Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
208,520  
202,074  
205,820  
212,440  
243,422  
191,372  
180,646  
185,344  
191,343  
221,978  
10,932  
6,008  
5,060  
4,064  
23,682  
2,225  
515  
515  
515  
515  
137,591  
123,039  
112,612  
117,564  
124,267  
40,478  
50,776  
66,536  
68,564  
73,384  
146  
308  
621  
637  
131  
17,149  
21,428  
20,476  
21,096  
21,444  
158  
158  
158  
158  
310  
12,452  
13,036  
13,623  
14,236  
14,915  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,539  
8,235  
6,695  
6,702  
6,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
208,520  
202,074  
205,820  
212,440  
243,422  
161,633  
155,655  
159,739  
164,639  
195,989  
155,763  
149,348  
152,997  
157,464  
188,382  
5,870  
6,307  
6,742  
7,175  
7,607  
46,887  
46,419  
46,081  
47,801  
47,433  
46,887  
46,419  
46,081  
47,801  
47,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0