Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,318  
23,337  
20,720  
21,996  
28,427  
22,295  
16,309  
13,707  
14,853  
21,458  
3,189  
1,551  
799  
1,895  
3,703  
8,119  
380  
7,352  
7,488  
2,581  
5,160  
3,814  
1,110  
1,741  
8,473  
5,776  
10,497  
4,350  
3,729  
6,649  
51  
67  
96  
0  
52  
3,022  
7,028  
7,013  
7,143  
6,969  
0  
0  
0  
0  
0  
1,673  
1,709  
1,745  
1,781  
1,817  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
4,102  
4,032  
4,108  
3,876  
1,199  
1,218  
1,236  
1,255  
1,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,318  
23,337  
20,720  
21,996  
28,427  
5,465  
4,352  
893  
2,012  
8,833  
5,447  
4,334  
875  
1,994  
8,823  
18  
18  
18  
18  
11  
19,853  
18,985  
19,827  
19,984  
19,594  
19,853  
18,985  
19,827  
19,984  
19,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0