Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,618  
338,764  
313,116  
267,787  
250,612  
229,206  
249,292  
232,607  
189,010  
168,265  
9,716  
788  
42,234  
39  
529  
2,200  
7,200  
2,200  
2,200  
2,200  
101,123  
128,934  
90,016  
102,421  
121,291  
112,640  
109,620  
95,088  
81,619  
39,820  
3,526  
2,750  
3,069  
2,732  
4,426  
87,413  
89,472  
80,509  
78,777  
82,347  
0  
0  
0  
0  
0  
79,856  
81,633  
68,701  
70,538  
73,769  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
0  
0  
0  
0  
0  
6,522  
6,804  
10,773  
7,203  
7,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,618  
338,764  
313,116  
267,787  
250,612  
234,109  
256,570  
247,962  
202,740  
185,755  
217,798  
238,440  
238,953  
193,730  
177,288  
16,311  
18,130  
9,010  
9,010  
8,467  
82,509  
82,194  
65,154  
65,048  
64,857  
82,509  
82,194  
65,154  
65,048  
64,857  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0