Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,054  
21,552  
21,996  
25,318  
23,337  
21,254  
18,712  
19,104  
22,295  
16,309  
521  
1,433  
2,074  
3,189  
1,551  
126  
10,126  
10,204  
8,119  
380  
5,456  
1,646  
847  
5,160  
3,814  
14,987  
5,336  
5,844  
5,776  
10,497  
163  
170  
135  
51  
67  
2,800  
2,840  
2,892  
3,022  
7,028  
0  
0  
0  
0  
0  
1,570  
1,604  
1,637  
1,673  
1,709  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78  
74  
74  
150  
4,102  
1,151  
1,162  
1,181  
1,199  
1,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,054  
21,552  
21,996  
25,318  
23,337  
4,881  
1,209  
1,758  
5,465  
4,352  
4,863  
1,191  
1,740  
5,447  
4,334  
18  
18  
18  
18  
18  
19,173  
20,342  
20,237  
19,853  
18,985  
19,173  
20,342  
20,237  
19,853  
18,985  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0