Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
581,010  
582,607  
575,056  
591,526  
573,326  
523,637  
524,184  
515,439  
530,953  
513,494  
14,489  
14,546  
13,777  
15,474  
15,871  
0  
0  
0  
0  
0  
207,740  
211,519  
220,314  
276,910  
270,741  
301,407  
297,445  
279,482  
238,569  
226,881  
0  
674  
1,866  
0  
0  
57,373  
58,422  
59,618  
60,573  
59,832  
1,881  
1,881  
1,881  
1,891  
1,902  
27,774  
28,756  
29,758  
30,763  
27,668  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,118  
2,185  
2,379  
2,319  
2,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
581,010  
582,607  
575,056  
591,526  
573,326  
504,224  
505,823  
498,279  
514,784  
496,589  
503,094  
504,218  
496,209  
512,131  
493,180  
1,130  
1,605  
2,070  
2,653  
3,408  
76,786  
76,783  
76,778  
76,742  
76,737  
76,786  
76,783  
76,778  
76,742  
76,737  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0