Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
582,607  
575,056  
591,526  
573,326  
588,889  
524,184  
515,439  
530,953  
513,494  
527,755  
14,546  
13,777  
15,474  
15,871  
35,962  
0  
0  
0  
0  
0  
211,519  
220,314  
276,910  
270,741  
235,434  
297,445  
279,482  
238,569  
226,881  
251,372  
674  
1,866  
0  
0  
4,987  
58,422  
59,618  
60,573  
59,832  
61,134  
1,881  
1,881  
1,891  
1,902  
1,902  
28,756  
29,758  
30,763  
27,668  
28,675  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
2,456  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
2,185  
2,379  
2,319  
2,206  
2,500  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
582,607  
575,056  
591,526  
573,326  
588,889  
505,823  
498,279  
514,784  
496,589  
512,439  
504,218  
496,209  
512,131  
493,180  
508,293  
1,605  
2,070  
2,653  
3,408  
4,146  
76,783  
76,778  
76,742  
76,737  
76,450  
76,783  
76,778  
76,742  
76,737  
76,450  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0