Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
414,526  
395,724  
402,967  
373,986  
345,182  
358,615  
339,845  
342,353  
318,488  
289,719  
2,410  
2,770  
9,932  
3,369  
7,200  
0  
0  
0  
0  
0  
180,715  
162,292  
161,353  
145,933  
126,697  
175,490  
174,783  
171,067  
169,186  
155,822  
0  
0  
0  
0  
0  
55,911  
55,879  
60,614  
55,499  
55,462  
1,662  
1,662  
1,662  
1,662  
989  
27,993  
29,284  
29,268  
24,521  
25,618  
0  
0  
0  
0  
0  
3,367  
1,899  
1,506  
1,215  
868  
20,600  
20,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,289  
2,433  
2,578  
2,501  
2,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
414,526  
395,724  
402,967  
373,986  
345,182  
338,196  
320,367  
327,661  
298,733  
269,953  
333,713  
315,224  
320,088  
295,458  
266,678  
4,483  
5,143  
7,573  
3,275  
3,275  
76,330  
75,356  
75,305  
75,254  
75,228  
76,330  
75,356  
75,305  
75,254  
75,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0