Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
 
1,648,044  
1,581,495  
1,457,824  
1,506,584  
 
142,420  
53,906  
17,744  
22,840  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,087,576  
1,112,715  
1,045,626  
1,085,437  
 
374,316  
377,340  
361,190  
357,778  
 
43,732  
37,533  
33,264  
40,528  
 
755,266  
788,435  
783,723  
788,102  
 
53,368  
100,868  
118,826  
118,826  
 
123,287  
103,413  
91,901  
93,848  
 
0  
0  
0  
0  
 
74,225  
72,599  
74,113  
73,894  
 
498,757  
504,753  
490,486  
491,610  
 
830  
6,801  
1,986  
2,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
4,799  
0  
6,410  
7,040  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
 
1,391,533  
1,363,805  
1,250,689  
1,313,091  
 
1,270,914  
1,260,368  
1,191,565  
1,171,499  
 
120,619  
103,437  
59,124  
141,593  
 
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
977,685  
 
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
977,685  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
3,909  
3,910