Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
784,610  
727,704  
780,085  
743,778  
841,590  
611,936  
556,269  
610,656  
574,463  
667,135  
30,979  
75,196  
48,433  
22,091  
47,787  
0  
0  
0  
0  
0  
267,297  
189,326  
257,167  
254,011  
316,885  
313,454  
291,287  
304,544  
297,773  
301,669  
206  
460  
511  
589  
794  
172,674  
171,435  
169,430  
169,314  
174,455  
2,599  
2,750  
2,781  
3,228  
3,448  
147,296  
132,653  
137,551  
139,401  
143,881  
0  
0  
0  
0  
0  
3,925  
11,498  
6,318  
1,789  
0  
0  
5,500  
5,500  
5,500  
8,000  
18,854  
19,034  
17,280  
19,396  
19,126  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
784,610  
727,704  
780,085  
743,778  
841,590  
633,226  
588,434  
644,186  
599,264  
700,297  
598,790  
553,831  
606,409  
558,789  
658,412  
34,436  
34,603  
37,777  
40,475  
41,885  
151,384  
139,269  
135,900  
144,514  
141,293  
151,384  
139,269  
135,900  
144,514  
141,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0