Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
1,851,503  
1,798,789  
1,926,213  
1,648,044  
1,581,495  
160,597  
142,561  
226,732  
142,420  
53,906  
20,000  
0  
0  
0  
0  
1,178,455  
1,136,702  
1,053,219  
1,087,576  
1,112,715  
459,544  
458,194  
574,061  
374,316  
377,340  
32,906  
61,332  
72,201  
43,732  
37,533  
714,017  
738,070  
761,843  
755,266  
788,435  
2  
2  
2  
53,368  
100,868  
156,429  
112,332  
118,160  
123,287  
103,413  
0  
0  
0  
0  
0  
72,732  
124,439  
121,524  
74,225  
72,599  
470,466  
486,616  
478,222  
498,757  
504,753  
14,387  
304  
704  
830  
6,801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
14,377  
43,230  
4,799  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
1,445,279  
1,449,707  
1,619,588  
1,391,533  
1,363,805  
1,365,961  
1,390,488  
1,460,415  
1,270,914  
1,260,368  
79,318  
59,219  
159,172  
120,619  
103,437  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0