Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
7,382,372  
6,197,394  
1,819,565  
1,979,547  
1,879,807  
1,764,724  
1,178,561  
800,156  
1,119,875  
973,180  
39,149  
37,632  
15,389  
15,389  
15,000  
942,472  
227,472  
805,206  
652,318  
704,280  
616,005  
790,979  
60,477  
66,915  
71,174  
55,657  
52,085  
138,337  
125,050  
116,172  
111,441  
70,393  
6,332,901  
5,681,707  
5,693,656  
5,617,648  
5,018,833  
1,189,962  
1,150,204  
1,247,223  
1,218,958  
1,320,227  
1,582,213  
1,305,323  
1,324,596  
1,340,154  
1,359,798  
0  
0  
0  
0  
0  
2,928,189  
2,632,958  
2,510,453  
2,349,728  
1,626,532  
304,534  
403,433  
413,171  
508,028  
505,895  
328,003  
189,790  
198,214  
200,780  
206,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
7,382,372  
6,197,394  
5,251,961  
4,922,845  
4,894,004  
4,623,872  
3,470,365  
1,122,716  
994,009  
1,106,239  
1,001,017  
922,056  
4,129,244  
3,928,836  
3,787,764  
3,622,855  
2,548,308  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
2,758,500  
2,727,029  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
2,758,500  
2,727,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0