Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
525,785  
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
420,578  
396,988  
438,699  
421,056  
308,845  
3,201  
4,652  
6,035  
3,119  
5,421  
0  
0  
0  
0  
0  
275,821  
237,219  
274,702  
281,318  
225,184  
140,600  
154,128  
154,031  
135,779  
77,144  
956  
989  
3,931  
840  
1,095  
105,207  
99,806  
97,169  
97,993  
92,635  
2,065  
2,066  
2,067  
2,075  
2,079  
84,169  
84,242  
83,169  
84,855  
82,939  
0  
0  
0  
0  
0  
13,453  
7,919  
6,123  
5,196  
3,818  
0  
0  
0  
0  
0  
5,520  
5,578  
5,809  
5,867  
3,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
517,717  
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
419,906  
401,238  
438,932  
422,380  
307,154  
392,512  
373,666  
412,986  
396,816  
281,019  
27,394  
27,572  
25,945  
25,564  
26,136  
97,811  
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
97,811  
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0