Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
553,457  
581,010  
582,607  
575,056  
591,526  
496,985  
523,637  
524,184  
515,439  
530,953  
13,859  
14,489  
14,546  
13,777  
15,474  
0  
0  
0  
0  
0  
190,387  
207,740  
211,519  
220,314  
276,910  
292,487  
301,407  
297,445  
279,482  
238,569  
252  
0  
674  
1,866  
0  
56,472  
57,373  
58,422  
59,618  
60,573  
1,881  
1,881  
1,881  
1,881  
1,891  
26,940  
27,774  
28,756  
29,758  
30,763  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,052  
2,118  
2,185  
2,379  
2,319  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
553,457  
581,010  
582,607  
575,056  
591,526  
505,649  
504,224  
505,823  
498,279  
514,784  
504,964  
503,094  
504,218  
496,209  
512,131  
685  
1,130  
1,605  
2,070  
2,653  
47,808  
76,786  
76,783  
76,778  
76,742  
47,808  
76,786  
76,783  
76,778  
76,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0