Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
2,908,742  
2,731,904  
2,551,676  
2,613,842  
2,491,794  
2,630,732  
2,518,449  
173,174  
243,993  
255,279  
310,372  
339,986  
0  
0  
0  
0  
0  
1,649,926  
1,785,796  
1,614,638  
1,331,182  
1,408,562  
722,180  
575,956  
617,601  
985,985  
766,083  
6,397  
8,097  
4,277  
3,193  
3,819  
359,910  
344,723  
315,684  
278,010  
213,455  
0  
0  
0  
0  
0  
152,230  
159,793  
169,354  
146,267  
162,316  
0  
0  
0  
0  
0  
198,430  
176,547  
136,002  
121,145  
40,553  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
2,285  
1,418  
3,364  
3,635  
3,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
2,908,742  
2,731,904  
1,601,766  
1,611,430  
1,493,801  
1,558,924  
1,409,989  
1,543,032  
1,552,772  
1,448,693  
1,535,942  
1,409,989  
58,734  
58,658  
45,108  
22,982  
0  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,678  
1,349,818  
1,321,915  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,610  
1,349,749  
1,321,847  
0  
0  
68  
68  
68  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0