Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,821,361  
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,321,159  
1,328,485  
1,329,292  
1,385,422  
1,144,427  
23,679  
98,991  
124,388  
14,499  
13,930  
0  
0  
0  
0  
0  
918,853  
827,652  
869,496  
1,031,644  
783,308  
375,017  
394,105  
333,268  
334,645  
341,955  
3,611  
7,737  
2,140  
4,634  
5,233  
500,202  
467,597  
361,919  
300,124  
303,689  
137,449  
102,054  
27,266  
766  
582  
233,648  
238,961  
233,818  
239,124  
244,181  
0  
0  
0  
0  
0  
112,085  
110,787  
75,135  
43,556  
42,751  
7,431  
7,431  
18,531  
8,717  
9,609  
9,590  
8,365  
7,168  
7,961  
6,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,821,361  
1,796,083  
1,691,211  
1,685,546  
1,448,116  
1,310,545  
1,279,694  
1,176,856  
1,154,813  
1,136,298  
1,227,067  
1,172,105  
1,134,258  
1,125,660  
1,104,165  
83,478  
107,589  
42,598  
29,152  
32,133  
510,816  
516,389  
514,355  
530,734  
311,818  
510,816  
516,389  
514,355  
530,734  
311,818  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0