Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,406,599  
2,527,622  
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
1,917,640  
2,109,187  
2,249,304  
2,110,418  
1,940,639  
168,666  
55,823  
106,471  
62,776  
65,224  
13,021  
4,641  
4,641  
4,641  
5,941  
492,615  
605,182  
575,184  
498,777  
432,206  
1,241,369  
1,425,400  
1,542,805  
1,512,965  
1,399,612  
1,969  
18,141  
20,203  
31,261  
37,656  
488,960  
418,435  
390,367  
332,446  
274,731  
115,694  
102,025  
68,564  
68,564  
1,311  
23,022  
24,364  
25,707  
28,208  
30,078  
49  
73  
97  
0  
0  
42,970  
42,966  
42,620  
42,609  
42,609  
152,501  
105,928  
104,702  
128,336  
136,312  
154,723  
143,078  
148,678  
64,730  
64,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,406,599  
2,527,622  
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
1,628,932  
1,819,125  
1,978,592  
1,903,896  
1,672,792  
1,216,089  
1,290,597  
1,413,995  
1,351,245  
1,186,893  
412,842  
528,528  
564,597  
552,651  
485,898  
777,668  
708,497  
661,080  
538,969  
542,578  
777,668  
708,497  
661,080  
538,969  
542,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0