Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,641  
25,326  
22,840  
23,793  
22,672  
18,270  
21,931  
20,111  
21,002  
19,826  
2,550  
7,111  
638  
3,464  
4,530  
8,040  
28  
133  
2,133  
9,133  
1,811  
6,237  
4,959  
9,535  
1,022  
5,869  
8,527  
14,296  
5,766  
5,112  
0  
28  
86  
104  
30  
3,371  
3,395  
2,729  
2,791  
2,846  
0  
31  
0  
0  
0  
1,991  
2,041  
1,437  
1,470  
1,504  
0  
0  
0  
0  
0  
53  
53  
0  
0  
0  
49  
49  
49  
55  
55  
1,278  
1,222  
1,244  
1,265  
1,287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,641  
25,326  
22,840  
23,793  
22,672  
1,458  
5,317  
3,707  
5,308  
2,164  
1,069  
5,299  
3,689  
5,290  
2,146  
389  
18  
18  
18  
18  
20,183  
20,009  
19,133  
18,485  
20,508  
20,183  
20,009  
19,133  
18,485  
20,508  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0