Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
1,798,789  
1,926,213  
1,648,044  
1,581,495  
1,457,824  
142,561  
226,732  
142,420  
53,906  
17,744  
0  
0  
0  
0  
0  
1,136,702  
1,053,219  
1,087,576  
1,112,715  
1,045,626  
458,194  
574,061  
374,316  
377,340  
361,190  
61,332  
72,201  
43,732  
37,533  
33,264  
738,070  
761,843  
755,266  
788,435  
783,723  
2  
2  
53,368  
100,868  
118,826  
112,332  
118,160  
123,287  
103,413  
91,901  
0  
0  
0  
0  
0  
124,439  
121,524  
74,225  
72,599  
74,113  
486,616  
478,222  
498,757  
504,753  
490,486  
304  
704  
830  
6,801  
1,986  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
14,377  
43,230  
4,799  
0  
6,410  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
2,369,930  
2,241,547  
1,449,707  
1,619,588  
1,391,533  
1,363,805  
1,250,689  
1,390,488  
1,460,415  
1,270,914  
1,260,368  
1,191,565  
59,219  
159,172  
120,619  
103,437  
59,124  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
1,006,125  
986,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
3,909