Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (LCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,016  
231,999  
230,992  
231,166  
232,136  
18,959  
19,362  
20,374  
18,722  
19,299  
9,433  
5,468  
8,553  
6,982  
7,024  
0  
3,043  
0  
0  
0  
4,148  
4,734  
5,946  
5,714  
5,535  
5,081  
5,050  
5,749  
5,778  
6,528  
297  
1,067  
125  
248  
212  
211,057  
212,637  
210,618  
212,443  
212,837  
0  
0  
0  
0  
0  
205,204  
207,315  
205,069  
206,962  
207,427  
0  
0  
0  
0  
0  
4,736  
4,682  
4,850  
4,706  
4,690  
0  
0  
0  
0  
0  
1,117  
640  
699  
775  
720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,016  
231,999  
230,992  
231,166  
232,136  
9,534  
11,565  
10,687  
10,862  
11,672  
9,534  
11,565  
4,856  
4,544  
3,921  
0  
0  
5,831  
6,318  
7,751  
220,482  
220,434  
220,305  
220,304  
220,464  
220,482  
220,434  
220,305  
220,304  
220,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0