Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,136  
230,876  
214,494  
237,693  
149,487  
155,290  
150,173  
143,066  
184,486  
99,852  
4,940  
1,900  
7,225  
62,199  
129  
950  
950  
0  
0  
0  
91,543  
106,615  
116,413  
88,575  
70,172  
54,062  
37,505  
18,152  
32,586  
22,913  
3,796  
3,203  
1,276  
1,126  
6,637  
82,846  
80,703  
71,427  
53,208  
49,636  
447  
112  
0  
0  
0  
73,837  
64,861  
57,050  
31,782  
34,204  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
7,282  
7,463  
21,385  
15,391  
0  
0  
0  
0  
0  
7,527  
8,447  
6,914  
40  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,136  
230,876  
214,494  
237,693  
149,487  
174,090  
167,043  
150,785  
174,628  
86,544  
167,355  
158,367  
148,939  
172,690  
84,237  
6,735  
8,675  
1,846  
1,938  
2,308  
64,046  
63,833  
63,708  
63,066  
62,943  
64,046  
63,833  
63,708  
63,066  
62,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0