Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,424  
369,748  
367,449  
325,188  
335,707  
330,242  
352,260  
348,438  
306,108  
315,893  
1,147  
1,788  
2,487  
4,831  
6,505  
0  
0  
0  
0  
0  
70,414  
72,482  
87,162  
60,237  
69,013  
258,680  
277,990  
258,776  
241,040  
240,332  
0  
0  
13  
0  
43  
16,182  
17,488  
19,012  
19,079  
19,814  
0  
0  
0  
0  
0  
15,108  
16,058  
17,027  
17,838  
17,647  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,089  
0  
0  
0  
0  
0  
1,075  
1,430  
1,985  
1,241  
1,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,424  
369,748  
367,449  
325,188  
335,707  
319,131  
342,556  
308,623  
266,483  
277,084  
319,131  
342,556  
308,623  
266,483  
277,084  
0  
0  
0  
0  
0  
27,293  
27,192  
58,826  
58,705  
58,623  
27,293  
27,192  
58,826  
58,705  
58,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0