Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,314  
276,458  
267,293  
269,253  
275,662  
170,443  
176,913  
170,070  
167,112  
179,755  
10,386  
11,735  
9,340  
11,138  
10,719  
0  
0  
0  
0  
0  
47,660  
64,815  
45,674  
54,717  
52,116  
112,228  
100,193  
111,319  
101,048  
116,880  
169  
169  
3,737  
209  
40  
96,870  
99,545  
97,223  
102,142  
95,908  
269  
269  
269  
35  
35  
85,053  
87,218  
88,724  
89,637  
88,044  
1,610  
1,633  
1,655  
1,677  
1,700  
0  
0  
0  
0  
0  
5  
5  
5  
5  
5  
9,934  
10,420  
6,571  
10,787  
6,124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,314  
276,458  
267,293  
269,253  
275,662  
179,076  
180,495  
168,542  
163,536  
166,840  
155,941  
163,837  
151,011  
143,309  
145,798  
23,135  
16,658  
17,530  
20,226  
21,043  
88,238  
95,962  
98,752  
105,718  
108,822  
87,941  
95,495  
98,602  
105,495  
108,599  
297  
468  
149  
223  
223  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0