Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,353  
333,841  
316,618  
338,764  
313,116  
335,540  
249,397  
229,206  
249,292  
232,607  
5,545  
12,035  
9,716  
788  
42,234  
2,200  
2,200  
2,200  
7,200  
2,200  
161,670  
115,028  
101,123  
128,934  
90,016  
157,638  
118,159  
112,640  
109,620  
95,088  
8,488  
1,976  
3,526  
2,750  
3,069  
85,814  
84,444  
87,413  
89,472  
80,509  
0  
0  
0  
0  
0  
78,374  
77,862  
79,856  
81,633  
68,701  
0  
0  
0  
0  
0  
1,235  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
0  
0  
0  
0  
0  
6,204  
5,546  
6,522  
6,804  
10,773  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,353  
333,841  
316,618  
338,764  
313,116  
338,358  
250,950  
234,109  
256,570  
247,962  
322,732  
235,920  
217,798  
238,440  
238,953  
15,626  
15,030  
16,311  
18,130  
9,010  
82,995  
82,891  
82,509  
82,194  
65,154  
82,995  
82,891  
82,509  
82,194  
65,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0