Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
1,926,213  
1,648,044  
1,581,495  
1,457,824  
1,506,584  
226,732  
142,420  
53,906  
17,744  
22,840  
0  
0  
0  
0  
0  
1,053,219  
1,087,576  
1,112,715  
1,045,626  
1,085,437  
574,061  
374,316  
377,340  
361,190  
357,778  
72,201  
43,732  
37,533  
33,264  
40,528  
761,843  
755,266  
788,435  
783,723  
788,102  
2  
53,368  
100,868  
118,826  
118,826  
118,160  
123,287  
103,413  
91,901  
93,848  
0  
0  
0  
0  
0  
121,524  
74,225  
72,599  
74,113  
73,894  
478,222  
498,757  
504,753  
490,486  
491,610  
704  
830  
6,801  
1,986  
2,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
43,230  
4,799  
0  
6,410  
7,040  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
1,619,588  
1,391,533  
1,363,805  
1,250,689  
1,313,091  
1,460,415  
1,270,914  
1,260,368  
1,191,565  
1,171,499  
159,172  
120,619  
103,437  
59,124  
141,593  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
977,685  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
977,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
3,909  
3,910