Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
2,176,485  
1,998,338  
1,581,495  
1,457,824  
1,506,584  
1,477,146  
1,282,357  
53,906  
17,744  
22,840  
132,535  
28,867  
0  
0  
0  
0  
0  
1,112,715  
1,045,626  
1,085,437  
962,410  
849,537  
377,340  
361,190  
357,778  
347,211  
376,258  
37,533  
33,264  
40,528  
34,990  
27,696  
788,435  
783,723  
788,102  
699,339  
715,980  
100,868  
118,826  
118,826  
56,692  
71,261  
103,413  
91,901  
93,848  
66,103  
94,349  
0  
0  
0  
0  
0  
72,599  
74,113  
73,894  
73,868  
89,161  
504,753  
490,486  
491,610  
493,102  
449,161  
6,801  
1,986  
2,884  
1,905  
12,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
6,410  
7,040  
7,670  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,369,930  
2,241,547  
2,294,686  
2,176,485  
1,998,338  
1,363,805  
1,250,689  
1,313,091  
1,177,039  
986,173  
1,260,368  
1,191,565  
1,171,499  
1,059,861  
883,442  
103,437  
59,124  
141,593  
117,178  
102,731  
1,006,125  
986,949  
977,685  
995,535  
1,012,165  
1,006,125  
986,949  
977,685  
995,535  
1,012,165  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
3,909  
3,910  
3,910  
0