Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,371,396  
10,097,323  
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
1,732,755  
2,708,221  
2,843,847  
2,624,482  
2,289,248  
120,593  
795,315  
797,957  
843,483  
771,521  
28,152  
24,203  
24,203  
23,755  
205,255  
1,516,322  
1,837,821  
1,946,165  
1,691,993  
1,244,716  
29,871  
26,837  
31,111  
28,638  
37,915  
37,819  
24,046  
44,411  
36,614  
29,841  
7,638,641  
7,389,101  
7,145,969  
7,250,772  
7,556,638  
998,664  
940,000  
883,677  
1,099,583  
1,497,982  
3,046,462  
3,094,182  
3,142,230  
3,223,034  
3,271,994  
0  
0  
0  
0  
0  
3,095,996  
2,867,084  
2,638,552  
2,454,694  
2,312,348  
160,838  
157,625  
157,290  
156,511  
160,840  
336,681  
330,211  
324,219  
316,949  
313,475  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,371,396  
10,097,323  
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
5,877,843  
6,708,188  
6,799,285  
6,739,028  
6,760,218  
1,758,985  
1,655,795  
1,892,568  
2,202,114  
1,726,791  
4,118,858  
5,052,394  
4,906,717  
4,536,914  
5,033,428  
3,493,553  
3,389,134  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
3,493,553  
3,389,134  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0