Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,261,803  
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
3,046,167  
2,780,196  
2,041,879  
1,889,948  
2,052,957  
1,937,430  
417,038  
102,714  
75,344  
57,255  
89,955  
0  
0  
0  
0  
0  
794,451  
846,442  
742,070  
732,796  
647,669  
1,499,574  
1,069,349  
1,052,180  
1,241,817  
1,182,809  
69,134  
23,374  
20,354  
21,089  
16,997  
1,481,606  
1,869,962  
1,755,575  
1,392,211  
1,108,738  
223,968  
207,386  
145,965  
142,227  
83,435  
194,052  
197,600  
190,179  
192,443  
193,537  
0  
0  
0  
0  
0  
633,693  
1,028,590  
1,006,097  
642,991  
600,157  
0  
0  
0  
0  
38,390  
429,893  
436,386  
413,335  
414,551  
193,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,261,803  
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
3,046,167  
2,264,341  
1,923,347  
1,641,515  
1,538,109  
1,731,278  
1,410,335  
1,085,287  
783,734  
553,291  
793,628  
854,007  
838,060  
857,781  
984,818  
937,650  
1,997,461  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
1,314,889  
1,997,461  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
1,314,889  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0