Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,845,886  
9,652,334  
8,935,082  
8,818,579  
8,181,818  
2,289,248  
2,379,792  
2,179,293  
2,322,906  
1,874,010  
771,521  
869,066  
860,479  
1,063,122  
802,671  
205,255  
204,817  
204,817  
204,393  
15,843  
1,244,716  
1,255,366  
1,043,550  
990,360  
835,718  
37,915  
33,993  
33,502  
33,948  
76,418  
29,841  
16,550  
36,944  
31,084  
143,361  
7,556,638  
7,272,543  
6,755,789  
6,495,673  
6,307,807  
1,497,982  
1,576,731  
1,027,467  
1,118,647  
1,094,370  
3,271,994  
3,303,325  
3,338,424  
3,058,209  
1,554,197  
0  
0  
0  
0  
0  
2,312,348  
1,934,764  
1,861,437  
1,827,661  
3,051,351  
160,840  
194,509  
277,058  
294,871  
293,960  
313,475  
263,213  
251,403  
196,285  
313,929  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,845,886  
9,652,334  
8,935,082  
8,818,579  
8,181,818  
6,760,218  
6,519,034  
5,859,803  
5,769,182  
5,242,858  
1,726,791  
1,352,061  
1,307,624  
1,387,388  
1,084,787  
5,033,428  
5,166,973  
4,552,180  
4,381,794  
4,158,072  
3,085,668  
3,133,300  
3,075,279  
3,049,398  
2,938,959  
3,085,668  
3,133,300  
3,075,279  
3,049,398  
2,938,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0