Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,688  
804,172  
724,293  
759,089  
780,510  
397,594  
450,643  
364,824  
403,930  
418,998  
130,669  
180,584  
99,772  
129,056  
128,262  
0  
0  
0  
0  
0  
106,940  
110,533  
101,012  
93,731  
108,071  
136,312  
138,261  
143,229  
155,907  
139,426  
23,673  
21,266  
20,810  
25,236  
43,239  
379,095  
353,529  
359,470  
355,158  
361,512  
0  
0  
0  
0  
0  
300,222  
273,822  
279,315  
274,681  
280,465  
0  
0  
0  
0  
0  
41  
405  
339  
182  
0  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
23,832  
24,301  
24,816  
25,295  
26,047  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,688  
804,172  
724,293  
759,089  
780,510  
303,971  
300,601  
266,223  
279,773  
329,343  
230,292  
279,803  
242,750  
254,110  
301,410  
73,679  
20,798  
23,473  
25,664  
27,933  
472,717  
503,571  
458,070  
479,315  
451,167  
472,717  
503,571  
458,070  
479,315  
451,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0