Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
588,889  
505,637  
414,526  
395,724  
402,967  
527,755  
443,226  
358,615  
339,845  
342,353  
35,962  
61,108  
2,410  
2,770  
9,932  
0  
0  
0  
0  
0  
235,434  
174,087  
180,715  
162,292  
161,353  
251,372  
208,031  
175,490  
174,783  
171,067  
4,987  
0  
0  
0  
0  
61,134  
62,410  
55,911  
55,879  
60,614  
1,902  
1,902  
1,662  
1,662  
1,662  
28,675  
29,845  
27,993  
29,284  
29,268  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
2,456  
3,367  
1,899  
1,506  
25,600  
25,600  
20,600  
20,600  
25,600  
2,500  
2,607  
2,289  
2,433  
2,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
588,889  
505,637  
414,526  
395,724  
402,967  
512,439  
429,260  
338,196  
320,367  
327,661  
508,293  
424,393  
333,713  
315,224  
320,088  
4,146  
4,867  
4,483  
5,143  
7,573  
76,450  
76,377  
76,330  
75,356  
75,305  
76,450  
76,377  
76,330  
75,356  
75,305  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0