Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,068,952  
1,011,603  
1,094,027  
1,025,990  
966,721  
874,893  
811,831  
890,291  
817,453  
765,730  
7,317  
12,551  
34,314  
19,882  
57,391  
0  
0  
0  
0  
0  
602,273  
618,093  
707,529  
718,997  
577,014  
239,012  
169,608  
137,680  
72,925  
120,206  
26,291  
11,578  
10,769  
5,649  
11,118  
194,059  
199,772  
203,736  
208,537  
200,991  
0  
0  
2,653  
0  
0  
56,146  
57,132  
58,453  
59,456  
25,964  
58,839  
58,839  
58,839  
58,839  
58,839  
18,936  
19,203  
18,920  
18,557  
52,008  
0  
0  
0  
0  
0  
60,139  
64,600  
64,872  
71,685  
64,181  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,068,952  
1,011,603  
1,094,027  
1,025,990  
966,721  
725,303  
662,403  
746,961  
677,511  
620,741  
725,303  
662,403  
746,961  
676,600  
612,610  
0  
0  
0  
911  
8,132  
343,649  
349,200  
347,067  
348,479  
345,980  
343,649  
349,200  
347,067  
348,479  
345,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0