Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,252  
264,480  
262,342  
263,813  
270,993  
45,844  
40,385  
34,722  
34,938  
41,713  
8,816  
24,596  
6,835  
5,395  
5,329  
18,922  
0  
10,696  
12,624  
13,560  
2,301  
1,462  
2,215  
3,335  
8,045  
15,112  
13,944  
14,339  
13,211  
13,725  
693  
383  
638  
373  
1,053  
228,408  
224,095  
227,620  
228,875  
229,280  
0  
0  
0  
0  
0  
214,463  
218,839  
224,823  
226,604  
205,482  
0  
0  
0  
0  
0  
12,648  
3,959  
1,188  
425  
22,250  
695  
695  
695  
620  
0  
601  
601  
914  
1,226  
1,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,252  
264,480  
262,342  
263,813  
270,993  
122,394  
115,636  
115,946  
123,093  
123,910  
23,700  
25,984  
19,214  
22,171  
22,238  
98,694  
89,652  
96,732  
100,922  
101,672  
151,858  
148,844  
146,396  
140,720  
147,083  
151,858  
148,844  
146,396  
140,720  
147,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0