Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,117,056  
2,018,890  
1,969,757  
1,989,613  
1,985,774  
1,437,144  
1,374,756  
1,330,874  
1,349,805  
1,339,411  
351,844  
295,601  
381,511  
447,659  
455,722  
279,042  
334,937  
378,192  
374,825  
361,769  
339,259  
370,555  
282,761  
237,240  
213,085  
463,566  
365,816  
286,386  
288,324  
306,825  
3,433  
7,847  
2,025  
1,758  
2,010  
679,912  
644,134  
638,883  
639,808  
646,363  
0  
0  
0  
0  
0  
50,349  
49,889  
50,880  
52,066  
52,886  
279,734  
286,070  
292,406  
298,694  
305,020  
127,368  
61,526  
52,659  
49,133  
48,437  
201,678  
225,008  
225,158  
225,158  
225,158  
20,782  
21,640  
17,779  
14,757  
14,863  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,117,056  
2,018,890  
1,969,757  
1,989,613  
1,985,774  
970,015  
890,469  
855,110  
921,173  
896,718  
581,635  
533,501  
500,346  
559,597  
557,246  
388,380  
356,967  
354,764  
361,576  
339,472  
1,147,041  
1,128,421  
1,114,646  
1,068,439  
1,089,056  
1,147,041  
1,128,421  
1,114,646  
1,068,439  
1,089,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0