Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,504  
220,171  
225,285  
204,483  
226,398  
172,535  
165,798  
171,062  
151,605  
173,307  
1,126  
68  
1,859  
1,523  
1,210  
0  
0  
0  
0  
0  
98,870  
69,061  
69,246  
65,577  
107,813  
72,227  
94,179  
97,051  
81,280  
63,971  
312  
2,490  
2,906  
3,225  
312  
47,968  
54,373  
54,222  
52,878  
53,091  
0  
0  
0  
0  
0  
29,192  
30,877  
32,603  
34,172  
35,478  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,777  
23,496  
21,619  
18,706  
17,613  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,504  
220,171  
225,285  
204,483  
226,398  
161,261  
161,239  
166,496  
145,816  
167,748  
161,261  
161,239  
166,496  
145,816  
167,748  
0  
0  
0  
0  
0  
59,243  
58,932  
58,789  
58,667  
58,650  
59,243  
58,932  
58,789  
58,667  
58,650  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0