Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,458  
88,813  
89,780  
86,339  
90,320  
62,279  
59,621  
60,443  
56,576  
62,584  
5,685  
1,186  
668  
470  
7,836  
0  
0  
0  
0  
0  
16,088  
24,072  
22,908  
24,141  
18,609  
39,958  
34,362  
36,621  
31,895  
36,119  
548  
0  
245  
69  
20  
28,179  
29,193  
29,337  
29,763  
27,736  
0  
0  
0  
0  
0  
27,927  
28,913  
29,033  
29,377  
27,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
252  
280  
305  
386  
462  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,458  
88,813  
89,780  
86,339  
90,320  
62,632  
61,725  
62,869  
58,476  
62,849  
55,883  
50,076  
51,924  
49,292  
53,720  
6,748  
11,649  
10,945  
9,184  
9,129  
27,826  
27,088  
26,911  
27,863  
27,471  
27,826  
27,088  
26,911  
27,863  
27,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0