Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
670,029  
673,565  
730,971  
739,874  
713,911  
411,570  
412,271  
466,975  
468,856  
427,838  
4,277  
4,192  
3,999  
4,838  
9,611  
0  
0  
0  
0  
0  
135,959  
137,244  
204,935  
160,342  
170,511  
264,332  
264,407  
257,179  
296,000  
242,832  
7,002  
6,428  
862  
7,676  
4,885  
258,459  
261,294  
263,997  
271,018  
286,073  
0  
0  
0  
2,959  
14,477  
126,632  
129,443  
132,272  
135,094  
138,141  
0  
0  
0  
0  
0  
127,519  
127,499  
127,499  
123,852  
123,862  
0  
0  
0  
0  
0  
4,308  
4,351  
4,225  
9,113  
9,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
670,029  
673,565  
730,971  
739,874  
713,911  
758,745  
750,464  
791,488  
784,221  
722,255  
366,117  
619,925  
409,871  
569,928  
504,088  
392,629  
130,539  
381,617  
214,293  
218,167  
-90,121  
-76,899  
-62,398  
-49,231  
-15,217  
-90,121  
-76,899  
-62,398  
-49,231  
-15,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
1,405  
0  
1,881  
4,884  
6,873