Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,447,254  
2,352,973  
2,348,560  
2,314,649  
2,216,470  
1,567,131  
1,501,427  
1,517,203  
1,527,253  
1,578,029  
100,309  
23,772  
18,453  
22,027  
26,674  
0  
0  
0  
0  
0  
315,285  
311,496  
271,847  
211,093  
208,126  
1,135,875  
1,150,194  
1,210,349  
1,277,761  
1,328,048  
15,663  
15,965  
16,554  
16,372  
15,182  
880,123  
851,546  
831,357  
787,396  
638,440  
53,489  
52,379  
46,731  
43,825  
20,680  
112,991  
115,176  
116,886  
118,691  
110,979  
0  
0  
0  
254,396  
2,436  
578,564  
556,929  
534,106  
237,560  
374,379  
38,390  
38,390  
43,890  
43,890  
43,890  
96,690  
88,672  
89,744  
89,034  
86,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,447,254  
2,352,973  
2,348,560  
2,314,649  
2,216,470  
1,351,526  
1,260,802  
1,306,749  
1,312,533  
1,266,174  
394,744  
367,980  
217,156  
248,150  
266,039  
956,782  
892,822  
1,089,593  
1,064,383  
1,000,135  
1,095,728  
1,092,171  
1,041,811  
1,002,117  
950,296  
1,095,728  
1,092,171  
1,041,811  
1,002,117  
950,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0