Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,806  
299,642  
349,477  
354,874  
313,767  
128,740  
136,665  
189,086  
224,041  
189,491  
19,446  
17,982  
20,015  
32,487  
18,800  
570  
570  
9,604  
14,064  
13,630  
75,487  
83,970  
128,963  
150,111  
130,013  
33,211  
34,118  
30,480  
27,355  
27,021  
26  
24  
24  
24  
28  
188,066  
162,977  
160,391  
130,833  
124,276  
1,286  
1,286  
1,065  
1,065  
1,065  
160,145  
136,328  
134,037  
119,505  
114,165  
0  
0  
0  
0  
0  
3,911  
854  
284  
1,909  
68  
0  
0  
0  
0  
0  
22,723  
24,510  
25,005  
8,355  
8,978  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,806  
299,642  
349,477  
354,874  
313,767  
71,208  
59,175  
118,395  
123,232  
107,393  
70,221  
58,188  
117,408  
122,246  
106,406  
987  
987  
987  
987  
987  
245,598  
240,467  
231,083  
231,642  
206,374  
245,598  
240,467  
231,083  
231,642  
206,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0