Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
536,410  
352,918  
455,759  
595,427  
776,632  
471,449  
292,153  
394,731  
537,168  
718,446  
79,192  
82,657  
31,512  
17,068  
20,890  
28,009  
28,009  
133,747  
113,747  
71,009  
12,101  
40,464  
46,245  
113,725  
159,212  
350,735  
139,630  
181,090  
290,713  
465,323  
1,412  
1,393  
2,137  
1,915  
2,013  
64,961  
60,766  
61,028  
58,259  
58,186  
0  
0  
0  
0  
0  
40,226  
42,025  
43,571  
40,513  
40,703  
1,783  
1,842  
1,793  
1,844  
1,895  
8,844  
1,950  
0  
0  
917  
0  
0  
0  
0  
0  
14,109  
14,949  
15,664  
15,902  
14,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
536,410  
352,918  
455,759  
595,427  
776,632  
384,277  
178,847  
275,747  
404,747  
589,360  
381,436  
175,854  
272,182  
401,013  
585,506  
2,840  
2,992  
3,566  
3,733  
3,854  
152,134  
174,072  
180,012  
190,680  
187,272  
152,134  
174,072  
180,012  
190,680  
187,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0