Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,045,561  
1,860,188  
1,623,911  
1,102,246  
978,855  
1,728,952  
1,524,077  
1,279,093  
780,268  
656,552  
77,838  
38,742  
16,819  
42,503  
24,778  
5,941  
4,363  
5,016  
5,016  
4,943  
407,148  
433,485  
412,479  
198,630  
245,674  
1,173,506  
998,460  
813,873  
508,956  
373,233  
64,519  
49,027  
30,905  
25,163  
7,923  
316,609  
336,111  
344,818  
321,978  
322,303  
11,511  
11,511  
11,415  
11,281  
10,911  
45,009  
48,753  
47,636  
45,714  
39,434  
81,451  
84,951  
86,059  
87,171  
88,278  
0  
3,424  
5,447  
5,447  
5,447  
157,539  
165,767  
171,694  
138,350  
141,089  
21,099  
21,704  
22,568  
34,017  
37,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,045,561  
1,860,188  
1,623,911  
1,102,246  
978,855  
1,592,889  
1,494,823  
1,267,354  
764,408  
631,722  
1,132,912  
753,157  
1,071,432  
564,280  
402,931  
459,977  
741,665  
195,922  
200,128  
228,791  
452,671  
365,365  
356,557  
337,838  
347,133  
452,671  
365,365  
356,557  
337,838  
347,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0