Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,793  
22,672  
27,391  
24,054  
21,552  
21,002  
19,826  
24,468  
21,254  
18,712  
3,464  
4,530  
2,108  
521  
1,433  
2,133  
9,133  
7,124  
126  
10,126  
9,535  
1,022  
7,401  
5,456  
1,646  
5,766  
5,112  
7,772  
14,987  
5,336  
104  
30  
62  
163  
170  
2,791  
2,846  
2,923  
2,800  
2,840  
0  
0  
0  
0  
0  
1,470  
1,504  
1,537  
1,570  
1,604  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
55  
55  
78  
78  
74  
1,265  
1,287  
1,308  
1,151  
1,162  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,793  
22,672  
27,391  
24,054  
21,552  
5,308  
2,164  
7,315  
4,881  
1,209  
5,290  
2,146  
7,297  
4,863  
1,191  
18  
18  
18  
18  
18  
18,485  
20,508  
20,076  
19,173  
20,342  
18,485  
20,508  
20,076  
19,173  
20,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0