Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
1,459,942  
903,054  
932,636  
857,027  
955,868  
848,511  
254,523  
221,670  
168,358  
293,495  
127,672  
12,442  
7,224  
7,224  
1,513  
1,513  
418,950  
406,228  
406,588  
360,978  
468,293  
216,299  
293,897  
270,156  
294,001  
250,575  
840  
3,617  
4,701  
5,881  
459  
623,639  
617,945  
617,449  
514,709  
611,431  
2,520  
2,823  
2,823  
19,061  
23,568  
49,288  
48,972  
50,748  
51,930  
53,246  
293,610  
280,875  
286,284  
291,693  
297,102  
51,029  
57,990  
50,225  
50,167  
49,980  
225,158  
225,158  
225,158  
99,630  
185,127  
2,033  
2,127  
2,211  
2,228  
2,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
1,459,942  
869,843  
852,317  
797,374  
811,861  
776,178  
546,956  
532,325  
483,772  
520,775  
179,672  
322,887  
319,993  
313,603  
291,085  
596,506  
656,849  
698,264  
677,101  
658,716  
683,764  
656,849  
698,264  
677,101  
658,716  
683,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0