Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,690,385  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
2,667,643  
1,693,562  
1,378,403  
1,321,159  
1,328,485  
442,644  
92,384  
9,201  
23,679  
98,991  
77,000  
0  
0  
0  
0  
1,501,532  
1,158,054  
945,121  
918,853  
827,652  
593,264  
433,712  
416,878  
375,017  
394,105  
53,203  
9,412  
7,202  
3,611  
7,737  
1,022,742  
486,567  
502,043  
500,202  
467,597  
7  
95,395  
126,432  
137,449  
102,054  
240,836  
232,135  
237,517  
233,648  
238,961  
0  
0  
0  
0  
0  
95,497  
140,463  
119,581  
112,085  
110,787  
650,733  
9,242  
8,358  
7,431  
7,431  
23,740  
9,333  
10,154  
9,590  
8,365  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
11,928  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,690,385  
2,180,129  
1,880,445  
1,821,361  
1,796,083  
2,317,444  
1,669,382  
1,367,198  
1,310,545  
1,279,694  
2,173,126  
1,553,631  
1,292,956  
1,227,067  
1,172,105  
144,319  
115,751  
74,242  
83,478  
107,589  
1,372,941  
510,747  
513,247  
510,816  
516,389  
1,372,941  
510,747  
513,247  
510,816  
516,389  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0