Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,309  
203,683  
220,504  
220,171  
225,285  
153,960  
157,945  
172,535  
165,798  
171,062  
575  
2,494  
1,126  
68  
1,859  
0  
0  
0  
0  
0  
67,525  
73,760  
98,870  
69,061  
69,246  
83,546  
79,376  
72,227  
94,179  
97,051  
2,315  
2,315  
312  
2,490  
2,906  
44,348  
45,738  
47,968  
54,373  
54,222  
0  
0  
0  
0  
0  
25,879  
27,381  
29,192  
30,877  
32,603  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,469  
18,357  
18,777  
23,496  
21,619  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,309  
203,683  
220,504  
220,171  
225,285  
139,308  
144,384  
161,261  
161,239  
166,496  
139,308  
144,384  
161,261  
161,239  
166,496  
0  
0  
0  
0  
0  
59,000  
59,299  
59,243  
58,932  
58,789  
59,000  
59,299  
59,243  
58,932  
58,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0