Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,969,757  
1,989,613  
1,985,774  
1,643,973  
1,548,124  
1,330,874  
1,349,805  
1,339,411  
1,006,981  
911,039  
381,511  
447,659  
455,722  
157,656  
124,357  
378,192  
374,825  
361,769  
241,585  
162,271  
282,761  
237,240  
213,085  
391,454  
404,385  
286,386  
288,324  
306,825  
214,381  
219,158  
2,025  
1,758  
2,010  
1,905  
868  
638,883  
639,808  
646,363  
636,992  
637,085  
0  
0  
0  
2,520  
2,520  
50,880  
52,066  
52,886  
46,212  
47,356  
292,406  
298,694  
305,020  
291,416  
297,684  
52,659  
49,133  
48,437  
58,583  
50,812  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
17,779  
14,757  
14,863  
13,103  
13,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,969,757  
1,989,613  
1,985,774  
1,643,973  
1,548,124  
855,110  
921,173  
896,718  
975,706  
907,619  
500,346  
559,597  
557,246  
652,386  
590,862  
354,764  
361,576  
339,472  
323,320  
316,757  
1,114,646  
1,068,439  
1,089,056  
668,268  
640,506  
1,114,646  
1,068,439  
1,089,056  
668,268  
640,506  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0