Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,339  
90,320  
86,738  
87,379  
94,155  
56,576  
62,584  
58,179  
58,133  
64,567  
470  
7,836  
782  
831  
2,038  
0  
0  
0  
0  
0  
24,141  
18,609  
25,070  
25,851  
33,496  
31,895  
36,119  
32,280  
31,391  
29,032  
69  
20  
47  
60  
0  
29,763  
27,736  
28,559  
29,246  
29,588  
0  
0  
0  
0  
0  
29,377  
27,274  
28,109  
28,755  
28,993  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
386  
462  
450  
491  
595  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,339  
90,320  
86,738  
87,379  
94,155  
58,476  
62,849  
59,602  
60,695  
66,810  
49,292  
53,720  
48,576  
48,096  
54,703  
9,184  
9,129  
11,026  
12,599  
12,108  
27,863  
27,471  
27,136  
26,684  
27,345  
27,863  
27,471  
27,136  
26,684  
27,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0