Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,149  
464,307  
482,422  
493,418  
496,629  
215,874  
218,702  
234,712  
242,825  
243,222  
4,845  
5,058  
5,298  
3,415  
3,823  
0  
0  
0  
0  
0  
116,847  
105,599  
130,958  
136,035  
145,532  
93,473  
100,860  
91,653  
95,977  
86,871  
709  
7,185  
6,803  
7,399  
6,996  
243,276  
245,605  
247,710  
250,593  
253,407  
0  
0  
0  
0  
0  
112,985  
114,995  
117,164  
120,719  
123,519  
0  
0  
0  
0  
0  
125,266  
125,323  
125,323  
127,519  
127,519  
0  
0  
0  
0  
0  
5,025  
5,286  
5,223  
2,354  
2,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,149  
464,307  
482,422  
493,418  
496,629  
761,907  
757,082  
764,356  
781,052  
768,372  
639,329  
638,517  
652,303  
674,427  
668,053  
122,577  
118,566  
112,053  
106,625  
100,319  
-298,811  
-289,153  
-281,935  
-287,634  
-271,335  
-298,811  
-289,153  
-281,935  
-287,634  
-271,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
-3,946  
-3,622  
0  
0  
-408