Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
911,039  
939,212  
903,054  
932,636  
857,027  
124,357  
178,925  
254,523  
221,670  
168,358  
162,271  
45,474  
12,442  
7,224  
7,224  
404,385  
451,097  
418,950  
406,228  
406,588  
219,158  
262,679  
216,299  
293,897  
270,156  
868  
1,037  
840  
3,617  
4,701  
637,085  
623,319  
623,639  
617,945  
617,449  
2,520  
2,520  
2,520  
2,823  
2,823  
47,356  
48,273  
49,288  
48,972  
50,748  
297,684  
287,884  
293,610  
280,875  
286,284  
50,812  
57,642  
51,029  
57,990  
50,225  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
225,158  
13,555  
1,843  
2,033  
2,127  
2,211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,548,124  
1,562,531  
1,526,692  
1,550,581  
1,474,475  
907,619  
933,657  
869,843  
852,317  
797,374  
590,862  
617,299  
546,956  
532,325  
483,772  
316,757  
316,358  
322,887  
319,993  
313,603  
640,506  
628,874  
656,849  
698,264  
677,101  
640,506  
628,874  
656,849  
698,264  
677,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0