Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
9,652,334  
8,935,082  
2,843,847  
2,624,482  
2,289,248  
2,379,792  
2,179,293  
797,957  
843,483  
771,521  
869,066  
860,479  
24,203  
23,755  
205,255  
204,817  
204,817  
1,946,165  
1,691,993  
1,244,716  
1,255,366  
1,043,550  
31,111  
28,638  
37,915  
33,993  
33,502  
44,411  
36,614  
29,841  
16,550  
36,944  
7,145,969  
7,250,772  
7,556,638  
7,272,543  
6,755,789  
883,677  
1,099,583  
1,497,982  
1,576,731  
1,027,467  
3,142,230  
3,223,034  
3,271,994  
3,303,325  
3,338,424  
0  
0  
0  
0  
0  
2,638,552  
2,454,694  
2,312,348  
1,934,764  
1,861,437  
157,290  
156,511  
160,840  
194,509  
277,058  
324,219  
316,949  
313,475  
263,213  
251,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
9,652,334  
8,935,082  
6,799,285  
6,739,028  
6,760,218  
6,519,034  
5,859,803  
1,892,568  
2,202,114  
1,726,791  
1,352,061  
1,307,624  
4,906,717  
4,536,914  
5,033,428  
5,166,973  
4,552,180  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
3,133,300  
3,075,279  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
3,133,300  
3,075,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0