Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,985,774  
1,643,973  
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
1,339,411  
1,006,981  
911,039  
939,212  
903,054  
455,722  
157,656  
124,357  
178,925  
254,523  
361,769  
241,585  
162,271  
45,474  
12,442  
213,085  
391,454  
404,385  
451,097  
418,950  
306,825  
214,381  
219,158  
262,679  
216,299  
2,010  
1,905  
868  
1,037  
840  
646,363  
636,992  
637,085  
623,319  
623,639  
0  
2,520  
2,520  
2,520  
2,520  
52,886  
46,212  
47,356  
48,273  
49,288  
305,020  
291,416  
297,684  
287,884  
293,610  
48,437  
58,583  
50,812  
57,642  
51,029  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
14,863  
13,103  
13,555  
1,843  
2,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,985,774  
1,643,973  
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
896,718  
975,706  
907,619  
933,657  
869,843  
557,246  
652,386  
590,862  
617,299  
546,956  
339,472  
323,320  
316,757  
316,358  
322,887  
1,089,056  
668,268  
640,506  
628,874  
656,849  
1,089,056  
668,268  
640,506  
628,874  
656,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0