Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,818,579  
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
2,322,906  
1,874,010  
1,819,565  
1,979,547  
1,879,807  
1,063,122  
802,671  
800,156  
1,119,875  
973,180  
204,393  
15,843  
15,389  
15,389  
15,000  
990,360  
835,718  
805,206  
652,318  
704,280  
33,948  
76,418  
60,477  
66,915  
71,174  
31,084  
143,361  
138,337  
125,050  
116,172  
6,495,673  
6,307,807  
6,332,901  
5,681,707  
5,693,656  
1,118,647  
1,094,370  
1,189,962  
1,150,204  
1,247,223  
3,058,209  
1,554,197  
1,582,213  
1,305,323  
1,324,596  
0  
0  
0  
0  
0  
1,827,661  
3,051,351  
2,928,189  
2,632,958  
2,510,453  
294,871  
293,960  
304,534  
403,433  
413,171  
196,285  
313,929  
328,003  
189,790  
198,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,818,579  
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
7,573,463  
5,769,182  
5,242,858  
5,251,961  
4,922,845  
4,894,004  
1,387,388  
1,084,787  
1,122,716  
994,009  
1,106,239  
4,381,794  
4,158,072  
4,129,244  
3,928,836  
3,787,764  
3,049,398  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
3,049,398  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
2,679,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0