Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,662  
311,075  
278,214  
274,838  
280,833  
179,755  
218,683  
184,180  
186,966  
193,573  
10,719  
11,136  
8,620  
6,064  
6,805  
0  
0  
0  
0  
0  
52,116  
98,974  
55,869  
55,135  
55,672  
116,880  
108,573  
119,619  
125,767  
131,096  
40  
0  
73  
0  
0  
95,908  
92,392  
94,034  
87,872  
87,260  
35  
35  
35  
15  
15  
88,044  
85,334  
87,065  
80,900  
80,574  
1,700  
1,722  
1,745  
1,767  
1,789  
0  
0  
0  
0  
0  
5  
5  
5  
5  
5  
6,124  
5,295  
5,184  
5,186  
4,877  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,662  
311,075  
278,214  
274,838  
280,833  
166,840  
203,692  
176,616  
174,018  
184,522  
145,798  
186,102  
158,337  
159,618  
171,600  
21,043  
17,590  
18,280  
14,399  
12,923  
108,822  
107,382  
101,598  
100,820  
96,310  
108,599  
107,213  
101,379  
100,794  
96,284  
223  
169  
219  
26  
26  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0