Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
455,759  
595,427  
776,632  
394,175  
346,005  
394,731  
537,168  
718,446  
337,372  
278,717  
31,512  
17,068  
20,890  
64,081  
137,193  
133,747  
113,747  
71,009  
51,009  
1,009  
46,245  
113,725  
159,212  
66,369  
52,850  
181,090  
290,713  
465,323  
155,003  
86,678  
2,137  
1,915  
2,013  
910  
987  
61,028  
58,259  
58,186  
56,803  
67,287  
0  
0  
0  
0  
0  
43,571  
40,513  
40,703  
40,961  
44,632  
1,793  
1,844  
1,895  
1,946  
1,997  
0  
0  
917  
822  
1,029  
0  
0  
0  
0  
0  
15,664  
15,902  
14,671  
13,073  
19,630  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
455,759  
595,427  
776,632  
394,175  
346,005  
275,747  
404,747  
589,360  
211,168  
170,104  
272,182  
401,013  
585,506  
206,100  
165,036  
3,566  
3,733  
3,854  
5,068  
5,068  
180,012  
190,680  
187,272  
183,007  
175,901  
180,012  
190,680  
187,272  
183,007  
175,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0