Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,096  
176,176  
169,684  
183,708  
199,658  
142,673  
136,636  
129,152  
141,929  
156,341  
808  
690  
2,812  
12,902  
1,765  
0  
0  
0  
0  
0  
55,098  
49,128  
53,637  
63,416  
69,437  
83,050  
82,975  
70,795  
65,122  
82,773  
3,716  
3,844  
1,907  
489  
2,366  
38,423  
39,539  
40,532  
41,779  
43,318  
0  
0  
0  
0  
0  
19,760  
21,024  
22,033  
23,335  
24,637  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,663  
18,515  
18,499  
18,444  
18,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,096  
176,176  
169,684  
183,708  
199,658  
139,891  
134,993  
128,582  
142,620  
140,637  
139,891  
134,993  
128,582  
142,620  
140,637  
0  
0  
0  
0  
0  
41,205  
41,183  
41,102  
41,089  
59,021  
41,205  
41,183  
41,102  
41,089  
59,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0