Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,171  
225,285  
204,483  
226,398  
227,931  
165,798  
171,062  
151,605  
173,307  
176,047  
68  
1,859  
1,523  
1,210  
107  
0  
0  
0  
0  
0  
69,061  
69,246  
65,577  
107,813  
68,122  
94,179  
97,051  
81,280  
63,971  
104,707  
2,490  
2,906  
3,225  
312  
3,112  
54,373  
54,222  
52,878  
53,091  
51,884  
0  
0  
0  
0  
0  
30,877  
32,603  
34,172  
35,478  
37,329  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,496  
21,619  
18,706  
17,613  
14,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,171  
225,285  
204,483  
226,398  
227,931  
161,239  
166,496  
145,816  
167,748  
169,131  
161,239  
166,496  
145,816  
167,748  
169,131  
0  
0  
0  
0  
0  
58,932  
58,789  
58,667  
58,650  
58,801  
58,932  
58,789  
58,667  
58,650  
58,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0