Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,518,889  
4,588,639  
4,540,187  
4,372,716  
 
2,484,275  
2,562,785  
2,589,829  
2,548,155  
 
112,344  
147,411  
80,094  
123,691  
 
21,830  
20,330  
90,330  
90,330  
 
1,462,008  
1,594,102  
1,531,697  
1,428,775  
 
839,728  
770,754  
847,416  
866,868  
 
48,365  
30,188  
40,293  
38,491  
 
2,034,614  
2,025,853  
1,950,358  
1,824,561  
 
1,459  
1,332  
1,444  
705  
 
482,694  
491,780  
456,472  
462,770  
 
2,663  
2,663  
2,663  
2,663  
 
908,972  
852,746  
856,479  
774,001  
 
604,134  
637,806  
593,171  
542,634  
 
34,691  
39,526  
40,129  
41,788  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,518,889  
4,588,639  
4,540,187  
4,372,716  
 
4,092,626  
4,100,433  
4,058,012  
3,898,154  
 
3,718,113  
3,661,948  
3,602,915  
3,591,056  
 
374,512  
438,484  
455,096  
307,097  
 
426,263  
488,206  
482,175  
474,562  
 
426,263  
488,206  
482,175  
474,562  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0