Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,370,547  
4,518,889  
4,588,639  
4,540,187  
4,372,716  
2,302,106  
2,484,275  
2,562,785  
2,589,829  
2,548,155  
155,324  
112,344  
147,411  
80,094  
123,691  
1,830  
21,830  
20,330  
90,330  
90,330  
1,297,808  
1,462,008  
1,594,102  
1,531,697  
1,428,775  
804,765  
839,728  
770,754  
847,416  
866,868  
42,379  
48,365  
30,188  
40,293  
38,491  
2,068,441  
2,034,614  
2,025,853  
1,950,358  
1,824,561  
1,459  
1,459  
1,332  
1,444  
705  
467,300  
482,694  
491,780  
456,472  
462,770  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
929,996  
908,972  
852,746  
856,479  
774,001  
633,841  
604,134  
637,806  
593,171  
542,634  
33,183  
34,691  
39,526  
40,129  
41,788  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,370,547  
4,518,889  
4,588,639  
4,540,187  
4,372,716  
3,941,841  
4,092,626  
4,100,433  
4,058,012  
3,898,154  
3,700,364  
3,718,113  
3,661,948  
3,602,915  
3,591,056  
241,477  
374,512  
438,484  
455,096  
307,097  
428,707  
426,263  
488,206  
482,175  
474,562  
428,707  
426,263  
488,206  
482,175  
474,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0