Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,924  
197,053  
186,435  
189,470  
183,792  
116,834  
97,611  
93,676  
98,282  
99,124  
13,356  
10,933  
9,109  
13,036  
10,781  
15,522  
7,009  
11,209  
13,729  
12,020  
66,809  
53,004  
52,636  
48,525  
51,639  
21,123  
26,503  
20,573  
22,756  
24,642  
24  
162  
149  
238  
42  
106,090  
99,442  
92,759  
91,188  
84,668  
1,132  
1,132  
881  
716  
716  
99,848  
92,822  
89,301  
87,803  
80,154  
0  
0  
0  
0  
0  
64  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,045  
5,488  
2,577  
2,669  
3,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,924  
197,053  
186,435  
189,470  
183,792  
43,904  
37,281  
34,358  
30,859  
36,365  
43,904  
37,281  
34,358  
30,789  
36,295  
0  
0  
0  
70  
70  
179,020  
159,771  
152,077  
158,611  
147,427  
179,020  
159,771  
152,077  
158,611  
147,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0