Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
535,868  
519,049  
401,479  
391,082  
393,694  
438,699  
421,056  
308,845  
299,852  
299,709  
6,035  
3,119  
5,421  
19,618  
5,832  
0  
0  
0  
0  
0  
274,702  
281,318  
225,184  
182,068  
188,673  
154,031  
135,779  
77,144  
96,458  
104,986  
3,931  
840  
1,095  
1,708  
218  
97,169  
97,993  
92,635  
91,230  
93,985  
2,067  
2,075  
2,079  
2,042  
2,056  
83,169  
84,855  
82,939  
79,459  
81,690  
0  
0  
0  
0  
0  
6,123  
5,196  
3,818  
5,783  
6,121  
0  
0  
0  
0  
0  
5,809  
5,867  
3,799  
3,947  
4,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
535,868  
519,049  
401,479  
391,082  
393,694  
438,932  
422,380  
307,154  
297,274  
301,078  
412,986  
396,816  
281,019  
273,021  
274,569  
25,945  
25,564  
26,136  
24,254  
26,509  
96,937  
96,669  
94,325  
93,808  
92,616  
96,937  
96,669  
94,325  
93,808  
92,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0