Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,440  
243,422  
247,638  
226,996  
248,289  
191,343  
221,978  
224,144  
203,681  
230,665  
4,064  
23,682  
10,828  
24,419  
48,527  
515  
515  
515  
515  
515  
117,564  
124,267  
122,431  
112,457  
131,220  
68,564  
73,384  
90,145  
65,797  
50,314  
637  
131  
224  
492  
89  
21,096  
21,444  
23,495  
23,315  
17,625  
158  
310  
158  
158  
0  
14,236  
14,915  
15,658  
16,283  
9,659  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,702  
6,220  
7,679  
6,874  
7,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,440  
243,422  
247,638  
226,996  
248,289  
164,639  
195,989  
200,930  
180,841  
201,001  
157,464  
188,382  
190,680  
175,552  
195,712  
7,175  
7,607  
10,250  
5,289  
5,289  
47,801  
47,433  
46,708  
46,155  
47,288  
47,801  
47,433  
46,708  
46,155  
47,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0