Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,219  
256,972  
295,754  
295,393  
233,881  
107,785  
137,387  
176,196  
175,595  
115,556  
3,576  
1,332  
3,953  
3,583  
4,906  
0  
0  
0  
0  
0  
69,106  
101,091  
137,616  
137,393  
76,045  
32,866  
32,752  
32,410  
32,410  
32,410  
2,237  
2,211  
2,217  
2,209  
2,194  
119,434  
119,585  
119,558  
119,798  
118,324  
0  
0  
0  
0  
0  
3,550  
3,855  
4,100  
4,436  
4,773  
0  
0  
0  
0  
0  
81,684  
81,530  
81,258  
81,162  
79,352  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,219  
256,972  
295,754  
295,393  
233,881  
5,611  
34,316  
73,636  
72,340  
2,836  
5,611  
34,316  
73,636  
72,340  
2,836  
0  
0  
0  
0  
0  
221,608  
222,655  
222,118  
223,053  
231,045  
221,608  
222,655  
222,118  
223,053  
231,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0