Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,326  
22,840  
23,793  
22,672  
27,391  
21,931  
20,111  
21,002  
19,826  
24,468  
7,111  
638  
3,464  
4,530  
2,108  
28  
133  
2,133  
9,133  
7,124  
6,237  
4,959  
9,535  
1,022  
7,401  
8,527  
14,296  
5,766  
5,112  
7,772  
28  
86  
104  
30  
62  
3,395  
2,729  
2,791  
2,846  
2,923  
31  
0  
0  
0  
0  
2,041  
1,437  
1,470  
1,504  
1,537  
0  
0  
0  
0  
0  
53  
0  
0  
0  
0  
49  
49  
55  
55  
78  
1,222  
1,244  
1,265  
1,287  
1,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,326  
22,840  
23,793  
22,672  
27,391  
5,317  
3,707  
5,308  
2,164  
7,315  
5,299  
3,689  
5,290  
2,146  
7,297  
18  
18  
18  
18  
18  
20,009  
19,133  
18,485  
20,508  
20,076  
20,009  
19,133  
18,485  
20,508  
20,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0