Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
238,285  
237,490  
238,466  
232,349  
 
65,052  
119,377  
120,427  
114,160  
 
4,154  
3,166  
1,449  
4,605  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,207  
83,716  
86,630  
77,402  
 
30,509  
30,319  
30,205  
28,682  
 
2,181  
2,175  
2,144  
3,472  
 
173,234  
118,113  
118,039  
118,190  
 
55,400  
0  
0  
0  
 
1,753  
2,032  
2,335  
2,638  
 
0  
0  
0  
0  
 
81,881  
81,881  
81,504  
81,352  
 
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
238,285  
237,490  
238,466  
232,349  
 
13,914  
12,857  
14,372  
8,811  
 
13,914  
12,857  
14,372  
8,811  
 
0  
0  
0  
0  
 
224,371  
224,633  
224,095  
223,538  
 
224,371  
224,633  
224,095  
223,538  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0