Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,196  
634,696  
592,399  
525,785  
496,793  
508,756  
529,081  
485,619  
420,578  
396,988  
27,697  
6,844  
8,312  
3,201  
4,652  
0  
0  
0  
0  
0  
316,281  
323,851  
286,232  
275,821  
237,219  
163,457  
197,162  
186,376  
140,600  
154,128  
1,321  
1,224  
4,698  
956  
989  
106,440  
105,615  
106,780  
105,207  
99,806  
2,102  
2,120  
2,063  
2,065  
2,066  
79,226  
80,884  
83,072  
84,169  
84,242  
0  
0  
0  
0  
0  
19,803  
17,290  
16,280  
13,453  
7,919  
0  
0  
0  
0  
0  
5,309  
5,321  
5,365  
5,520  
5,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,196  
634,696  
592,399  
517,717  
496,793  
504,988  
524,763  
483,083  
419,906  
401,238  
483,068  
501,318  
457,469  
392,512  
373,666  
21,920  
23,445  
25,614  
27,394  
27,572  
110,208  
109,933  
109,316  
97,811  
95,555  
110,208  
109,933  
109,316  
97,811  
95,555  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0