Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
795,625  
766,382  
735,673  
767,498  
779,403  
659,124  
631,920  
596,512  
621,452  
626,847  
5,219  
9,337  
10,949  
18,088  
16,885  
0  
0  
0  
0  
0  
272,910  
250,171  
216,165  
281,376  
303,742  
380,144  
372,005  
368,263  
321,014  
305,685  
852  
407  
1,135  
973  
534  
136,501  
134,461  
139,160  
146,047  
152,556  
2,395  
2,395  
2,395  
2,395  
2,393  
116,059  
120,794  
125,216  
130,504  
135,270  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
648  
205  
0  
0  
0  
17,399  
11,067  
11,549  
13,147  
14,338  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
795,625  
766,382  
735,673  
767,498  
779,403  
642,548  
614,810  
584,540  
613,661  
626,705  
636,192  
605,923  
572,011  
598,412  
607,026  
6,356  
8,887  
12,529  
15,249  
19,680  
153,077  
151,572  
151,133  
153,837  
152,698  
153,077  
151,572  
151,133  
153,837  
152,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0