Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
315,391  
310,168  
312,263  
326,165  
327,810  
304,862  
298,947  
299,877  
313,307  
313,724  
893  
1,333  
773  
3,114  
1,207  
0  
0  
0  
0  
0  
63,140  
64,159  
55,367  
65,678  
61,700  
240,829  
233,455  
243,737  
244,514  
250,817  
0  
0  
0  
0  
0  
10,529  
11,221  
12,385  
12,859  
14,086  
0  
0  
0  
0  
0  
9,921  
10,612  
11,341  
12,185  
12,952  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
609  
609  
1,044  
674  
1,134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
315,391  
310,168  
312,263  
326,165  
327,810  
290,035  
284,115  
279,920  
293,515  
295,145  
290,035  
284,115  
279,920  
293,515  
295,145  
0  
0  
0  
0  
0  
25,356  
26,053  
32,342  
32,650  
32,665  
25,356  
26,053  
32,342  
32,650  
32,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0