Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,379  
94,155  
106,068  
83,934  
78,556  
58,133  
64,567  
74,827  
50,880  
46,310  
831  
2,038  
4,672  
1,873  
4,219  
0  
0  
0  
0  
0  
25,851  
33,496  
13,848  
16,844  
16,153  
31,391  
29,032  
55,071  
31,910  
25,403  
60  
0  
1,235  
252  
536  
29,246  
29,588  
31,241  
33,054  
32,246  
0  
0  
710  
1,593  
908  
28,755  
28,993  
29,769  
30,580  
30,459  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
491  
595  
762  
882  
879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,379  
94,155  
106,068  
83,934  
78,556  
60,695  
66,810  
79,767  
58,301  
54,462  
48,096  
54,703  
67,478  
47,248  
44,759  
12,599  
12,108  
12,289  
11,053  
9,703  
26,684  
27,345  
26,301  
25,633  
24,094  
26,684  
27,345  
26,301  
25,633  
24,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0