Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,490  
238,466  
232,349  
229,263  
227,679  
119,377  
120,427  
114,160  
110,923  
109,393  
3,166  
1,449  
4,605  
3,435  
3,080  
0  
0  
0  
0  
0  
83,716  
86,630  
77,402  
75,699  
73,899  
30,319  
30,205  
28,682  
29,893  
30,106  
2,175  
2,144  
3,472  
1,895  
2,308  
118,113  
118,039  
118,190  
118,341  
118,286  
0  
0  
0  
0  
0  
2,032  
2,335  
2,638  
2,940  
3,245  
0  
0  
0  
0  
0  
81,881  
81,504  
81,352  
81,200  
80,841  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,490  
238,466  
232,349  
229,263  
227,679  
12,857  
14,372  
8,811  
6,176  
5,898  
12,857  
14,372  
8,811  
6,176  
5,898  
0  
0  
0  
0  
0  
224,633  
224,095  
223,538  
223,087  
221,781  
224,633  
224,095  
223,538  
223,087  
221,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0