Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,342  
263,813  
270,993  
273,261  
251,527  
34,722  
34,938  
41,713  
40,811  
27,533  
6,835  
5,395  
5,329  
16,118  
4,956  
10,696  
12,624  
13,560  
0  
415  
2,215  
3,335  
8,045  
8,326  
7,438  
14,339  
13,211  
13,725  
14,962  
14,335  
638  
373  
1,053  
1,405  
389  
227,620  
228,875  
229,280  
232,450  
223,994  
0  
0  
0  
0  
0  
224,823  
226,604  
205,482  
210,416  
214,907  
0  
0  
0  
0  
0  
1,188  
425  
22,250  
20,147  
6,497  
695  
620  
0  
0  
0  
914  
1,226  
1,548  
1,886  
2,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,342  
263,813  
270,993  
273,261  
251,527  
115,946  
123,093  
123,910  
127,861  
114,226  
19,214  
22,171  
22,238  
27,380  
24,224  
96,732  
100,922  
101,672  
100,481  
90,002  
146,396  
140,720  
147,083  
145,400  
137,301  
146,396  
140,720  
147,083  
145,400  
137,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0