Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,391  
341,243  
321,972  
316,806  
299,642  
133,868  
144,390  
132,274  
128,740  
136,665  
20,150  
37,192  
29,176  
19,446  
17,982  
634  
634  
570  
570  
570  
72,004  
76,803  
71,208  
75,487  
83,970  
40,555  
29,726  
31,295  
33,211  
34,118  
525  
34  
24  
26  
24  
209,523  
196,854  
189,699  
188,066  
162,977  
1,355  
1,297  
1,297  
1,286  
1,286  
172,047  
161,985  
156,283  
160,145  
136,328  
0  
0  
0  
0  
0  
12,269  
9,452  
6,398  
3,911  
854  
0  
0  
0  
0  
0  
23,852  
24,120  
25,720  
22,723  
24,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,391  
341,243  
321,972  
316,806  
299,642  
72,004  
80,671  
64,283  
71,208  
59,175  
71,018  
79,684  
63,297  
70,221  
58,188  
987  
987  
987  
987  
987  
271,387  
260,573  
257,689  
245,598  
240,467  
271,387  
260,573  
257,689  
245,598  
240,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0