Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
7,382,372  
1,874,010  
1,819,565  
1,979,547  
1,879,807  
1,764,724  
802,671  
800,156  
1,119,875  
973,180  
39,149  
15,843  
15,389  
15,389  
15,000  
942,472  
835,718  
805,206  
652,318  
704,280  
616,005  
76,418  
60,477  
66,915  
71,174  
55,657  
143,361  
138,337  
125,050  
116,172  
111,441  
6,307,807  
6,332,901  
5,681,707  
5,693,656  
5,617,648  
1,094,370  
1,189,962  
1,150,204  
1,247,223  
1,218,958  
1,554,197  
1,582,213  
1,305,323  
1,324,596  
1,340,154  
0  
0  
0  
0  
0  
3,051,351  
2,928,189  
2,632,958  
2,510,453  
2,349,728  
293,960  
304,534  
403,433  
413,171  
508,028  
313,929  
328,003  
189,790  
198,214  
200,780  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
7,382,372  
5,242,858  
5,251,961  
4,922,845  
4,894,004  
4,623,872  
1,084,787  
1,122,716  
994,009  
1,106,239  
1,001,017  
4,158,072  
4,129,244  
3,928,836  
3,787,764  
3,622,855  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
2,758,500  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
2,758,500  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0