Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (LCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
233,511  
230,474  
230,728  
230,016  
231,999  
17,764  
21,368  
21,434  
18,959  
19,362  
625  
7,955  
5,145  
9,433  
5,468  
4,162  
2,083  
6,181  
0  
3,043  
6,476  
5,274  
4,983  
4,148  
4,734  
5,757  
5,860  
4,918  
5,081  
5,050  
744  
195  
207  
297  
1,067  
215,747  
209,107  
209,294  
211,057  
212,637  
0  
0  
0  
0  
0  
206,742  
201,617  
203,626  
205,204  
207,315  
0  
0  
0  
0  
0  
8,151  
6,526  
4,691  
4,736  
4,682  
0  
0  
0  
0  
0  
854  
963  
977  
1,117  
640  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
233,511  
230,474  
230,728  
230,016  
231,999  
12,940  
3,458  
10,370  
9,534  
11,565  
12,940  
3,458  
10,370  
9,534  
11,565  
0  
0  
0  
0  
0  
220,571  
227,017  
220,359  
220,482  
220,434  
220,571  
227,017  
220,359  
220,482  
220,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0