Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,175  
346,005  
455,326  
426,198  
241,525  
337,372  
278,717  
386,423  
358,938  
174,855  
64,081  
137,193  
131,939  
26,982  
7,513  
51,009  
1,009  
8,106  
8,106  
1,009  
66,369  
52,850  
84,910  
62,284  
35,077  
155,003  
86,678  
159,567  
259,580  
129,610  
910  
987  
1,901  
1,985  
1,645  
56,803  
67,287  
68,903  
67,261  
66,671  
0  
0  
0  
0  
0  
40,961  
44,632  
46,691  
45,747  
45,302  
1,946  
1,997  
2,048  
2,098  
2,149  
822  
1,029  
93  
309  
352  
0  
0  
0  
0  
0  
13,073  
19,630  
20,072  
19,107  
18,867  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,175  
346,005  
455,326  
426,198  
241,525  
211,168  
170,104  
290,494  
271,592  
87,251  
206,100  
165,036  
281,677  
267,670  
82,636  
5,068  
5,068  
8,816  
3,921  
4,614  
183,007  
175,901  
164,832  
154,607  
154,275  
183,007  
175,901  
164,832  
154,607  
154,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0