Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,903,872  
2,805,536  
2,447,254  
2,352,973  
2,348,560  
1,843,419  
1,875,454  
1,567,131  
1,501,427  
1,517,203  
55,914  
113,235  
100,309  
23,772  
18,453  
0  
0  
0  
0  
0  
543,970  
672,209  
315,285  
311,496  
271,847  
1,226,636  
1,080,300  
1,135,875  
1,150,194  
1,210,349  
16,899  
9,709  
15,663  
15,965  
16,554  
1,060,452  
930,082  
880,123  
851,546  
831,357  
55,502  
54,517  
53,489  
52,379  
46,731  
186,361  
141,310  
112,991  
115,176  
116,886  
0  
0  
0  
0  
0  
592,023  
596,537  
578,564  
556,929  
534,106  
38,390  
38,390  
38,390  
38,390  
43,890  
188,175  
99,329  
96,690  
88,672  
89,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,903,872  
2,805,536  
2,447,254  
2,352,973  
2,348,560  
1,662,572  
1,625,336  
1,351,526  
1,260,802  
1,306,749  
696,738  
664,160  
394,744  
367,980  
217,156  
965,835  
961,176  
956,782  
892,822  
1,089,593  
1,241,299  
1,180,200  
1,095,728  
1,092,171  
1,041,811  
1,241,299  
1,180,200  
1,095,728  
1,092,171  
1,041,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0