Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,674  
231,721  
222,924  
197,053  
186,435  
140,309  
119,102  
116,834  
97,611  
93,676  
22,571  
20,392  
13,356  
10,933  
9,109  
7,977  
15,522  
15,522  
7,009  
11,209  
86,381  
60,502  
66,809  
53,004  
52,636  
23,246  
22,656  
21,123  
26,503  
20,573  
134  
30  
24  
162  
149  
111,366  
112,619  
106,090  
99,442  
92,759  
1,152  
1,152  
1,132  
1,132  
881  
101,291  
102,030  
99,848  
92,822  
89,301  
0  
0  
0  
0  
0  
960  
655  
64  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,963  
8,782  
5,045  
5,488  
2,577  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,674  
231,721  
222,924  
197,053  
186,435  
62,416  
38,846  
43,904  
37,281  
34,358  
60,382  
38,846  
43,904  
37,281  
34,358  
2,034  
0  
0  
0  
0  
189,258  
192,875  
179,020  
159,771  
152,077  
189,258  
192,875  
179,020  
159,771  
152,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0