Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,290,198  
3,930,417  
3,690,385  
3,715,493  
2,849,317  
3,042,529  
2,708,585  
2,667,643  
2,807,834  
2,136,727  
230,036  
290,837  
442,644  
264,028  
95,638  
77,000  
77,000  
77,000  
351,660  
61,000  
1,837,871  
1,425,208  
1,501,532  
1,618,613  
1,412,264  
817,652  
843,814  
593,264  
527,746  
537,360  
79,970  
71,726  
53,203  
45,789  
30,465  
1,247,669  
1,221,832  
1,022,742  
907,659  
712,589  
5  
0  
7  
624  
2  
314,117  
325,855  
240,836  
233,471  
150,070  
0  
0  
0  
0  
0  
76,951  
72,902  
95,497  
73,103  
72,734  
809,705  
808,602  
650,733  
567,431  
476,585  
46,891  
14,473  
23,740  
20,368  
347  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
11,928  
12,661  
12,851  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,290,198  
3,930,417  
3,690,385  
3,715,493  
2,849,317  
2,912,496  
2,512,706  
2,317,444  
2,584,568  
1,781,562  
2,721,629  
2,377,415  
2,173,126  
2,430,863  
1,673,035  
190,867  
135,290  
144,319  
153,706  
108,528  
1,377,702  
1,417,711  
1,372,941  
1,130,925  
1,067,755  
1,377,702  
1,417,711  
1,372,941  
1,130,925  
1,067,755  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0