Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
524,042  
492,331  
538,732  
515,693  
480,111  
271,174  
267,375  
311,854  
313,366  
300,835  
40,511  
31,281  
70,633  
37,893  
45,458  
570  
570  
9,604  
14,064  
13,630  
155,779  
167,492  
183,598  
218,079  
202,997  
73,674  
66,986  
47,713  
42,359  
38,300  
640  
1,045  
306  
970  
450  
252,867  
224,956  
226,878  
202,327  
179,275  
1,286  
1,286  
1,065  
1,065  
1,065  
213,456  
187,283  
188,128  
178,259  
152,962  
0  
0  
0  
0  
0  
7,732  
4,604  
4,034  
5,686  
6,819  
0  
0  
0  
0  
0  
30,394  
31,783  
33,651  
17,317  
18,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
524,042  
492,331  
538,732  
515,693  
480,111  
177,599  
158,666  
216,654  
204,370  
183,093  
176,613  
155,242  
211,325  
196,877  
175,549  
987  
3,424  
5,330  
7,492  
7,544  
346,442  
333,665  
322,078  
311,323  
297,017  
346,442  
333,665  
322,078  
311,323  
297,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0