Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
393,222  
375,756  
383,543  
307,984  
288,857  
223,795  
208,220  
219,405  
182,045  
171,697  
39,213  
13,228  
23,449  
33,238  
15,893  
15,522  
7,009  
14,602  
13,729  
12,020  
123,670  
127,588  
141,697  
99,129  
105,263  
43,877  
58,788  
39,509  
35,711  
38,479  
1,514  
1,608  
149  
238  
42  
169,427  
167,536  
164,138  
125,939  
117,160  
1,132  
1,132  
881  
716  
716  
132,491  
130,449  
129,855  
122,497  
112,575  
0  
0  
0  
0  
0  
19,179  
18,306  
18,108  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,624  
17,649  
15,294  
2,726  
3,868  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
393,222  
375,756  
383,543  
307,984  
288,857  
117,562  
117,644  
133,502  
68,117  
85,207  
115,956  
116,037  
133,502  
68,047  
85,137  
1,606  
1,606  
0  
70  
70  
275,659  
258,113  
250,041  
239,867  
132,702  
275,659  
258,113  
250,041  
239,867  
132,702  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
70,948