Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,930,417  
3,690,385  
3,715,493  
2,849,317  
2,565,519  
2,708,585  
2,667,643  
2,807,834  
2,136,727  
1,851,503  
290,837  
442,644  
264,028  
95,638  
160,597  
77,000  
77,000  
351,660  
61,000  
20,000  
1,425,208  
1,501,532  
1,618,613  
1,412,264  
1,178,455  
843,814  
593,264  
527,746  
537,360  
459,544  
71,726  
53,203  
45,789  
30,465  
32,906  
1,221,832  
1,022,742  
907,659  
712,589  
714,017  
0  
7  
624  
2  
2  
325,855  
240,836  
233,471  
150,070  
156,429  
0  
0  
0  
0  
0  
72,902  
95,497  
73,103  
72,734  
72,732  
808,602  
650,733  
567,431  
476,585  
470,466  
14,473  
23,740  
20,368  
347  
14,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
11,928  
12,661  
12,851  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,930,417  
3,690,385  
3,715,493  
2,849,317  
2,565,519  
2,512,706  
2,317,444  
2,584,568  
1,781,562  
1,445,279  
2,377,415  
2,173,126  
2,430,863  
1,673,035  
1,365,961  
135,290  
144,319  
153,706  
108,528  
79,318  
1,417,711  
1,372,941  
1,130,925  
1,067,755  
1,120,240  
1,417,711  
1,372,941  
1,130,925  
1,067,755  
1,120,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0