Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,530  
189,712  
315,391  
310,168  
 
172,256  
180,906  
304,862  
298,947  
 
1,683  
2,172  
893  
1,333  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,546  
47,384  
63,140  
64,159  
 
131,010  
131,350  
240,829  
233,455  
 
17  
0  
0  
0  
 
8,274  
8,806  
10,529  
11,221  
 
58  
0  
0  
0  
 
8,025  
8,614  
9,921  
10,612  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
191  
191  
609  
609  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,530  
189,712  
315,391  
310,168  
 
270,170  
270,686  
290,035  
284,115  
 
270,170  
270,686  
290,035  
284,115  
 
0  
0  
0  
0  
 
-89,640  
-80,974  
25,356  
26,053  
 
-89,640  
-80,974  
25,356  
26,053  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0