Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,632  
394,175  
346,005  
455,326  
426,198  
718,446  
337,372  
278,717  
386,423  
358,938  
20,890  
64,081  
137,193  
131,939  
26,982  
71,009  
51,009  
1,009  
8,106  
8,106  
159,212  
66,369  
52,850  
84,910  
62,284  
465,323  
155,003  
86,678  
159,567  
259,580  
2,013  
910  
987  
1,901  
1,985  
58,186  
56,803  
67,287  
68,903  
67,261  
0  
0  
0  
0  
0  
40,703  
40,961  
44,632  
46,691  
45,747  
1,895  
1,946  
1,997  
2,048  
2,098  
917  
822  
1,029  
93  
309  
0  
0  
0  
0  
0  
14,671  
13,073  
19,630  
20,072  
19,107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,632  
394,175  
346,005  
455,326  
426,198  
589,360  
211,168  
170,104  
290,494  
271,592  
585,506  
206,100  
165,036  
281,677  
267,670  
3,854  
5,068  
5,068  
8,816  
3,921  
187,272  
183,007  
175,901  
164,832  
154,607  
187,272  
183,007  
175,901  
164,832  
154,607  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0