Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,263,678  
2,045,561  
1,860,188  
1,623,911  
1,102,246  
1,890,610  
1,728,952  
1,524,077  
1,279,093  
780,268  
69,953  
77,838  
38,742  
16,819  
42,503  
5,941  
5,941  
4,363  
5,016  
5,016  
419,365  
407,148  
433,485  
412,479  
198,630  
1,362,799  
1,173,506  
998,460  
813,873  
508,956  
32,552  
64,519  
49,027  
30,905  
25,163  
373,067  
316,609  
336,111  
344,818  
321,978  
11,211  
11,511  
11,511  
11,415  
11,281  
46,110  
45,009  
48,753  
47,636  
45,714  
80,376  
81,451  
84,951  
86,059  
87,171  
64,453  
0  
3,424  
5,447  
5,447  
112,758  
157,539  
165,767  
171,694  
138,350  
58,159  
21,099  
21,704  
22,568  
34,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,263,678  
2,045,561  
1,860,188  
1,623,911  
1,102,246  
1,800,775  
1,592,889  
1,494,823  
1,267,354  
764,408  
1,460,589  
1,132,912  
753,157  
1,071,432  
564,280  
340,186  
459,977  
741,665  
195,922  
200,128  
462,903  
452,671  
365,365  
356,557  
337,838  
462,903  
452,671  
365,365  
356,557  
337,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0