Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,049  
208,520  
202,074  
205,820  
212,440  
183,631  
191,372  
180,646  
185,344  
191,343  
5,722  
10,932  
6,008  
5,060  
4,064  
4,575  
2,225  
515  
515  
515  
128,442  
137,591  
123,039  
112,612  
117,564  
44,248  
40,478  
50,776  
66,536  
68,564  
644  
146  
308  
621  
637  
17,418  
17,149  
21,428  
20,476  
21,096  
158  
158  
158  
158  
158  
11,906  
12,452  
13,036  
13,623  
14,236  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,355  
4,539  
8,235  
6,695  
6,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,049  
208,520  
202,074  
205,820  
212,440  
153,932  
161,633  
155,655  
159,739  
164,639  
148,502  
155,763  
149,348  
152,997  
157,464  
5,431  
5,870  
6,307  
6,742  
7,175  
47,117  
46,887  
46,419  
46,081  
47,801  
47,117  
46,887  
46,419  
46,081  
47,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0