Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
735,673  
767,498  
779,403  
746,135  
720,951  
596,512  
621,452  
626,847  
588,732  
556,160  
10,949  
18,088  
16,885  
34,865  
23,496  
0  
0  
0  
0  
0  
216,165  
281,376  
303,742  
231,980  
228,048  
368,263  
321,014  
305,685  
321,628  
304,109  
1,135  
973  
534  
259  
506  
139,160  
146,047  
152,556  
157,403  
164,791  
2,395  
2,395  
2,393  
2,524  
2,599  
125,216  
130,504  
135,270  
140,784  
141,920  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
554  
4,092  
0  
0  
0  
0  
0  
11,549  
13,147  
14,338  
13,541  
16,181  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
735,673  
767,498  
779,403  
746,135  
720,951  
584,540  
613,661  
626,705  
596,163  
566,522  
572,011  
598,412  
607,026  
572,422  
537,025  
12,529  
15,249  
19,680  
23,741  
29,498  
151,133  
153,837  
152,698  
149,972  
154,429  
151,133  
153,837  
152,698  
149,972  
154,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0