Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
299,642  
349,477  
354,874  
313,767  
301,815  
136,665  
189,086  
224,041  
189,491  
194,121  
17,982  
20,015  
32,487  
18,800  
27,397  
570  
9,604  
14,064  
13,630  
16,002  
83,970  
128,963  
150,111  
130,013  
128,860  
34,118  
30,480  
27,355  
27,021  
21,832  
24  
24  
24  
28  
30  
162,977  
160,391  
130,833  
124,276  
107,694  
1,286  
1,065  
1,065  
1,065  
1,245  
136,328  
134,037  
119,505  
114,165  
96,025  
0  
0  
0  
0  
0  
854  
284  
1,909  
68  
995  
0  
0  
0  
0  
0  
24,510  
25,005  
8,355  
8,978  
9,429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
299,642  
349,477  
354,874  
313,767  
301,815  
59,175  
118,395  
123,232  
107,393  
102,066  
58,188  
117,408  
122,246  
106,406  
101,079  
987  
987  
987  
987  
987  
240,467  
231,083  
231,642  
206,374  
199,749  
240,467  
231,083  
231,642  
206,374  
199,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0