Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,091  
224,911  
201,049  
208,520  
202,074  
214,819  
206,623  
183,631  
191,372  
180,646  
4,553  
6,334  
5,722  
10,932  
6,008  
21,347  
10,640  
4,575  
2,225  
515  
145,076  
149,050  
128,442  
137,591  
123,039  
43,615  
40,103  
44,248  
40,478  
50,776  
228  
496  
644  
146  
308  
17,272  
18,288  
17,418  
17,149  
21,428  
0  
158  
158  
158  
158  
10,935  
11,461  
11,906  
12,452  
13,036  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,337  
6,670  
5,355  
4,539  
8,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,091  
224,911  
201,049  
208,520  
202,074  
184,310  
177,459  
153,932  
161,633  
155,655  
179,615  
172,415  
148,502  
155,763  
149,348  
4,695  
5,044  
5,431  
5,870  
6,307  
47,781  
47,452  
47,117  
46,887  
46,419  
47,781  
47,452  
47,117  
46,887  
46,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0