Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,934  
78,556  
61,730  
82,278  
69,799  
50,880  
46,310  
28,841  
48,259  
35,700  
1,873  
4,219  
2,816  
14,697  
4,117  
0  
0  
0  
0  
0  
16,844  
16,153  
12,866  
14,665  
19,380  
31,910  
25,403  
13,160  
18,897  
12,204  
252  
536  
0  
0  
0  
33,054  
32,246  
32,889  
34,018  
34,099  
1,593  
908  
883  
1,016  
1,066  
30,580  
30,459  
31,098  
31,806  
31,730  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
882  
879  
909  
1,195  
1,303  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,934  
78,556  
61,730  
82,278  
69,799  
58,301  
54,462  
37,032  
58,514  
46,715  
47,248  
44,759  
27,667  
43,953  
33,469  
11,053  
9,703  
9,365  
14,562  
13,246  
25,633  
24,094  
24,698  
23,763  
23,084  
25,633  
24,094  
24,698  
23,763  
23,084  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0