Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,489  
238,136  
230,876  
214,494  
237,693  
149,880  
155,290  
150,173  
143,066  
184,486  
2,959  
4,940  
1,900  
7,225  
62,199  
0  
950  
950  
0  
0  
94,032  
91,543  
106,615  
116,413  
88,575  
50,591  
54,062  
37,505  
18,152  
32,586  
2,298  
3,796  
3,203  
1,276  
1,126  
88,609  
82,846  
80,703  
71,427  
53,208  
447  
447  
112  
0  
0  
77,373  
73,837  
64,861  
57,050  
31,782  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
1,035  
7,282  
7,463  
21,385  
0  
0  
0  
0  
0  
9,754  
7,527  
8,447  
6,914  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,489  
238,136  
230,876  
214,494  
237,693  
174,346  
174,090  
167,043  
150,785  
174,628  
158,880  
167,355  
158,367  
148,939  
172,690  
15,466  
6,735  
8,675  
1,846  
1,938  
64,144  
64,046  
63,833  
63,708  
63,066  
64,144  
64,046  
63,833  
63,708  
63,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0