Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
301,815  
251,674  
231,721  
222,924  
197,053  
194,121  
140,309  
119,102  
116,834  
97,611  
27,397  
22,571  
20,392  
13,356  
10,933  
16,002  
7,977  
15,522  
15,522  
7,009  
128,860  
86,381  
60,502  
66,809  
53,004  
21,832  
23,246  
22,656  
21,123  
26,503  
30  
134  
30  
24  
162  
107,694  
111,366  
112,619  
106,090  
99,442  
1,245  
1,152  
1,152  
1,132  
1,132  
96,025  
101,291  
102,030  
99,848  
92,822  
0  
0  
0  
0  
0  
995  
960  
655  
64  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,429  
7,963  
8,782  
5,045  
5,488  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
301,815  
251,674  
231,721  
222,924  
197,053  
102,066  
62,416  
38,846  
43,904  
37,281  
101,079  
60,382  
38,846  
43,904  
37,281  
987  
2,034  
0  
0  
0  
199,749  
189,258  
192,875  
179,020  
159,771  
199,749  
189,258  
192,875  
179,020  
159,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0