Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,365  
452,249  
439,961  
459,149  
464,307  
207,530  
213,331  
198,663  
215,874  
218,702  
4,388  
4,276  
4,316  
4,845  
5,058  
0  
0  
0  
0  
0  
120,016  
114,372  
110,575  
116,847  
105,599  
82,401  
93,322  
83,252  
93,473  
100,860  
725  
1,361  
520  
709  
7,185  
236,835  
238,919  
241,298  
243,276  
245,605  
0  
0  
0  
0  
0  
106,678  
108,755  
110,993  
112,985  
114,995  
0  
0  
0  
0  
0  
125,266  
125,266  
125,266  
125,266  
125,323  
0  
0  
0  
0  
0  
4,891  
4,898  
5,039  
5,025  
5,286  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,365  
452,249  
439,961  
459,149  
464,307  
770,234  
769,837  
751,977  
761,907  
757,082  
770,223  
769,826  
629,571  
639,329  
638,517  
11  
11  
122,406  
122,577  
118,566  
-325,869  
-317,588  
-312,015  
-298,811  
-289,153  
-325,869  
-317,588  
-312,015  
-298,811  
-289,153  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
-3,946  
-3,622