Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần (LLM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,893,257  
14,843,607  
14,132,518  
14,752,281  
 
11,990,154  
12,627,997  
11,664,081  
12,246,335  
 
2,467,058  
2,454,185  
2,803,209  
2,203,695  
 
186,972  
185,702  
188,457  
200,214  
 
6,002,052  
6,772,966  
4,835,635  
5,976,367  
 
3,254,384  
3,140,333  
3,736,200  
3,725,251  
 
79,689  
74,811  
100,580  
140,809  
 
1,903,103  
2,215,610  
2,468,436  
2,505,945  
 
25,527  
28,367  
32,554  
30,815  
 
1,044,658  
1,364,703  
1,501,701  
1,642,231  
 
97,579  
99,380  
102,996  
104,848  
 
52,564  
51,458  
100,805  
121,179  
 
477,449  
477,007  
468,088  
322,582  
 
205,326  
194,696  
262,293  
284,290  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,893,257  
14,843,607  
14,132,518  
14,752,281  
 
12,031,667  
12,930,278  
12,195,100  
12,682,863  
 
11,246,070  
11,834,350  
11,075,705  
11,339,968  
 
785,597  
1,095,928  
1,119,394  
1,342,895  
 
1,861,589  
1,913,329  
1,937,418  
2,069,418  
 
1,856,498  
1,908,214  
1,931,788  
2,063,160  
 
5,092  
5,116  
5,630  
6,259  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0