Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,263  
227,679  
227,219  
256,972  
295,754  
110,923  
109,393  
107,785  
137,387  
176,196  
3,435  
3,080  
3,576  
1,332  
3,953  
0  
0  
0  
0  
0  
75,699  
73,899  
69,106  
101,091  
137,616  
29,893  
30,106  
32,866  
32,752  
32,410  
1,895  
2,308  
2,237  
2,211  
2,217  
118,341  
118,286  
119,434  
119,585  
119,558  
0  
0  
0  
0  
0  
2,940  
3,245  
3,550  
3,855  
4,100  
0  
0  
0  
0  
0  
81,200  
80,841  
81,684  
81,530  
81,258  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,263  
227,679  
227,219  
256,972  
295,754  
6,176  
5,898  
5,611  
34,316  
73,636  
6,176  
5,898  
5,611  
34,316  
73,636  
0  
0  
0  
0  
0  
223,087  
221,781  
221,608  
222,655  
222,118  
223,087  
221,781  
221,608  
222,655  
222,118  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0