Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,738  
87,379  
94,155  
106,068  
83,934  
58,179  
58,133  
64,567  
74,827  
50,880  
782  
831  
2,038  
4,672  
1,873  
0  
0  
0  
0  
0  
25,070  
25,851  
33,496  
13,848  
16,844  
32,280  
31,391  
29,032  
55,071  
31,910  
47  
60  
0  
1,235  
252  
28,559  
29,246  
29,588  
31,241  
33,054  
0  
0  
0  
710  
1,593  
28,109  
28,755  
28,993  
29,769  
30,580  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
450  
491  
595  
762  
882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,738  
87,379  
94,155  
106,068  
83,934  
59,602  
60,695  
66,810  
79,767  
58,301  
48,576  
48,096  
54,703  
67,478  
47,248  
11,026  
12,599  
12,108  
12,289  
11,053  
27,136  
26,684  
27,345  
26,301  
25,633  
27,136  
26,684  
27,345  
26,301  
25,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0