Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,475,656  
4,261,803  
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
3,174,151  
2,780,196  
2,041,879  
1,889,948  
2,052,957  
380,585  
417,038  
102,714  
75,344  
57,255  
0  
0  
0  
0  
0  
1,340,300  
794,451  
846,442  
742,070  
732,796  
1,296,465  
1,499,574  
1,069,349  
1,052,180  
1,241,817  
156,801  
69,134  
23,374  
20,354  
21,089  
1,301,505  
1,481,606  
1,869,962  
1,755,575  
1,392,211  
201,436  
223,968  
207,386  
145,965  
142,227  
148,435  
194,052  
197,600  
190,179  
192,443  
0  
0  
0  
0  
0  
577,303  
633,693  
1,028,590  
1,006,097  
642,991  
0  
0  
0  
0  
0  
374,331  
429,893  
436,386  
413,335  
414,551  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,475,656  
4,261,803  
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
2,231,565  
2,264,341  
1,923,347  
1,641,515  
1,538,109  
1,566,080  
1,410,335  
1,085,287  
783,734  
553,291  
665,486  
854,007  
838,060  
857,781  
984,818  
2,244,091  
1,997,461  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
2,244,091  
1,997,461  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0