Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,477  
354,874  
313,767  
301,815  
251,674  
189,086  
224,041  
189,491  
194,121  
140,309  
20,015  
32,487  
18,800  
27,397  
22,571  
9,604  
14,064  
13,630  
16,002  
7,977  
128,963  
150,111  
130,013  
128,860  
86,381  
30,480  
27,355  
27,021  
21,832  
23,246  
24  
24  
28  
30  
134  
160,391  
130,833  
124,276  
107,694  
111,366  
1,065  
1,065  
1,065  
1,245  
1,152  
134,037  
119,505  
114,165  
96,025  
101,291  
0  
0  
0  
0  
0  
284  
1,909  
68  
995  
960  
0  
0  
0  
0  
0  
25,005  
8,355  
8,978  
9,429  
7,963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,477  
354,874  
313,767  
301,815  
251,674  
118,395  
123,232  
107,393  
102,066  
62,416  
117,408  
122,246  
106,406  
101,079  
60,382  
987  
987  
987  
987  
2,034  
231,083  
231,642  
206,374  
199,749  
189,258  
231,083  
231,642  
206,374  
199,749  
189,258  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0