Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,450,986  
4,428,306  
4,370,547  
4,518,889  
4,588,639  
2,286,277  
2,349,086  
2,302,106  
2,484,275  
2,562,785  
107,563  
140,318  
155,324  
112,344  
147,411  
22,118  
1,630  
1,830  
21,830  
20,330  
1,406,286  
1,411,230  
1,297,808  
1,462,008  
1,594,102  
713,302  
752,134  
804,765  
839,728  
770,754  
37,008  
43,773  
42,379  
48,365  
30,188  
2,164,709  
2,079,220  
2,068,441  
2,034,614  
2,025,853  
1,109  
1,459  
1,459  
1,459  
1,332  
461,933  
456,318  
467,300  
482,694  
491,780  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
1,005,673  
956,452  
929,996  
908,972  
852,746  
650,957  
627,411  
633,841  
604,134  
637,806  
42,374  
34,918  
33,183  
34,691  
39,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,450,986  
4,428,306  
4,370,547  
4,518,889  
4,588,639  
3,974,012  
3,967,616  
3,941,841  
4,092,626  
4,100,433  
3,575,949  
3,397,662  
3,700,364  
3,718,113  
3,661,948  
398,063  
569,954  
241,477  
374,512  
438,484  
476,974  
460,690  
428,707  
426,263  
488,206  
476,974  
460,690  
428,707  
426,263  
488,206  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0