Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
573,326  
588,889  
505,637  
414,526  
395,724  
513,494  
527,755  
443,226  
358,615  
339,845  
15,871  
35,962  
61,108  
2,410  
2,770  
0  
0  
0  
0  
0  
270,741  
235,434  
174,087  
180,715  
162,292  
226,881  
251,372  
208,031  
175,490  
174,783  
0  
4,987  
0  
0  
0  
59,832  
61,134  
62,410  
55,911  
55,879  
1,902  
1,902  
1,902  
1,662  
1,662  
27,668  
28,675  
29,845  
27,993  
29,284  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
2,456  
2,456  
3,367  
1,899  
25,600  
25,600  
25,600  
20,600  
20,600  
2,206  
2,500  
2,607  
2,289  
2,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
573,326  
588,889  
505,637  
414,526  
395,724  
496,589  
512,439  
429,260  
338,196  
320,367  
493,180  
508,293  
424,393  
333,713  
315,224  
3,408  
4,146  
4,867  
4,483  
5,143  
76,737  
76,450  
76,377  
76,330  
75,356  
76,737  
76,450  
76,377  
76,330  
75,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0