Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,949  
536,410  
352,918  
455,759  
595,427  
358,866  
471,449  
292,153  
394,731  
537,168  
73,035  
79,192  
82,657  
31,512  
17,068  
28,009  
28,009  
28,009  
133,747  
113,747  
22,320  
12,101  
40,464  
46,245  
113,725  
233,835  
350,735  
139,630  
181,090  
290,713  
1,668  
1,412  
1,393  
2,137  
1,915  
69,083  
64,961  
60,766  
61,028  
58,259  
0  
0  
0  
0  
0  
53,895  
40,226  
42,025  
43,571  
40,513  
1,732  
1,783  
1,842  
1,793  
1,844  
274  
8,844  
1,950  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,182  
14,109  
14,949  
15,664  
15,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,949  
536,410  
352,918  
455,759  
595,427  
292,890  
384,277  
178,847  
275,747  
404,747  
290,173  
381,436  
175,854  
272,182  
401,013  
2,717  
2,840  
2,992  
3,566  
3,733  
135,059  
152,134  
174,072  
180,012  
190,680  
135,059  
152,134  
174,072  
180,012  
190,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0