Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,656  
393,222  
375,756  
383,543  
307,984  
209,151  
223,795  
208,220  
219,405  
182,045  
27,955  
39,213  
13,228  
23,449  
33,238  
15,522  
15,522  
7,009  
14,602  
13,729  
123,808  
123,670  
127,588  
141,697  
99,129  
40,670  
43,877  
58,788  
39,509  
35,711  
1,196  
1,514  
1,608  
149  
238  
181,506  
169,427  
167,536  
164,138  
125,939  
1,152  
1,132  
1,132  
881  
716  
135,288  
132,491  
130,449  
129,855  
122,497  
0  
0  
0  
0  
0  
23,586  
19,179  
18,306  
18,108  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,478  
16,624  
17,649  
15,294  
2,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,656  
393,222  
375,756  
383,543  
307,984  
103,613  
117,562  
117,644  
133,502  
68,117  
102,007  
115,956  
116,037  
133,502  
68,047  
1,606  
1,606  
1,606  
0  
70  
287,043  
275,659  
258,113  
250,041  
239,867  
287,043  
275,659  
258,113  
250,041  
239,867  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0