Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,578,871  
1,571,165  
 
 
 
623,523  
603,919  
 
 
 
38,656  
8,826  
 
 
 
518,217  
532,325  
 
 
 
44,827  
40,772  
 
 
 
21,201  
21,928  
 
 
 
622  
69  
 
 
 
955,349  
967,246  
 
 
 
0  
1  
 
 
 
913,763  
924,424  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,177  
6,457  
 
 
 
11,125  
11,125  
 
 
 
24,284  
25,239  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,578,871  
1,571,165  
 
 
 
377,248  
371,427  
 
 
 
61,557  
54,455  
 
 
 
315,690  
316,973  
 
 
 
1,201,624  
1,199,738  
 
 
 
844,626  
837,506  
 
 
 
356,998  
362,231  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0