Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,430  
427,949  
536,410  
352,918  
455,759  
146,013  
358,866  
471,449  
292,153  
394,731  
24,830  
73,035  
79,192  
82,657  
31,512  
9  
28,009  
28,009  
28,009  
133,747  
42,525  
22,320  
12,101  
40,464  
46,245  
77,045  
233,835  
350,735  
139,630  
181,090  
1,604  
1,668  
1,412  
1,393  
2,137  
67,416  
69,083  
64,961  
60,766  
61,028  
0  
0  
0  
0  
0  
53,981  
53,895  
40,226  
42,025  
43,571  
74  
1,732  
1,783  
1,842  
1,793  
274  
274  
8,844  
1,950  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,088  
13,182  
14,109  
14,949  
15,664  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,430  
427,949  
536,410  
352,918  
455,759  
96,992  
292,890  
384,277  
178,847  
275,747  
94,316  
290,173  
381,436  
175,854  
272,182  
2,676  
2,717  
2,840  
2,992  
3,566  
116,438  
135,059  
152,134  
174,072  
180,012  
116,438  
135,059  
152,134  
174,072  
180,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0