Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,445,168  
3,046,167  
2,903,872  
2,805,536  
2,447,254  
2,052,957  
1,937,430  
1,843,419  
1,875,454  
1,567,131  
57,255  
89,955  
55,914  
113,235  
100,309  
0  
0  
0  
0  
0  
732,796  
647,669  
543,970  
672,209  
315,285  
1,241,817  
1,182,809  
1,226,636  
1,080,300  
1,135,875  
21,089  
16,997  
16,899  
9,709  
15,663  
1,392,211  
1,108,738  
1,060,452  
930,082  
880,123  
142,227  
83,435  
55,502  
54,517  
53,489  
192,443  
193,537  
186,361  
141,310  
112,991  
0  
0  
0  
0  
0  
642,991  
600,157  
592,023  
596,537  
578,564  
0  
38,390  
38,390  
38,390  
38,390  
414,551  
193,218  
188,175  
99,329  
96,690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,445,168  
3,046,167  
2,903,872  
2,805,536  
2,447,254  
1,538,109  
1,731,278  
1,662,572  
1,625,336  
1,351,526  
553,291  
793,628  
696,738  
664,160  
394,744  
984,818  
937,650  
965,835  
961,176  
956,782  
1,907,059  
1,314,889  
1,241,299  
1,180,200  
1,095,728  
1,907,059  
1,314,889  
1,241,299  
1,180,200  
1,095,728  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0