Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,071  
238,489  
238,136  
230,876  
214,494  
143,845  
149,880  
155,290  
150,173  
143,066  
2,367  
2,959  
4,940  
1,900  
7,225  
0  
0  
950  
950  
0  
88,304  
94,032  
91,543  
106,615  
116,413  
51,006  
50,591  
54,062  
37,505  
18,152  
2,168  
2,298  
3,796  
3,203  
1,276  
84,226  
88,609  
82,846  
80,703  
71,427  
0  
447  
447  
112  
0  
75,687  
77,373  
73,837  
64,861  
57,050  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
1,035  
1,035  
7,282  
7,463  
0  
0  
0  
0  
0  
7,505  
9,754  
7,527  
8,447  
6,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,071  
238,489  
238,136  
230,876  
214,494  
163,562  
174,346  
174,090  
167,043  
150,785  
148,815  
158,880  
167,355  
158,367  
148,939  
14,747  
15,466  
6,735  
8,675  
1,846  
64,510  
64,144  
64,046  
63,833  
63,708  
64,510  
64,144  
64,046  
63,833  
63,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0