Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
766,382  
735,673  
767,498  
779,403  
746,135  
631,920  
596,512  
621,452  
626,847  
588,732  
9,337  
10,949  
18,088  
16,885  
34,865  
0  
0  
0  
0  
0  
250,171  
216,165  
281,376  
303,742  
231,980  
372,005  
368,263  
321,014  
305,685  
321,628  
407  
1,135  
973  
534  
259  
134,461  
139,160  
146,047  
152,556  
157,403  
2,395  
2,395  
2,395  
2,393  
2,524  
120,794  
125,216  
130,504  
135,270  
140,784  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
554  
205  
0  
0  
0  
0  
11,067  
11,549  
13,147  
14,338  
13,541  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
766,382  
735,673  
767,498  
779,403  
746,135  
614,810  
584,540  
613,661  
626,705  
596,163  
605,923  
572,011  
598,412  
607,026  
572,422  
8,887  
12,529  
15,249  
19,680  
23,741  
151,572  
151,133  
153,837  
152,698  
149,972  
151,572  
151,133  
153,837  
152,698  
149,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0