Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
3,046,167  
2,903,872  
2,041,879  
1,889,948  
2,052,957  
1,937,430  
1,843,419  
102,714  
75,344  
57,255  
89,955  
55,914  
0  
0  
0  
0  
0  
846,442  
742,070  
732,796  
647,669  
543,970  
1,069,349  
1,052,180  
1,241,817  
1,182,809  
1,226,636  
23,374  
20,354  
21,089  
16,997  
16,899  
1,869,962  
1,755,575  
1,392,211  
1,108,738  
1,060,452  
207,386  
145,965  
142,227  
83,435  
55,502  
197,600  
190,179  
192,443  
193,537  
186,361  
0  
0  
0  
0  
0  
1,028,590  
1,006,097  
642,991  
600,157  
592,023  
0  
0  
0  
38,390  
38,390  
436,386  
413,335  
414,551  
193,218  
188,175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,911,841  
3,645,523  
3,445,168  
3,046,167  
2,903,872  
1,923,347  
1,641,515  
1,538,109  
1,731,278  
1,662,572  
1,085,287  
783,734  
553,291  
793,628  
696,738  
838,060  
857,781  
984,818  
937,650  
965,835  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
1,314,889  
1,241,299  
1,988,494  
2,004,008  
1,907,059  
1,314,889  
1,241,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0