Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
759,089  
780,510  
774,281  
732,448  
770,520  
403,930  
418,998  
486,469  
456,801  
503,851  
129,056  
128,262  
174,701  
160,716  
222,551  
0  
0  
0  
0  
0  
93,731  
108,071  
145,478  
123,076  
112,891  
155,907  
139,426  
127,262  
134,894  
133,472  
25,236  
43,239  
39,029  
38,115  
34,937  
355,158  
361,512  
287,812  
275,647  
266,669  
0  
0  
0  
0  
0  
274,681  
280,465  
204,879  
193,427  
186,924  
0  
0  
0  
0  
0  
182  
0  
2,544  
6,272  
3,747  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
25,295  
26,047  
25,389  
20,948  
20,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
759,089  
780,510  
774,281  
732,448  
770,520  
279,773  
329,343  
294,901  
290,017  
280,549  
254,110  
301,410  
264,122  
256,598  
244,960  
25,664  
27,933  
30,779  
33,420  
35,589  
479,315  
451,167  
479,381  
442,431  
489,972  
479,315  
451,167  
479,381  
442,431  
489,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0