Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,712,622  
2,773,541  
2,681,088  
2,701,670  
2,389,430  
2,459,117  
2,525,363  
2,455,631  
2,472,046  
2,159,908  
301,896  
410,398  
336,171  
397,368  
200,146  
0  
0  
0  
0  
0  
717,707  
993,390  
950,723  
917,111  
594,396  
1,437,348  
1,119,158  
1,154,895  
1,153,601  
1,347,567  
2,167  
2,417  
13,842  
3,966  
17,799  
253,504  
248,179  
225,457  
229,624  
229,522  
0  
0  
0  
0  
0  
183,785  
189,521  
182,662  
191,584  
160,728  
0  
0  
0  
0  
0  
55,330  
44,959  
28,418  
22,906  
52,268  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
7,480  
7,425  
6,734  
7,413  
8,169  
9,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,712,622  
2,773,541  
2,681,088  
2,701,670  
2,389,430  
1,420,382  
1,508,123  
1,322,482  
1,305,707  
1,033,289  
1,420,382  
1,508,123  
1,322,482  
1,305,707  
1,033,289  
0  
0  
0  
0  
0  
1,292,240  
1,265,418  
1,358,607  
1,395,963  
1,356,141  
1,292,171  
1,265,350  
1,358,538  
1,395,894  
1,356,072  
68  
68  
68  
68  
68  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0