Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
1,459,942  
1,413,043  
932,636  
857,027  
955,868  
848,511  
769,671  
221,670  
168,358  
293,495  
127,672  
41,271  
7,224  
7,224  
1,513  
1,513  
1,471  
406,228  
406,588  
360,978  
468,293  
441,641  
293,897  
270,156  
294,001  
250,575  
284,491  
3,617  
4,701  
5,881  
459  
796  
617,945  
617,449  
514,709  
611,431  
643,372  
2,823  
2,823  
19,061  
23,568  
46,607  
48,972  
50,748  
51,930  
53,246  
54,507  
280,875  
286,284  
291,693  
297,102  
302,512  
57,990  
50,225  
50,167  
49,980  
50,779  
225,158  
225,158  
99,630  
185,127  
187,064  
2,127  
2,211  
2,228  
2,408  
1,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
1,459,942  
1,413,043  
852,317  
797,374  
811,861  
776,178  
768,045  
532,325  
483,772  
520,775  
179,672  
164,311  
319,993  
313,603  
291,085  
596,506  
603,734  
698,264  
677,101  
658,716  
683,764  
644,998  
698,264  
677,101  
658,716  
683,764  
644,998  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0