Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,849,317  
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
 
2,136,727  
1,851,503  
1,798,789  
1,926,213  
 
95,638  
160,597  
142,561  
226,732  
 
61,000  
20,000  
0  
0  
 
1,412,264  
1,178,455  
1,136,702  
1,053,219  
 
537,360  
459,544  
458,194  
574,061  
 
30,465  
32,906  
61,332  
72,201  
 
712,589  
714,017  
738,070  
761,843  
 
2  
2  
2  
2  
 
150,070  
156,429  
112,332  
118,160  
 
0  
0  
0  
0  
 
72,734  
72,732  
124,439  
121,524  
 
476,585  
470,466  
486,616  
478,222  
 
347  
14,387  
304  
704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
12,851  
0  
14,377  
43,230  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,849,317  
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
 
1,781,562  
1,445,279  
1,449,707  
1,619,588  
 
1,673,035  
1,365,961  
1,390,488  
1,460,415  
 
108,528  
79,318  
59,219  
159,172  
 
1,067,755  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
 
1,067,755  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0