Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,643,973  
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
1,006,981  
911,039  
939,212  
903,054  
932,636  
157,656  
124,357  
178,925  
254,523  
221,670  
241,585  
162,271  
45,474  
12,442  
7,224  
391,454  
404,385  
451,097  
418,950  
406,228  
214,381  
219,158  
262,679  
216,299  
293,897  
1,905  
868  
1,037  
840  
3,617  
636,992  
637,085  
623,319  
623,639  
617,945  
2,520  
2,520  
2,520  
2,520  
2,823  
46,212  
47,356  
48,273  
49,288  
48,972  
291,416  
297,684  
287,884  
293,610  
280,875  
58,583  
50,812  
57,642  
51,029  
57,990  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
13,103  
13,555  
1,843  
2,033  
2,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,643,973  
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
975,706  
907,619  
933,657  
869,843  
852,317  
652,386  
590,862  
617,299  
546,956  
532,325  
323,320  
316,757  
316,358  
322,887  
319,993  
668,268  
640,506  
628,874  
656,849  
698,264  
668,268  
640,506  
628,874  
656,849  
698,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0