Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,479  
391,082  
393,694  
424,876  
381,279  
308,845  
299,852  
299,709  
328,283  
282,523  
5,421  
19,618  
5,832  
28,414  
6,953  
0  
0  
0  
0  
0  
225,184  
182,068  
188,673  
210,464  
206,146  
77,144  
96,458  
104,986  
89,108  
69,271  
1,095  
1,708  
218  
296  
154  
92,635  
91,230  
93,985  
96,594  
98,756  
2,079  
2,042  
2,056  
2,056  
2,058  
82,939  
79,459  
81,690  
82,919  
85,415  
0  
0  
0  
0  
0  
3,818  
5,783  
6,121  
7,328  
6,705  
0  
0  
0  
0  
0  
3,799  
3,947  
4,118  
4,290  
4,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,479  
391,082  
393,694  
424,876  
381,279  
307,154  
297,274  
301,078  
332,901  
289,468  
281,019  
273,021  
274,569  
306,073  
261,739  
26,136  
24,254  
26,509  
26,827  
27,729  
94,325  
93,808  
92,616  
91,976  
91,811  
94,325  
93,808  
92,616  
91,976  
91,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0