Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,097,323  
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
9,652,334  
2,708,221  
2,843,847  
2,624,482  
2,289,248  
2,379,792  
795,315  
797,957  
843,483  
771,521  
869,066  
24,203  
24,203  
23,755  
205,255  
204,817  
1,837,821  
1,946,165  
1,691,993  
1,244,716  
1,255,366  
26,837  
31,111  
28,638  
37,915  
33,993  
24,046  
44,411  
36,614  
29,841  
16,550  
7,389,101  
7,145,969  
7,250,772  
7,556,638  
7,272,543  
940,000  
883,677  
1,099,583  
1,497,982  
1,576,731  
3,094,182  
3,142,230  
3,223,034  
3,271,994  
3,303,325  
0  
0  
0  
0  
0  
2,867,084  
2,638,552  
2,454,694  
2,312,348  
1,934,764  
157,625  
157,290  
156,511  
160,840  
194,509  
330,211  
324,219  
316,949  
313,475  
263,213  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,097,323  
9,989,816  
9,875,254  
9,845,886  
9,652,334  
6,708,188  
6,799,285  
6,739,028  
6,760,218  
6,519,034  
1,655,795  
1,892,568  
2,202,114  
1,726,791  
1,352,061  
5,052,394  
4,906,717  
4,536,914  
5,033,428  
5,166,973  
3,389,134  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
3,133,300  
3,389,134  
3,190,530  
3,136,226  
3,085,668  
3,133,300  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0