Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,623,911  
1,102,246  
978,855  
831,385  
817,324  
1,279,093  
780,268  
656,552  
503,348  
498,743  
16,819  
42,503  
24,778  
4,404  
10,634  
5,016  
5,016  
4,943  
4,980  
4,400  
412,479  
198,630  
245,674  
204,810  
228,283  
813,873  
508,956  
373,233  
280,924  
250,575  
30,905  
25,163  
7,923  
8,230  
4,852  
344,818  
321,978  
322,303  
328,037  
318,580  
11,415  
11,281  
10,911  
10,802  
10,682  
47,636  
45,714  
39,434  
39,185  
40,117  
86,059  
87,171  
88,278  
89,876  
90,861  
5,447  
5,447  
5,447  
5,447  
5,447  
171,694  
138,350  
141,089  
140,070  
141,365  
22,568  
34,017  
37,145  
42,658  
30,109  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,623,911  
1,102,246  
978,855  
831,385  
817,324  
1,267,354  
764,408  
631,722  
467,817  
456,058  
1,071,432  
564,280  
402,931  
236,289  
238,014  
195,922  
200,128  
228,791  
231,529  
218,044  
356,557  
337,838  
347,133  
363,568  
361,265  
356,557  
337,838  
347,133  
363,568  
361,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0