Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
391,082  
396,988  
438,699  
421,056  
308,845  
299,852  
4,652  
6,035  
3,119  
5,421  
19,618  
0  
0  
0  
0  
0  
237,219  
274,702  
281,318  
225,184  
182,068  
154,128  
154,031  
135,779  
77,144  
96,458  
989  
3,931  
840  
1,095  
1,708  
99,806  
97,169  
97,993  
92,635  
91,230  
2,066  
2,067  
2,075  
2,079  
2,042  
84,242  
83,169  
84,855  
82,939  
79,459  
0  
0  
0  
0  
0  
7,919  
6,123  
5,196  
3,818  
5,783  
0  
0  
0  
0  
0  
5,578  
5,809  
5,867  
3,799  
3,947  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
391,082  
401,238  
438,932  
422,380  
307,154  
297,274  
373,666  
412,986  
396,816  
281,019  
273,021  
27,572  
25,945  
25,564  
26,136  
24,254  
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
93,808  
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
93,808  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0