Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,422  
493,418  
496,629  
670,029  
673,565  
234,712  
242,825  
243,222  
411,570  
412,271  
5,298  
3,415  
3,823  
4,277  
4,192  
0  
0  
0  
0  
0  
130,958  
136,035  
145,532  
135,959  
137,244  
91,653  
95,977  
86,871  
264,332  
264,407  
6,803  
7,399  
6,996  
7,002  
6,428  
247,710  
250,593  
253,407  
258,459  
261,294  
0  
0  
0  
0  
0  
117,164  
120,719  
123,519  
126,632  
129,443  
0  
0  
0  
0  
0  
125,323  
127,519  
127,519  
127,519  
127,499  
0  
0  
0  
0  
0  
5,223  
2,354  
2,370  
4,308  
4,351  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,422  
493,418  
496,629  
670,029  
673,565  
764,356  
781,052  
768,372  
758,745  
750,464  
652,303  
674,427  
668,053  
366,117  
619,925  
112,053  
106,625  
100,319  
392,629  
130,539  
-281,935  
-287,634  
-271,335  
-90,121  
-76,899  
-281,935  
-287,634  
-271,335  
-90,121  
-76,899  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
-408  
1,405  
0