Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
812,417  
777,586  
777,909  
776,688  
804,172  
441,257  
406,401  
402,294  
397,594  
450,643  
152,432  
95,943  
117,383  
130,669  
180,584  
0  
0  
0  
0  
0  
112,720  
115,636  
114,368  
106,940  
110,533  
143,709  
164,556  
140,198  
136,312  
138,261  
32,397  
30,265  
30,346  
23,673  
21,266  
371,160  
371,186  
375,614  
379,095  
353,529  
0  
0  
0  
0  
0  
290,998  
290,809  
294,671  
300,222  
273,822  
0  
0  
0  
0  
0  
456  
240  
58  
41  
405  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
24,706  
25,137  
25,885  
23,832  
24,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
812,417  
777,586  
777,909  
776,688  
804,172  
278,217  
281,743  
271,923  
303,971  
300,601  
211,974  
213,456  
200,567  
230,292  
279,803  
66,243  
68,287  
71,356  
73,679  
20,798  
534,200  
495,843  
505,986  
472,717  
503,571  
534,200  
495,843  
505,986  
472,717  
503,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0