Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,849,317  
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
2,136,727  
1,851,503  
1,798,789  
1,926,213  
1,648,044  
95,638  
160,597  
142,561  
226,732  
142,420  
61,000  
20,000  
0  
0  
0  
1,412,264  
1,178,455  
1,136,702  
1,053,219  
1,087,576  
537,360  
459,544  
458,194  
574,061  
374,316  
30,465  
32,906  
61,332  
72,201  
43,732  
712,589  
714,017  
738,070  
761,843  
755,266  
2  
2  
2  
2  
53,368  
150,070  
156,429  
112,332  
118,160  
123,287  
0  
0  
0  
0  
0  
72,734  
72,732  
124,439  
121,524  
74,225  
476,585  
470,466  
486,616  
478,222  
498,757  
347  
14,387  
304  
704  
830  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
12,851  
0  
14,377  
43,230  
4,799  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,849,317  
2,565,519  
2,536,859  
2,688,056  
2,403,311  
1,781,562  
1,445,279  
1,449,707  
1,619,588  
1,391,533  
1,673,035  
1,365,961  
1,390,488  
1,460,415  
1,270,914  
108,528  
79,318  
59,219  
159,172  
120,619  
1,067,755  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
1,067,755  
1,120,240  
1,087,152  
1,068,468  
1,011,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0