Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,374,585  
1,328,485  
1,329,292  
1,385,422  
1,144,427  
1,081,270  
98,991  
124,388  
14,499  
13,930  
16,064  
0  
0  
0  
0  
0  
827,652  
869,496  
1,031,644  
783,308  
739,003  
394,105  
333,268  
334,645  
341,955  
320,217  
7,737  
2,140  
4,634  
5,233  
5,986  
467,597  
361,919  
300,124  
303,689  
293,315  
102,054  
27,266  
766  
582  
653  
238,961  
233,818  
239,124  
244,181  
241,311  
0  
0  
0  
0  
0  
110,787  
75,135  
43,556  
42,751  
34,776  
7,431  
18,531  
8,717  
9,609  
9,789  
8,365  
7,168  
7,961  
6,566  
6,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,374,585  
1,279,694  
1,176,856  
1,154,813  
1,136,298  
1,059,500  
1,172,105  
1,134,258  
1,125,660  
1,104,165  
1,038,894  
107,589  
42,598  
29,152  
32,133  
20,606  
516,389  
514,355  
530,734  
311,818  
315,085  
516,389  
514,355  
530,734  
311,818  
315,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0