Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
780,510  
774,281  
732,448  
770,520  
792,102  
418,998  
486,469  
456,801  
503,851  
527,500  
128,262  
174,701  
160,716  
222,551  
245,600  
0  
0  
0  
0  
0  
108,071  
145,478  
123,076  
112,891  
102,126  
139,426  
127,262  
134,894  
133,472  
146,631  
43,239  
39,029  
38,115  
34,937  
33,143  
361,512  
287,812  
275,647  
266,669  
264,602  
0  
0  
0  
0  
0  
280,465  
204,879  
193,427  
186,924  
187,880  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,544  
6,272  
3,747  
410  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
26,047  
25,389  
20,948  
20,998  
21,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
780,510  
774,281  
732,448  
770,520  
792,102  
329,343  
294,901  
290,017  
280,549  
339,342  
301,410  
264,122  
256,598  
244,960  
301,429  
27,933  
30,779  
33,420  
35,589  
37,913  
451,167  
479,381  
442,431  
489,972  
452,760  
451,167  
479,381  
442,431  
489,972  
452,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0