Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,638  
226,996  
248,289  
213,126  
168,737  
224,144  
203,681  
230,665  
197,306  
153,734  
10,828  
24,419  
48,527  
45,376  
10,983  
515  
515  
515  
515  
915  
122,431  
112,457  
131,220  
107,031  
106,159  
90,145  
65,797  
50,314  
44,267  
35,469  
224  
492  
89  
116  
209  
23,495  
23,315  
17,625  
15,820  
15,002  
158  
158  
0  
257  
252  
15,658  
16,283  
9,659  
9,944  
10,451  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,679  
6,874  
7,966  
5,620  
4,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,638  
226,996  
248,289  
213,126  
168,737  
200,930  
180,841  
201,001  
166,535  
122,906  
190,680  
175,552  
195,712  
161,233  
116,740  
10,250  
5,289  
5,289  
5,301  
6,166  
46,708  
46,155  
47,288  
46,591  
45,831  
46,708  
46,155  
47,288  
46,591  
45,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0