Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,144  
278,884  
292,388  
275,427  
276,984  
41,095  
37,452  
43,305  
43,805  
46,125  
7,337  
7,815  
14,458  
21,771  
25,079  
0  
0  
0  
0  
0  
7,210  
3,756  
4,021  
4,077  
3,882  
24,404  
22,127  
23,228  
17,508  
16,604  
2,143  
3,754  
1,598  
449  
560  
237,048  
241,431  
249,084  
231,622  
230,859  
0  
0  
0  
0  
0  
221,877  
224,807  
237,038  
210,884  
217,091  
0  
0  
0  
0  
0  
8,692  
7,985  
2,139  
12,033  
2,802  
0  
0  
695  
695  
695  
6,480  
8,640  
9,211  
8,010  
10,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,144  
278,884  
292,388  
275,427  
276,984  
105,644  
112,571  
133,298  
103,305  
110,779  
31,051  
36,978  
53,265  
22,272  
26,205  
74,593  
75,593  
80,033  
81,033  
84,573  
172,500  
166,312  
159,090  
172,122  
166,205  
172,500  
166,312  
159,090  
172,122  
166,205  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0