Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
2,045,561  
2,110,418  
1,940,639  
1,990,821  
1,890,610  
1,728,952  
62,776  
65,224  
30,722  
69,953  
77,838  
4,641  
5,941  
19,541  
5,941  
5,941  
498,777  
432,206  
358,023  
419,365  
407,148  
1,512,965  
1,399,612  
1,542,853  
1,362,799  
1,173,506  
31,261  
37,656  
39,682  
32,552  
64,519  
332,446  
274,731  
370,525  
373,067  
316,609  
68,564  
1,311  
11,311  
11,211  
11,511  
28,208  
30,078  
43,508  
46,110  
45,009  
0  
0  
79,300  
80,376  
81,451  
42,609  
42,609  
64,458  
64,453  
0  
128,336  
136,312  
113,777  
112,758  
157,539  
64,730  
64,421  
58,171  
58,159  
21,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
2,045,561  
1,903,896  
1,672,792  
1,895,250  
1,800,775  
1,592,889  
1,351,245  
1,186,893  
1,570,494  
1,460,589  
1,132,912  
552,651  
485,898  
324,756  
340,186  
459,977  
538,969  
542,578  
466,096  
462,903  
452,671  
538,969  
542,578  
466,096  
462,903  
452,671  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0