Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,838  
280,833  
260,387  
252,147  
237,633  
186,966  
193,573  
173,560  
163,730  
147,155  
6,064  
6,805  
3,902  
7,236  
3,186  
0  
0  
0  
0  
0  
55,135  
55,672  
76,211  
61,392  
64,962  
125,767  
131,096  
93,161  
94,746  
78,586  
0  
0  
286  
356  
421  
87,872  
87,260  
86,827  
88,417  
90,478  
15  
15  
15  
15  
15  
80,900  
80,574  
80,596  
81,377  
82,841  
1,767  
1,789  
1,812  
1,834  
1,856  
0  
0  
64  
520  
780  
5  
5  
5  
5  
5  
5,186  
4,877  
4,336  
4,666  
4,981  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,838  
280,833  
260,387  
252,147  
237,633  
174,018  
184,522  
168,955  
166,301  
143,751  
159,618  
171,600  
155,832  
150,407  
125,163  
14,399  
12,923  
13,122  
15,894  
18,588  
100,820  
96,310  
91,432  
85,845  
93,882  
100,794  
96,284  
91,385  
85,776  
93,837  
26  
26  
47  
69  
44  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0