Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,320  
86,738  
87,379  
94,155  
106,068  
62,584  
58,179  
58,133  
64,567  
74,827  
7,836  
782  
831  
2,038  
4,672  
0  
0  
0  
0  
0  
18,609  
25,070  
25,851  
33,496  
13,848  
36,119  
32,280  
31,391  
29,032  
55,071  
20  
47  
60  
0  
1,235  
27,736  
28,559  
29,246  
29,588  
31,241  
0  
0  
0  
0  
710  
27,274  
28,109  
28,755  
28,993  
29,769  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
462  
450  
491  
595  
762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,320  
86,738  
87,379  
94,155  
106,068  
62,849  
59,602  
60,695  
66,810  
79,767  
53,720  
48,576  
48,096  
54,703  
67,478  
9,129  
11,026  
12,599  
12,108  
12,289  
27,471  
27,136  
26,684  
27,345  
26,301  
27,471  
27,136  
26,684  
27,345  
26,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0