
12,553  
216,552  
206,067  
199,047  
196,815  
204,383  
0  
0  
0  
0  
0  
1,399  
23,317  
23,483  
21,557  
16,686  
5,138  
6,201  
8,953  
20,715  
20,715  
83,980  
73,220  
94,700  
92,581  
76,270  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,935,701  
1,929,166  
1,982,653  
1,857,782  
1,825,596  
1,640,929  
1,626,134  
1,685,978  
1,578,747  
1,559,818  
1,581,518  
1,561,073  
1,630,843  
1,514,455  
1,473,129  
59,411  
65,061  
55,135  
64,292  
86,689  
294,772  
303,032  
296,675  
279,035  
265,778  
291,953  
300,021  
293,664  
279,035  
265,778  
2,819  
3,011  
3,011  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0