Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,672  
27,391  
24,054  
21,552  
21,996  
19,826  
24,468  
21,254  
18,712  
19,104  
4,530  
2,108  
521  
1,433  
2,074  
9,133  
7,124  
126  
10,126  
10,204  
1,022  
7,401  
5,456  
1,646  
847  
5,112  
7,772  
14,987  
5,336  
5,844  
30  
62  
163  
170  
135  
2,846  
2,923  
2,800  
2,840  
2,892  
0  
0  
0  
0  
0  
1,504  
1,537  
1,570  
1,604  
1,637  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
55  
78  
78  
74  
74  
1,287  
1,308  
1,151  
1,162  
1,181  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,672  
27,391  
24,054  
21,552  
21,996  
2,164  
7,315  
4,881  
1,209  
1,758  
2,146  
7,297  
4,863  
1,191  
1,740  
18  
18  
18  
18  
18  
20,508  
20,076  
19,173  
20,342  
20,237  
20,508  
20,076  
19,173  
20,342  
20,237  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0