Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,293  
269,253  
275,662  
311,075  
278,214  
170,070  
167,112  
179,755  
218,683  
184,180  
9,340  
11,138  
10,719  
11,136  
8,620  
0  
0  
0  
0  
0  
45,674  
54,717  
52,116  
98,974  
55,869  
111,319  
101,048  
116,880  
108,573  
119,619  
3,737  
209  
40  
0  
73  
97,223  
102,142  
95,908  
92,392  
94,034  
269  
35  
35  
35  
35  
88,724  
89,637  
88,044  
85,334  
87,065  
1,655  
1,677  
1,700  
1,722  
1,745  
0  
0  
0  
0  
0  
5  
5  
5  
5  
5  
6,571  
10,787  
6,124  
5,295  
5,184  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,293  
269,253  
275,662  
311,075  
278,214  
168,542  
163,536  
166,840  
203,692  
176,616  
151,011  
143,309  
145,798  
186,102  
158,337  
17,530  
20,226  
21,043  
17,590  
18,280  
98,752  
105,718  
108,822  
107,382  
101,598  
98,602  
105,495  
108,599  
107,213  
101,379  
149  
223  
223  
169  
219  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0