Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,569,178  
2,223,548  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
1,850,991  
1,651,299  
1,693,562  
1,378,403  
1,321,159  
73,279  
42,318  
92,384  
9,201  
23,679  
0  
6,081  
0  
0  
0  
1,324,942  
1,138,385  
1,158,054  
945,121  
918,853  
443,413  
454,272  
433,712  
416,878  
375,017  
9,357  
10,243  
9,412  
7,202  
3,611  
718,186  
572,249  
486,567  
502,043  
500,202  
106,825  
126,264  
95,395  
126,432  
137,449  
223,790  
226,117  
232,135  
237,517  
233,648  
0  
0  
0  
0  
0  
211,407  
197,149  
140,463  
119,581  
112,085  
161,142  
9,242  
9,242  
8,358  
7,431  
15,022  
13,478  
9,333  
10,154  
9,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,569,178  
2,223,548  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
2,046,692  
1,702,532  
1,669,382  
1,367,198  
1,310,545  
1,889,044  
1,519,355  
1,553,631  
1,292,956  
1,227,067  
157,647  
183,177  
115,751  
74,242  
83,478  
522,486  
521,016  
510,747  
513,247  
510,816  
522,486  
521,016  
510,747  
513,247  
510,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0