Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
939,212  
903,054  
932,636  
857,027  
955,868  
178,925  
254,523  
221,670  
168,358  
293,495  
45,474  
12,442  
7,224  
7,224  
1,513  
451,097  
418,950  
406,228  
406,588  
360,978  
262,679  
216,299  
293,897  
270,156  
294,001  
1,037  
840  
3,617  
4,701  
5,881  
623,319  
623,639  
617,945  
617,449  
514,709  
2,520  
2,520  
2,823  
2,823  
19,061  
48,273  
49,288  
48,972  
50,748  
51,930  
287,884  
293,610  
280,875  
286,284  
291,693  
57,642  
51,029  
57,990  
50,225  
50,167  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
99,630  
1,843  
2,033  
2,127  
2,211  
2,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
1,470,577  
933,657  
869,843  
852,317  
797,374  
811,861  
617,299  
546,956  
532,325  
483,772  
520,775  
316,358  
322,887  
319,993  
313,603  
291,085  
628,874  
656,849  
698,264  
677,101  
658,716  
628,874  
656,849  
698,264  
677,101  
658,716  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0