Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,141  
390,656  
393,222  
375,756  
383,543  
240,852  
209,151  
223,795  
208,220  
219,405  
45,350  
27,955  
39,213  
13,228  
23,449  
7,977  
15,522  
15,522  
7,009  
14,602  
155,381  
123,808  
123,670  
127,588  
141,697  
30,799  
40,670  
43,877  
58,788  
39,509  
1,345  
1,196  
1,514  
1,608  
149  
182,289  
181,506  
169,427  
167,536  
164,138  
1,152  
1,152  
1,132  
1,132  
881  
140,912  
135,288  
132,491  
130,449  
129,855  
0  
0  
0  
0  
0  
22,530  
23,586  
19,179  
18,306  
18,108  
0  
0  
0  
0  
0  
17,695  
21,478  
16,624  
17,649  
15,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,141  
390,656  
393,222  
375,756  
383,543  
132,797  
103,613  
117,562  
117,644  
133,502  
129,157  
102,007  
115,956  
116,037  
133,502  
3,640  
1,606  
1,606  
1,606  
0  
290,344  
287,043  
275,659  
258,113  
250,041  
290,344  
287,043  
275,659  
258,113  
250,041  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0