Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
515,693  
480,111  
489,111  
423,141  
390,656  
313,366  
300,835  
307,086  
240,852  
209,151  
37,893  
45,458  
61,017  
45,350  
27,955  
14,064  
13,630  
16,002  
7,977  
15,522  
218,079  
202,997  
189,290  
155,381  
123,808  
42,359  
38,300  
39,441  
30,799  
40,670  
970  
450  
1,336  
1,345  
1,196  
202,327  
179,275  
182,024  
182,289  
181,506  
1,065  
1,065  
1,245  
1,152  
1,152  
178,259  
152,962  
156,463  
140,912  
135,288  
0  
0  
0  
0  
0  
5,686  
6,819  
4,746  
22,530  
23,586  
0  
0  
0  
0  
0  
17,317  
18,430  
19,571  
17,695  
21,478  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
515,693  
480,111  
489,111  
423,141  
390,656  
204,370  
183,093  
189,848  
132,797  
103,613  
196,877  
175,549  
181,653  
129,157  
102,007  
7,492  
7,544  
8,195  
3,640  
1,606  
311,323  
297,017  
299,262  
290,344  
287,043  
311,323  
297,017  
299,262  
290,344  
287,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0