Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,949  
615,196  
634,696  
592,399  
525,785  
506,040  
508,756  
529,081  
485,619  
420,578  
5,732  
27,697  
6,844  
8,312  
3,201  
0  
0  
0  
0  
0  
281,148  
316,281  
323,851  
286,232  
275,821  
216,562  
163,457  
197,162  
186,376  
140,600  
2,598  
1,321  
1,224  
4,698  
956  
109,909  
106,440  
105,615  
106,780  
105,207  
2,131  
2,102  
2,120  
2,063  
2,065  
79,521  
79,226  
80,884  
83,072  
84,169  
0  
0  
0  
0  
0  
22,813  
19,803  
17,290  
16,280  
13,453  
0  
0  
0  
0  
0  
5,444  
5,309  
5,321  
5,365  
5,520  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,949  
615,196  
634,696  
592,399  
517,717  
505,535  
504,988  
524,763  
483,083  
419,906  
485,998  
483,068  
501,318  
457,469  
392,512  
19,537  
21,920  
23,445  
25,614  
27,394  
110,414  
110,208  
109,933  
109,316  
97,811  
110,414  
110,208  
109,933  
109,316  
97,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0