Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,974  
 
 
 
 
10,279  
 
 
 
 
600  
 
 
 
 
3,000  
 
 
 
 
5,452  
 
 
 
 
800  
 
 
 
 
426  
 
 
 
 
21,695  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,157  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
538  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,974  
 
 
 
 
1,760  
 
 
 
 
1,760  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
30,213  
 
 
 
 
30,148  
 
 
 
 
65  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0