Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
538,732  
515,693  
480,111  
489,111  
423,141  
311,854  
313,366  
300,835  
307,086  
240,852  
70,633  
37,893  
45,458  
61,017  
45,350  
9,604  
14,064  
13,630  
16,002  
7,977  
183,598  
218,079  
202,997  
189,290  
155,381  
47,713  
42,359  
38,300  
39,441  
30,799  
306  
970  
450  
1,336  
1,345  
226,878  
202,327  
179,275  
182,024  
182,289  
1,065  
1,065  
1,065  
1,245  
1,152  
188,128  
178,259  
152,962  
156,463  
140,912  
0  
0  
0  
0  
0  
4,034  
5,686  
6,819  
4,746  
22,530  
0  
0  
0  
0  
0  
33,651  
17,317  
18,430  
19,571  
17,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
538,732  
515,693  
480,111  
489,111  
423,141  
216,654  
204,370  
183,093  
189,848  
132,797  
211,325  
196,877  
175,549  
181,653  
129,157  
5,330  
7,492  
7,544  
8,195  
3,640  
322,078  
311,323  
297,017  
299,262  
290,344  
322,078  
311,323  
297,017  
299,262  
290,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0