Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,293  
236,415  
238,285  
237,490  
238,466  
55,991  
71,847  
65,052  
119,377  
120,427  
1,236  
2,294  
4,154  
3,166  
1,449  
0  
0  
0  
0  
0  
21,100  
36,458  
28,207  
83,716  
86,630  
31,417  
30,895  
30,509  
30,319  
30,205  
2,238  
2,200  
2,181  
2,175  
2,144  
173,301  
164,568  
173,234  
118,113  
118,039  
56,000  
47,000  
55,400  
0  
0  
1,220  
1,486  
1,753  
2,032  
2,335  
0  
0  
0  
0  
0  
81,881  
81,881  
81,881  
81,881  
81,504  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,293  
235,609  
238,285  
237,490  
238,466  
5,378  
11,578  
13,914  
12,857  
14,372  
5,378  
11,578  
13,914  
12,857  
14,372  
0  
0  
0  
0  
0  
223,915  
224,031  
224,371  
224,633  
224,095  
223,915  
224,031  
224,371  
224,633  
224,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0