Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,840  
23,793  
22,672  
27,391  
24,054  
20,083  
21,002  
19,826  
24,468  
21,254  
638  
3,464  
4,530  
2,108  
521  
105  
2,133  
9,133  
7,124  
126  
4,959  
9,535  
1,022  
7,401  
5,456  
14,296  
5,766  
5,112  
7,772  
14,987  
86  
104  
30  
62  
163  
2,757  
2,791  
2,846  
2,923  
2,800  
0  
0  
0  
0  
0  
1,437  
1,470  
1,504  
1,537  
1,570  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
77  
55  
55  
78  
78  
1,244  
1,265  
1,287  
1,308  
1,151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,840  
23,793  
22,672  
27,391  
24,054  
3,707  
5,308  
2,164  
7,315  
4,881  
3,689  
5,290  
2,146  
7,297  
4,863  
18  
18  
18  
18  
18  
19,133  
18,485  
20,508  
20,076  
19,173  
19,133  
18,485  
20,508  
20,076  
19,173  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0