Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,972  
316,806  
299,642  
349,477  
354,874  
132,274  
128,740  
136,665  
189,086  
224,041  
29,176  
19,446  
17,982  
20,015  
32,487  
570  
570  
570  
9,604  
14,064  
71,208  
75,487  
83,970  
128,963  
150,111  
31,295  
33,211  
34,118  
30,480  
27,355  
24  
26  
24  
24  
24  
189,699  
188,066  
162,977  
160,391  
130,833  
1,297  
1,286  
1,286  
1,065  
1,065  
156,283  
160,145  
136,328  
134,037  
119,505  
0  
0  
0  
0  
0  
6,398  
3,911  
854  
284  
1,909  
0  
0  
0  
0  
0  
25,720  
22,723  
24,510  
25,005  
8,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,972  
316,806  
299,642  
349,477  
354,874  
64,283  
71,208  
59,175  
118,395  
123,232  
63,297  
70,221  
58,188  
117,408  
122,246  
987  
987  
987  
987  
987  
257,689  
245,598  
240,467  
231,083  
231,642  
257,689  
245,598  
240,467  
231,083  
231,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0