Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
774,281  
732,448  
770,520  
792,102  
694,975  
486,469  
456,801  
503,851  
527,500  
487,838  
174,701  
160,716  
222,551  
245,600  
232,451  
0  
0  
0  
0  
15,000  
145,478  
123,076  
112,891  
102,126  
99,968  
127,262  
134,894  
133,472  
146,631  
110,792  
39,029  
38,115  
34,937  
33,143  
29,627  
287,812  
275,647  
266,669  
264,602  
207,137  
0  
0  
0  
0  
0  
204,879  
193,427  
186,924  
187,880  
186,329  
0  
0  
0  
0  
0  
2,544  
6,272  
3,747  
410  
343  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
0  
25,389  
20,948  
20,998  
21,312  
20,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
774,281  
732,448  
770,520  
792,102  
694,975  
294,901  
290,017  
280,549  
339,342  
292,803  
264,122  
256,598  
244,960  
301,429  
255,547  
30,779  
33,420  
35,589  
37,913  
37,255  
479,381  
442,431  
489,972  
452,760  
402,172  
479,381  
442,431  
489,972  
452,760  
402,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0