Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
779,403  
746,135  
720,951  
784,610  
727,704  
626,847  
588,732  
556,160  
611,936  
556,269  
16,885  
34,865  
23,496  
30,979  
75,196  
0  
0  
0  
0  
0  
303,742  
231,980  
228,048  
267,297  
189,326  
305,685  
321,628  
304,109  
313,454  
291,287  
534  
259  
506  
206  
460  
152,556  
157,403  
164,791  
172,674  
171,435  
2,393  
2,524  
2,599  
2,599  
2,750  
135,270  
140,784  
141,920  
147,296  
132,653  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
554  
4,092  
3,925  
11,498  
0  
0  
0  
0  
5,500  
14,338  
13,541  
16,181  
18,854  
19,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
779,403  
746,135  
720,951  
784,610  
727,704  
626,705  
596,163  
566,522  
633,226  
588,434  
607,026  
572,422  
537,025  
598,790  
553,831  
19,680  
23,741  
29,498  
34,436  
34,603  
152,698  
149,972  
154,429  
151,384  
139,269  
152,698  
149,972  
154,429  
151,384  
139,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0