Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,466  
232,349  
229,263  
227,679  
227,219  
120,427  
114,160  
110,923  
109,393  
107,785  
1,449  
4,605  
3,435  
3,080  
3,576  
0  
0  
0  
0  
0  
86,630  
77,402  
75,699  
73,899  
69,106  
30,205  
28,682  
29,893  
30,106  
32,866  
2,144  
3,472  
1,895  
2,308  
2,237  
118,039  
118,190  
118,341  
118,286  
119,434  
0  
0  
0  
0  
0  
2,335  
2,638  
2,940  
3,245  
3,550  
0  
0  
0  
0  
0  
81,504  
81,352  
81,200  
80,841  
81,684  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,466  
232,349  
229,263  
227,679  
227,219  
14,372  
8,811  
6,176  
5,898  
5,611  
14,372  
8,811  
6,176  
5,898  
5,611  
0  
0  
0  
0  
0  
224,095  
223,538  
223,087  
221,781  
221,608  
224,095  
223,538  
223,087  
221,781  
221,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0