Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,041,908  
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
2,908,742  
2,696,781  
2,551,676  
2,613,842  
2,491,794  
2,630,732  
128,633  
173,174  
243,993  
255,279  
310,372  
0  
0  
0  
0  
0  
1,487,513  
1,649,926  
1,785,796  
1,614,638  
1,331,182  
1,075,394  
722,180  
575,956  
617,601  
985,985  
5,241  
6,397  
8,097  
4,277  
3,193  
345,126  
359,910  
344,723  
315,684  
278,010  
0  
0  
0  
0  
0  
224,908  
152,230  
159,793  
169,354  
146,267  
0  
0  
0  
0  
0  
111,151  
198,430  
176,547  
136,002  
121,145  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
6,964  
2,103  
2,285  
1,418  
3,364  
3,635  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,041,908  
2,911,586  
2,958,565  
2,807,479  
2,908,742  
1,712,229  
1,601,766  
1,611,430  
1,493,801  
1,558,924  
1,654,421  
1,543,032  
1,552,772  
1,448,693  
1,535,942  
57,808  
58,734  
58,658  
45,108  
22,982  
1,329,679  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,678  
1,349,818  
1,329,679  
1,309,820  
1,347,135  
1,313,610  
1,349,749  
0  
0  
0  
68  
68  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0