Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
777,586  
777,909  
776,688  
804,172  
724,293  
406,401  
402,294  
397,594  
450,643  
364,824  
95,943  
117,383  
130,669  
180,584  
99,772  
0  
0  
0  
0  
0  
115,636  
114,368  
106,940  
110,533  
101,012  
164,556  
140,198  
136,312  
138,261  
143,229  
30,265  
30,346  
23,673  
21,266  
20,810  
371,186  
375,614  
379,095  
353,529  
359,470  
0  
0  
0  
0  
0  
290,809  
294,671  
300,222  
273,822  
279,315  
0  
0  
0  
0  
0  
240  
58  
41  
405  
339  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
25,137  
25,885  
23,832  
24,301  
24,816  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
777,586  
777,909  
776,688  
804,172  
724,293  
281,743  
271,923  
303,971  
300,601  
266,223  
213,456  
200,567  
230,292  
279,803  
242,750  
68,287  
71,356  
73,679  
20,798  
23,473  
495,843  
505,986  
472,717  
503,571  
458,070  
495,843  
505,986  
472,717  
503,571  
458,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0