Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,986,924  
3,041,908  
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
2,644,034  
2,696,781  
2,551,676  
2,613,842  
2,491,794  
74,650  
128,633  
173,174  
243,993  
255,279  
0  
0  
0  
0  
0  
1,753,149  
1,487,513  
1,649,926  
1,785,796  
1,614,638  
798,879  
1,075,394  
722,180  
575,956  
617,601  
17,355  
5,241  
6,397  
8,097  
4,277  
342,891  
345,126  
359,910  
344,723  
315,684  
0  
0  
0  
0  
0  
305,629  
224,908  
152,230  
159,793  
169,354  
0  
0  
0  
0  
0  
27,887  
111,151  
198,430  
176,547  
136,002  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
2,410  
2,103  
2,285  
1,418  
3,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,986,924  
3,041,908  
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
1,710,595  
1,712,229  
1,601,766  
1,611,430  
1,493,801  
1,651,937  
1,654,421  
1,543,032  
1,552,772  
1,448,693  
58,658  
57,808  
58,734  
58,658  
45,108  
1,276,329  
1,329,679  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,678  
1,276,329  
1,329,679  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,610  
0  
0  
0  
0  
68  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0