Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,571,165  
 
 
 
 
603,919  
 
 
 
 
8,826  
 
 
 
 
532,325  
 
 
 
 
40,772  
 
 
 
 
21,928  
 
 
 
 
69  
 
 
 
 
967,246  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
924,424  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,457  
 
 
 
 
11,125  
 
 
 
 
25,239  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,571,165  
 
 
 
 
371,427  
 
 
 
 
54,455  
 
 
 
 
316,973  
 
 
 
 
1,199,738  
 
 
 
 
837,506  
 
 
 
 
362,231  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0