Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,427  
276,984  
265,743  
271,983  
274,252  
43,805  
46,125  
35,154  
37,224  
45,844  
21,771  
25,079  
17,990  
5,246  
8,816  
0  
0  
0  
15,859  
18,922  
4,077  
3,882  
2,318  
1,442  
2,301  
17,508  
16,604  
13,323  
13,394  
15,112  
449  
560  
1,522  
1,283  
693  
231,622  
230,859  
230,589  
234,758  
228,408  
0  
0  
0  
0  
0  
210,884  
217,091  
217,567  
223,722  
214,463  
0  
0  
0  
0  
0  
12,033  
2,802  
3,276  
214  
12,648  
695  
695  
695  
695  
695  
8,010  
10,271  
9,052  
10,128  
601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,427  
276,984  
265,743  
271,983  
274,252  
103,305  
110,779  
110,995  
123,239  
122,394  
22,272  
26,205  
25,172  
25,295  
23,700  
81,033  
84,573  
85,823  
97,944  
98,694  
172,122  
166,205  
154,748  
148,744  
151,858  
172,122  
166,205  
154,748  
148,744  
151,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0