Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
803,984  
795,625  
766,382  
735,673  
767,498  
674,552  
659,124  
631,920  
596,512  
621,452  
11,801  
5,219  
9,337  
10,949  
18,088  
0  
0  
0  
0  
0  
295,198  
272,910  
250,171  
216,165  
281,376  
363,531  
380,144  
372,005  
368,263  
321,014  
4,022  
852  
407  
1,135  
973  
129,433  
136,501  
134,461  
139,160  
146,047  
2,082  
2,395  
2,395  
2,395  
2,395  
111,310  
116,059  
120,794  
125,216  
130,504  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
650  
648  
205  
0  
0  
15,391  
17,399  
11,067  
11,549  
13,147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
803,984  
795,625  
766,382  
735,673  
767,498  
648,686  
642,548  
614,810  
584,540  
613,661  
644,772  
636,192  
605,923  
572,011  
598,412  
3,914  
6,356  
8,887  
12,529  
15,249  
155,299  
153,077  
151,572  
151,133  
153,837  
155,299  
153,077  
151,572  
151,133  
153,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0