Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,813  
270,993  
273,261  
251,527  
 
34,938  
41,713  
40,811  
27,533  
 
5,395  
5,329  
16,118  
4,956  
 
12,624  
13,560  
0  
415  
 
3,335  
8,045  
8,326  
7,438  
 
13,211  
13,725  
14,962  
14,335  
 
373  
1,053  
1,405  
389  
 
228,875  
229,280  
232,450  
223,994  
 
0  
0  
0  
0  
 
226,604  
205,482  
210,416  
214,907  
 
0  
0  
0  
0  
 
425  
22,250  
20,147  
6,497  
 
620  
0  
0  
0  
 
1,226  
1,548  
1,886  
2,590  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,813  
270,993  
273,261  
251,527  
 
123,093  
123,910  
127,861  
114,226  
 
22,171  
22,238  
27,380  
24,224  
 
100,922  
101,672  
100,481  
90,002  
 
140,720  
147,083  
145,400  
137,301  
 
140,720  
147,083  
145,400  
137,301  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0