Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,983  
274,252  
264,480  
262,342  
263,813  
37,224  
45,844  
40,385  
34,722  
34,938  
5,246  
8,816  
24,596  
6,835  
5,395  
15,859  
18,922  
0  
10,696  
12,624  
1,442  
2,301  
1,462  
2,215  
3,335  
13,394  
15,112  
13,944  
14,339  
13,211  
1,283  
693  
383  
638  
373  
234,758  
228,408  
224,095  
227,620  
228,875  
0  
0  
0  
0  
0  
223,722  
214,463  
218,839  
224,823  
226,604  
0  
0  
0  
0  
0  
214  
12,648  
3,959  
1,188  
425  
695  
695  
695  
695  
620  
10,128  
601  
601  
914  
1,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,983  
274,252  
264,480  
262,342  
263,813  
123,239  
122,394  
115,636  
115,946  
123,093  
25,295  
23,700  
25,984  
19,214  
22,171  
97,944  
98,694  
89,652  
96,732  
100,922  
148,744  
151,858  
148,844  
146,396  
140,720  
148,744  
151,858  
148,844  
146,396  
140,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0