Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,005  
455,326  
426,198  
241,525  
305,095  
278,717  
386,423  
358,938  
174,855  
230,779  
137,193  
131,939  
26,982  
7,513  
20,730  
1,009  
8,106  
8,106  
1,009  
1,009  
52,850  
84,910  
62,284  
35,077  
48,115  
86,678  
159,567  
259,580  
129,610  
158,681  
987  
1,901  
1,985  
1,645  
2,244  
67,287  
68,903  
67,261  
66,671  
74,316  
0  
0  
0  
0  
0  
44,632  
46,691  
45,747  
45,302  
51,314  
1,997  
2,048  
2,098  
2,149  
4,243  
1,029  
93  
309  
352  
377  
0  
0  
0  
0  
0  
19,630  
20,072  
19,107  
18,867  
18,383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,005  
455,326  
426,198  
241,525  
305,095  
170,104  
290,494  
271,592  
87,251  
153,953  
165,036  
281,677  
267,670  
82,636  
149,339  
5,068  
8,816  
3,921  
4,614  
4,614  
175,901  
164,832  
154,607  
154,275  
151,142  
175,901  
164,832  
154,607  
154,275  
151,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0