Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,374,585  
1,420,344  
1,329,292  
1,385,422  
1,144,427  
1,081,270  
1,134,350  
124,388  
14,499  
13,930  
16,064  
31,042  
0  
0  
0  
0  
0  
869,496  
1,031,644  
783,308  
739,003  
718,973  
333,268  
334,645  
341,955  
320,217  
371,567  
2,140  
4,634  
5,233  
5,986  
12,768  
361,919  
300,124  
303,689  
293,315  
285,994  
27,266  
766  
582  
653  
1,047  
233,818  
239,124  
244,181  
241,311  
249,153  
0  
0  
0  
0  
0  
75,135  
43,556  
42,751  
34,776  
24,025  
18,531  
8,717  
9,609  
9,789  
5,522  
7,168  
7,961  
6,566  
6,785  
6,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,374,585  
1,420,344  
1,176,856  
1,154,813  
1,136,298  
1,059,500  
1,111,445  
1,134,258  
1,125,660  
1,104,165  
1,038,894  
1,088,585  
42,598  
29,152  
32,133  
20,606  
22,860  
514,355  
530,734  
311,818  
315,085  
308,899  
514,355  
530,734  
311,818  
315,085  
308,899  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0