Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
780,216  
812,417  
777,586  
777,909  
776,688  
405,457  
441,257  
406,401  
402,294  
397,594  
84,650  
152,432  
95,943  
117,383  
130,669  
0  
0  
0  
0  
0  
146,524  
112,720  
115,636  
114,368  
106,940  
153,024  
143,709  
164,556  
140,198  
136,312  
21,258  
32,397  
30,265  
30,346  
23,673  
374,759  
371,160  
371,186  
375,614  
379,095  
0  
0  
0  
0  
0  
295,682  
290,998  
290,809  
294,671  
300,222  
0  
0  
0  
0  
0  
478  
456  
240  
58  
41  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
23,598  
24,706  
25,137  
25,885  
23,832  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
780,216  
812,417  
777,586  
777,909  
776,688  
307,931  
278,217  
281,743  
271,923  
303,971  
244,271  
211,974  
213,456  
200,567  
230,292  
63,660  
66,243  
68,287  
71,356  
73,679  
472,284  
534,200  
495,843  
505,986  
472,717  
472,284  
534,200  
495,843  
505,986  
472,717  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0