Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,223,548  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
1,651,299  
1,693,562  
1,378,403  
1,321,159  
1,328,485  
42,318  
92,384  
9,201  
23,679  
98,991  
6,081  
0  
0  
0  
0  
1,138,385  
1,158,054  
945,121  
918,853  
827,652  
454,272  
433,712  
416,878  
375,017  
394,105  
10,243  
9,412  
7,202  
3,611  
7,737  
572,249  
486,567  
502,043  
500,202  
467,597  
126,264  
95,395  
126,432  
137,449  
102,054  
226,117  
232,135  
237,517  
233,648  
238,961  
0  
0  
0  
0  
0  
197,149  
140,463  
119,581  
112,085  
110,787  
9,242  
9,242  
8,358  
7,431  
7,431  
13,478  
9,333  
10,154  
9,590  
8,365  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,223,548  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
1,702,532  
1,669,382  
1,367,198  
1,310,545  
1,279,694  
1,519,355  
1,553,631  
1,292,956  
1,227,067  
1,172,105  
183,177  
115,751  
74,242  
83,478  
107,589  
521,016  
510,747  
513,247  
510,816  
516,389  
521,016  
510,747  
513,247  
510,816  
516,389  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0