Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,111  
423,141  
390,656  
393,222  
375,756  
307,086  
240,852  
209,151  
223,795  
208,220  
61,017  
45,350  
27,955  
39,213  
13,228  
16,002  
7,977  
15,522  
15,522  
7,009  
189,290  
155,381  
123,808  
123,670  
127,588  
39,441  
30,799  
40,670  
43,877  
58,788  
1,336  
1,345  
1,196  
1,514  
1,608  
182,024  
182,289  
181,506  
169,427  
167,536  
1,245  
1,152  
1,152  
1,132  
1,132  
156,463  
140,912  
135,288  
132,491  
130,449  
0  
0  
0  
0  
0  
4,746  
22,530  
23,586  
19,179  
18,306  
0  
0  
0  
0  
0  
19,571  
17,695  
21,478  
16,624  
17,649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,111  
423,141  
390,656  
393,222  
375,756  
189,848  
132,797  
103,613  
117,562  
117,644  
181,653  
129,157  
102,007  
115,956  
116,037  
8,195  
3,640  
1,606  
1,606  
1,606  
299,262  
290,344  
287,043  
275,659  
258,113  
299,262  
290,344  
287,043  
275,659  
258,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0