Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
 
396,988  
438,699  
421,056  
308,845  
 
4,652  
6,035  
3,119  
5,421  
 
0  
0  
0  
0  
 
237,219  
274,702  
281,318  
225,184  
 
154,128  
154,031  
135,779  
77,144  
 
989  
3,931  
840  
1,095  
 
99,806  
97,169  
97,993  
92,635  
 
2,066  
2,067  
2,075  
2,079  
 
84,242  
83,169  
84,855  
82,939  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,919  
6,123  
5,196  
3,818  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,578  
5,809  
5,867  
3,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
496,793  
535,868  
519,049  
401,479  
 
401,238  
438,932  
422,380  
307,154  
 
373,666  
412,986  
396,816  
281,019  
 
27,572  
25,945  
25,564  
26,136  
 
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
 
95,555  
96,937  
96,669  
94,325  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0