Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
341,243  
321,972  
316,806  
299,642  
349,477  
144,390  
132,274  
128,740  
136,665  
189,086  
37,192  
29,176  
19,446  
17,982  
20,015  
634  
570  
570  
570  
9,604  
76,803  
71,208  
75,487  
83,970  
128,963  
29,726  
31,295  
33,211  
34,118  
30,480  
34  
24  
26  
24  
24  
196,854  
189,699  
188,066  
162,977  
160,391  
1,297  
1,297  
1,286  
1,286  
1,065  
161,985  
156,283  
160,145  
136,328  
134,037  
0  
0  
0  
0  
0  
9,452  
6,398  
3,911  
854  
284  
0  
0  
0  
0  
0  
24,120  
25,720  
22,723  
24,510  
25,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
341,243  
321,972  
316,806  
299,642  
349,477  
80,671  
64,283  
71,208  
59,175  
118,395  
79,684  
63,297  
70,221  
58,188  
117,408  
987  
987  
987  
987  
987  
260,573  
257,689  
245,598  
240,467  
231,083  
260,573  
257,689  
245,598  
240,467  
231,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0