Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,448,116  
1,374,585  
1,420,344  
1,422,257  
1,436,204  
1,144,427  
1,081,270  
1,134,350  
1,137,137  
1,160,435  
13,930  
16,064  
31,042  
35,772  
29,199  
0  
0  
0  
0  
0  
783,308  
739,003  
718,973  
691,517  
709,582  
341,955  
320,217  
371,567  
398,592  
408,993  
5,233  
5,986  
12,768  
11,257  
12,661  
303,689  
293,315  
285,994  
285,120  
275,769  
582  
653  
1,047  
945  
1,169  
244,181  
241,311  
249,153  
251,304  
255,864  
0  
0  
0  
0  
0  
42,751  
34,776  
24,025  
22,827  
8,893  
9,609  
9,789  
5,522  
2,721  
2,509  
6,566  
6,785  
6,247  
7,322  
7,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,448,116  
1,374,585  
1,420,344  
1,422,257  
1,436,204  
1,136,298  
1,059,500  
1,111,445  
1,175,009  
1,196,404  
1,104,165  
1,038,894  
1,088,585  
1,157,728  
1,182,848  
32,133  
20,606  
22,860  
17,281  
13,556  
311,818  
315,085  
308,899  
247,248  
239,800  
311,818  
315,085  
308,899  
247,248  
239,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0