Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,764  
313,116  
267,787  
250,612  
228,071  
249,292  
232,607  
189,010  
168,265  
143,845  
788  
42,234  
39  
529  
2,367  
7,200  
2,200  
2,200  
2,200  
0  
128,934  
90,016  
102,421  
121,291  
88,304  
109,620  
95,088  
81,619  
39,820  
51,006  
2,750  
3,069  
2,732  
4,426  
2,168  
89,472  
80,509  
78,777  
82,347  
84,226  
0  
0  
0  
0  
0  
81,633  
68,701  
70,538  
73,769  
75,687  
0  
0  
0  
0  
0  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
0  
0  
0  
0  
0  
6,804  
10,773  
7,203  
7,543  
7,505  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,764  
313,116  
267,787  
250,612  
228,071  
256,570  
247,962  
202,740  
185,755  
163,562  
238,440  
238,953  
193,730  
177,288  
148,815  
18,130  
9,010  
9,010  
8,467  
14,747  
82,194  
65,154  
65,048  
64,857  
64,510  
82,194  
65,154  
65,048  
64,857  
64,510  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0