Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,935,082  
8,818,579  
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
2,179,293  
2,322,906  
1,874,010  
1,819,565  
1,979,547  
860,479  
1,063,122  
802,671  
800,156  
1,119,875  
204,817  
204,393  
15,843  
15,389  
15,389  
1,043,550  
990,360  
835,718  
805,206  
652,318  
33,502  
33,948  
76,418  
60,477  
66,915  
36,944  
31,084  
143,361  
138,337  
125,050  
6,755,789  
6,495,673  
6,307,807  
6,332,901  
5,681,707  
1,027,467  
1,118,647  
1,094,370  
1,189,962  
1,150,204  
3,338,424  
3,058,209  
1,554,197  
1,582,213  
1,305,323  
0  
0  
0  
0  
0  
1,861,437  
1,827,661  
3,051,351  
2,928,189  
2,632,958  
277,058  
294,871  
293,960  
304,534  
403,433  
251,403  
196,285  
313,929  
328,003  
189,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,935,082  
8,818,579  
8,181,818  
8,152,466  
7,661,254  
5,859,803  
5,769,182  
5,242,858  
5,251,961  
4,922,845  
1,307,624  
1,387,388  
1,084,787  
1,122,716  
994,009  
4,552,180  
4,381,794  
4,158,072  
4,129,244  
3,928,836  
3,075,279  
3,049,398  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
3,075,279  
3,049,398  
2,938,959  
2,900,505  
2,738,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0