Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
720,951  
784,610  
727,704  
780,085  
743,778  
556,160  
611,936  
556,269  
610,656  
574,463  
23,496  
30,979  
75,196  
48,433  
22,091  
0  
0  
0  
0  
0  
228,048  
267,297  
189,326  
257,167  
254,011  
304,109  
313,454  
291,287  
304,544  
297,773  
506  
206  
460  
511  
589  
164,791  
172,674  
171,435  
169,430  
169,314  
2,599  
2,599  
2,750  
2,781  
3,228  
141,920  
147,296  
132,653  
137,551  
139,401  
0  
0  
0  
0  
0  
4,092  
3,925  
11,498  
6,318  
1,789  
0  
0  
5,500  
5,500  
5,500  
16,181  
18,854  
19,034  
17,280  
19,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
720,951  
784,610  
727,704  
780,085  
743,778  
566,522  
633,226  
588,434  
644,186  
599,264  
537,025  
598,790  
553,831  
606,409  
558,789  
29,498  
34,436  
34,603  
37,777  
40,475  
154,429  
151,384  
139,269  
135,900  
144,514  
154,429  
151,384  
139,269  
135,900  
144,514  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0