Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,743  
271,983  
274,252  
264,480  
262,342  
35,154  
37,224  
45,844  
40,385  
34,722  
17,990  
5,246  
8,816  
24,596  
6,835  
0  
15,859  
18,922  
0  
10,696  
2,318  
1,442  
2,301  
1,462  
2,215  
13,323  
13,394  
15,112  
13,944  
14,339  
1,522  
1,283  
693  
383  
638  
230,589  
234,758  
228,408  
224,095  
227,620  
0  
0  
0  
0  
0  
217,567  
223,722  
214,463  
218,839  
224,823  
0  
0  
0  
0  
0  
3,276  
214  
12,648  
3,959  
1,188  
695  
695  
695  
695  
695  
9,052  
10,128  
601  
601  
914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,743  
271,983  
274,252  
264,480  
262,342  
110,995  
123,239  
122,394  
115,636  
115,946  
25,172  
25,295  
23,700  
25,984  
19,214  
85,823  
97,944  
98,694  
89,652  
96,732  
154,748  
148,744  
151,858  
148,844  
146,396  
154,748  
148,744  
151,858  
148,844  
146,396  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0