Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,074  
205,820  
212,440  
243,422  
247,638  
180,646  
185,344  
191,343  
221,978  
224,144  
6,008  
5,060  
4,064  
23,682  
10,828  
515  
515  
515  
515  
515  
123,039  
112,612  
117,564  
124,267  
122,431  
50,776  
66,536  
68,564  
73,384  
90,145  
308  
621  
637  
131  
224  
21,428  
20,476  
21,096  
21,444  
23,495  
158  
158  
158  
310  
158  
13,036  
13,623  
14,236  
14,915  
15,658  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,235  
6,695  
6,702  
6,220  
7,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,074  
205,820  
212,440  
243,422  
247,638  
155,655  
159,739  
164,639  
195,989  
200,930  
149,348  
152,997  
157,464  
188,382  
190,680  
6,307  
6,742  
7,175  
7,607  
10,250  
46,419  
46,081  
47,801  
47,433  
46,708  
46,419  
46,081  
47,801  
47,433  
46,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0