Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,378,403  
1,321,159  
1,328,485  
1,329,292  
1,385,422  
9,201  
23,679  
98,991  
124,388  
14,499  
0  
0  
0  
0  
0  
945,121  
918,853  
827,652  
869,496  
1,031,644  
416,878  
375,017  
394,105  
333,268  
334,645  
7,202  
3,611  
7,737  
2,140  
4,634  
502,043  
500,202  
467,597  
361,919  
300,124  
126,432  
137,449  
102,054  
27,266  
766  
237,517  
233,648  
238,961  
233,818  
239,124  
0  
0  
0  
0  
0  
119,581  
112,085  
110,787  
75,135  
43,556  
8,358  
7,431  
7,431  
18,531  
8,717  
10,154  
9,590  
8,365  
7,168  
7,961  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,367,198  
1,310,545  
1,279,694  
1,176,856  
1,154,813  
1,292,956  
1,227,067  
1,172,105  
1,134,258  
1,125,660  
74,242  
83,478  
107,589  
42,598  
29,152  
513,247  
510,816  
516,389  
514,355  
530,734  
513,247  
510,816  
516,389  
514,355  
530,734  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0