Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
2,249,304  
2,110,418  
1,940,639  
1,990,821  
1,890,610  
106,471  
62,776  
65,224  
30,722  
69,953  
4,641  
4,641  
5,941  
19,541  
5,941  
575,184  
498,777  
432,206  
358,023  
419,365  
1,542,805  
1,512,965  
1,399,612  
1,542,853  
1,362,799  
20,203  
31,261  
37,656  
39,682  
32,552  
390,367  
332,446  
274,731  
370,525  
373,067  
68,564  
68,564  
1,311  
11,311  
11,211  
25,707  
28,208  
30,078  
43,508  
46,110  
97  
0  
0  
79,300  
80,376  
42,620  
42,609  
42,609  
64,458  
64,453  
104,702  
128,336  
136,312  
113,777  
112,758  
148,678  
64,730  
64,421  
58,171  
58,159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,639,672  
2,442,865  
2,215,369  
2,361,346  
2,263,678  
1,978,592  
1,903,896  
1,672,792  
1,895,250  
1,800,775  
1,413,995  
1,351,245  
1,186,893  
1,570,494  
1,460,589  
564,597  
552,651  
485,898  
324,756  
340,186  
661,080  
538,969  
542,578  
466,096  
462,903  
661,080  
538,969  
542,578  
466,096  
462,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0