Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,684  
183,708  
199,658  
198,309  
203,683  
129,152  
141,929  
156,341  
153,960  
157,945  
2,812  
12,902  
1,765  
575  
2,494  
0  
0  
0  
0  
0  
53,637  
63,416  
69,437  
67,525  
73,760  
70,795  
65,122  
82,773  
83,546  
79,376  
1,907  
489  
2,366  
2,315  
2,315  
40,532  
41,779  
43,318  
44,348  
45,738  
0  
0  
0  
0  
0  
22,033  
23,335  
24,637  
25,879  
27,381  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,499  
18,444  
18,680  
18,469  
18,357  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,684  
183,708  
199,658  
198,309  
203,683  
128,582  
142,620  
140,637  
139,308  
144,384  
128,582  
142,620  
140,637  
139,308  
144,384  
0  
0  
0  
0  
0  
41,102  
41,089  
59,021  
59,000  
59,299  
41,102  
41,089  
59,021  
59,000  
59,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0