Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,116  
267,787  
250,612  
228,071  
238,489  
232,607  
189,010  
168,265  
143,845  
149,880  
42,234  
39  
529  
2,367  
2,959  
2,200  
2,200  
2,200  
0  
0  
90,016  
102,421  
121,291  
88,304  
94,032  
95,088  
81,619  
39,820  
51,006  
50,591  
3,069  
2,732  
4,426  
2,168  
2,298  
80,509  
78,777  
82,347  
84,226  
88,609  
0  
0  
0  
0  
447  
68,701  
70,538  
73,769  
75,687  
77,373  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
0  
0  
0  
0  
0  
10,773  
7,203  
7,543  
7,505  
9,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,116  
267,787  
250,612  
228,071  
238,489  
247,962  
202,740  
185,755  
163,562  
174,346  
238,953  
193,730  
177,288  
148,815  
158,880  
9,010  
9,010  
8,467  
14,747  
15,466  
65,154  
65,048  
64,857  
64,510  
64,144  
65,154  
65,048  
64,857  
64,510  
64,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0