Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,833  
260,387  
252,147  
237,633  
251,038  
193,573  
173,560  
163,730  
147,155  
161,269  
6,805  
3,902  
7,236  
3,186  
1,993  
0  
0  
0  
0  
0  
55,672  
76,211  
61,392  
64,962  
63,822  
131,096  
93,161  
94,746  
78,586  
95,454  
0  
286  
356  
421  
0  
87,260  
86,827  
88,417  
90,478  
89,768  
15  
15  
15  
15  
0  
80,574  
80,596  
81,377  
82,841  
80,013  
1,789  
1,812  
1,834  
1,856  
1,879  
0  
64  
520  
780  
2,110  
5  
5  
5  
5  
5  
4,877  
4,336  
4,666  
4,981  
5,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,833  
260,387  
252,147  
237,633  
251,038  
184,522  
168,955  
166,301  
143,751  
161,683  
171,600  
155,832  
150,407  
125,163  
139,930  
12,923  
13,122  
15,894  
18,588  
21,753  
96,310  
91,432  
85,845  
93,882  
89,355  
96,284  
91,385  
85,776  
93,837  
89,310  
26  
47  
69  
44  
44  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0