Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
767,498  
779,403  
746,135  
720,951  
784,610  
621,452  
626,847  
588,732  
556,160  
611,936  
18,088  
16,885  
34,865  
23,496  
30,979  
0  
0  
0  
0  
0  
281,376  
303,742  
231,980  
228,048  
267,297  
321,014  
305,685  
321,628  
304,109  
313,454  
973  
534  
259  
506  
206  
146,047  
152,556  
157,403  
164,791  
172,674  
2,395  
2,393  
2,524  
2,599  
2,599  
130,504  
135,270  
140,784  
141,920  
147,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
554  
4,092  
3,925  
0  
0  
0  
0  
0  
13,147  
14,338  
13,541  
16,181  
18,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
767,498  
779,403  
746,135  
720,951  
784,610  
613,661  
626,705  
596,163  
566,522  
633,226  
598,412  
607,026  
572,422  
537,025  
598,790  
15,249  
19,680  
23,741  
29,498  
34,436  
153,837  
152,698  
149,972  
154,429  
151,384  
153,837  
152,698  
149,972  
154,429  
151,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0