Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,499,882  
2,875,644  
2,569,178  
2,223,548  
2,180,129  
2,517,876  
2,088,164  
1,850,991  
1,651,299  
1,693,562  
49,713  
103,824  
73,279  
42,318  
92,384  
3,000  
3,000  
0  
6,081  
0  
1,828,996  
1,402,860  
1,324,942  
1,138,385  
1,158,054  
609,196  
562,309  
443,413  
454,272  
433,712  
26,971  
16,171  
9,357  
10,243  
9,412  
982,007  
787,480  
718,186  
572,249  
486,567  
140,831  
144,598  
106,825  
126,264  
95,395  
225,109  
218,566  
223,790  
226,117  
232,135  
2,874  
0  
0  
0  
0  
415,133  
247,206  
211,407  
197,149  
140,463  
164,095  
159,865  
161,142  
9,242  
9,242  
33,965  
17,245  
15,022  
13,478  
9,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,499,882  
2,875,644  
2,569,178  
2,223,548  
2,180,129  
2,938,862  
2,334,244  
2,046,692  
1,702,532  
1,669,382  
2,500,790  
2,135,007  
1,889,044  
1,519,355  
1,553,631  
438,072  
199,237  
157,647  
183,177  
115,751  
561,020  
541,400  
522,486  
521,016  
510,747  
561,020  
541,400  
522,486  
521,016  
510,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0