Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,527,622  
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
2,109,187  
2,249,304  
2,110,418  
1,940,639  
1,990,821  
55,823  
106,471  
62,776  
65,224  
30,722  
4,641  
4,641  
4,641  
5,941  
19,541  
605,182  
575,184  
498,777  
432,206  
358,023  
1,425,400  
1,542,805  
1,512,965  
1,399,612  
1,542,853  
18,141  
20,203  
31,261  
37,656  
39,682  
418,435  
390,367  
332,446  
274,731  
370,525  
102,025  
68,564  
68,564  
1,311  
11,311  
24,364  
25,707  
28,208  
30,078  
43,508  
73  
97  
0  
0  
79,300  
42,966  
42,620  
42,609  
42,609  
64,458  
105,928  
104,702  
128,336  
136,312  
113,777  
143,078  
148,678  
64,730  
64,421  
58,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,527,622  
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
1,819,125  
1,978,592  
1,903,896  
1,672,792  
1,895,250  
1,290,597  
1,413,995  
1,351,245  
1,186,893  
1,570,494  
528,528  
564,597  
552,651  
485,898  
324,756  
708,497  
661,080  
538,969  
542,578  
466,096  
708,497  
661,080  
538,969  
542,578  
466,096  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0