Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
326,165  
327,810  
346,424  
369,748  
367,449  
313,307  
313,724  
330,242  
352,260  
348,438  
3,114  
1,207  
1,147  
1,788  
2,487  
0  
0  
0  
0  
0  
65,678  
61,700  
70,414  
72,482  
87,162  
244,514  
250,817  
258,680  
277,990  
258,776  
0  
0  
0  
0  
13  
12,859  
14,086  
16,182  
17,488  
19,012  
0  
0  
0  
0  
0  
12,185  
12,952  
15,108  
16,058  
17,027  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
674  
1,134  
1,075  
1,430  
1,985  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
326,165  
327,810  
346,424  
369,748  
367,449  
293,515  
295,145  
319,131  
342,556  
308,623  
293,515  
295,145  
319,131  
342,556  
308,623  
0  
0  
0  
0  
0  
32,650  
32,665  
27,293  
27,192  
58,826  
32,650  
32,665  
27,293  
27,192  
58,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0