Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,996  
25,318  
23,337  
20,720  
21,996  
19,104  
22,295  
16,309  
13,707  
14,853  
2,074  
3,189  
1,551  
799  
1,895  
10,204  
8,119  
380  
7,352  
7,488  
847  
5,160  
3,814  
1,110  
1,741  
5,844  
5,776  
10,497  
4,350  
3,729  
135  
51  
67  
96  
0  
2,892  
3,022  
7,028  
7,013  
7,143  
0  
0  
0  
0  
0  
1,637  
1,673  
1,709  
1,745  
1,781  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
74  
150  
4,102  
4,032  
4,108  
1,181  
1,199  
1,218  
1,236  
1,255  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,996  
25,318  
23,337  
20,720  
21,996  
1,758  
5,465  
4,352  
893  
2,012  
1,740  
5,447  
4,334  
875  
1,994  
18  
18  
18  
18  
18  
20,237  
19,853  
18,985  
19,827  
19,984  
20,237  
19,853  
18,985  
19,827  
19,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0