Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,767  
301,815  
251,674  
231,721  
222,924  
189,491  
194,121  
140,309  
119,102  
116,834  
18,800  
27,397  
22,571  
20,392  
13,356  
13,630  
16,002  
7,977  
15,522  
15,522  
130,013  
128,860  
86,381  
60,502  
66,809  
27,021  
21,832  
23,246  
22,656  
21,123  
28  
30  
134  
30  
24  
124,276  
107,694  
111,366  
112,619  
106,090  
1,065  
1,245  
1,152  
1,152  
1,132  
114,165  
96,025  
101,291  
102,030  
99,848  
0  
0  
0  
0  
0  
68  
995  
960  
655  
64  
0  
0  
0  
0  
0  
8,978  
9,429  
7,963  
8,782  
5,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,767  
301,815  
251,674  
231,721  
222,924  
107,393  
102,066  
62,416  
38,846  
43,904  
106,406  
101,079  
60,382  
38,846  
43,904  
987  
987  
2,034  
0  
0  
206,374  
199,749  
189,258  
192,875  
179,020  
206,374  
199,749  
189,258  
192,875  
179,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0