Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,155  
106,068  
83,934  
78,556  
61,730  
64,567  
74,827  
50,880  
46,310  
28,841  
2,038  
4,672  
1,873  
4,219  
2,816  
0  
0  
0  
0  
0  
33,496  
13,848  
16,844  
16,153  
12,866  
29,032  
55,071  
31,910  
25,403  
13,160  
0  
1,235  
252  
536  
0  
29,588  
31,241  
33,054  
32,246  
32,889  
0  
710  
1,593  
908  
883  
28,993  
29,769  
30,580  
30,459  
31,098  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
595  
762  
882  
879  
909  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,155  
106,068  
83,934  
78,556  
61,730  
66,810  
79,767  
58,301  
54,462  
37,032  
54,703  
67,478  
47,248  
44,759  
27,667  
12,108  
12,289  
11,053  
9,703  
9,365  
27,345  
26,301  
25,633  
24,094  
24,698  
27,345  
26,301  
25,633  
24,094  
24,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0