Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần (LLM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,132,518  
14,752,281  
14,892,527  
 
 
11,664,081  
12,246,335  
12,331,381  
 
 
2,803,209  
2,203,695  
2,442,575  
 
 
188,457  
200,214  
220,385  
 
 
4,835,635  
5,976,367  
5,907,175  
 
 
3,736,200  
3,725,251  
3,701,410  
 
 
100,580  
140,809  
59,836  
 
 
2,468,436  
2,505,945  
2,561,145  
 
 
32,554  
30,815  
36,852  
 
 
1,501,701  
1,642,231  
1,685,184  
 
 
102,996  
104,848  
106,700  
 
 
100,805  
121,179  
115,788  
 
 
468,088  
322,582  
327,649  
 
 
262,293  
284,290  
288,972  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,132,518  
14,752,281  
14,892,527  
 
 
12,195,100  
12,682,863  
12,931,652  
 
 
11,075,705  
11,339,968  
11,465,965  
 
 
1,119,394  
1,342,895  
1,465,687  
 
 
1,937,418  
2,069,418  
1,960,875  
 
 
1,931,788  
2,063,160  
1,954,182  
 
 
5,630  
6,259  
6,693  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0