Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
724,293  
759,089  
780,510  
774,281  
732,448  
364,824  
403,930  
418,998  
486,469  
456,801  
99,772  
129,056  
128,262  
174,701  
160,716  
0  
0  
0  
0  
0  
101,012  
93,731  
108,071  
145,478  
123,076  
143,229  
155,907  
139,426  
127,262  
134,894  
20,810  
25,236  
43,239  
39,029  
38,115  
359,470  
355,158  
361,512  
287,812  
275,647  
0  
0  
0  
0  
0  
279,315  
274,681  
280,465  
204,879  
193,427  
0  
0  
0  
0  
0  
339  
182  
0  
2,544  
6,272  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
24,816  
25,295  
26,047  
25,389  
20,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
724,293  
759,089  
780,510  
774,281  
732,448  
266,223  
279,773  
329,343  
294,901  
290,017  
242,750  
254,110  
301,410  
264,122  
256,598  
23,473  
25,664  
27,933  
30,779  
33,420  
458,070  
479,315  
451,167  
479,381  
442,431  
458,070  
479,315  
451,167  
479,381  
442,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0