Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
591,526  
573,326  
588,889  
505,637  
414,526  
530,953  
513,494  
527,755  
443,226  
358,615  
15,474  
15,871  
35,962  
61,108  
2,410  
0  
0  
0  
0  
0  
276,910  
270,741  
235,434  
174,087  
180,715  
238,569  
226,881  
251,372  
208,031  
175,490  
0  
0  
4,987  
0  
0  
60,573  
59,832  
61,134  
62,410  
55,911  
1,891  
1,902  
1,902  
1,902  
1,662  
30,763  
27,668  
28,675  
29,845  
27,993  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
2,456  
2,456  
3,367  
25,600  
25,600  
25,600  
25,600  
20,600  
2,319  
2,206  
2,500  
2,607  
2,289  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
591,526  
573,326  
588,889  
505,637  
414,526  
514,784  
496,589  
512,439  
429,260  
338,196  
512,131  
493,180  
508,293  
424,393  
333,713  
2,653  
3,408  
4,146  
4,867  
4,483  
76,742  
76,737  
76,450  
76,377  
76,330  
76,742  
76,737  
76,450  
76,377  
76,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0