Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
2,045,561  
1,860,188  
1,940,639  
1,990,821  
1,890,610  
1,728,952  
1,524,077  
65,224  
30,722  
69,953  
77,838  
38,742  
5,941  
19,541  
5,941  
5,941  
4,363  
432,206  
358,023  
419,365  
407,148  
433,485  
1,399,612  
1,542,853  
1,362,799  
1,173,506  
998,460  
37,656  
39,682  
32,552  
64,519  
49,027  
274,731  
370,525  
373,067  
316,609  
336,111  
1,311  
11,311  
11,211  
11,511  
11,511  
30,078  
43,508  
46,110  
45,009  
48,753  
0  
79,300  
80,376  
81,451  
84,951  
42,609  
64,458  
64,453  
0  
3,424  
136,312  
113,777  
112,758  
157,539  
165,767  
64,421  
58,171  
58,159  
21,099  
21,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
2,045,561  
1,860,188  
1,672,792  
1,895,250  
1,800,775  
1,592,889  
1,494,823  
1,186,893  
1,570,494  
1,460,589  
1,132,912  
753,157  
485,898  
324,756  
340,186  
459,977  
741,665  
542,578  
466,096  
462,903  
452,671  
365,365  
542,578  
466,096  
462,903  
452,671  
365,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0