Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,546,177  
1,696,491  
1,563,582  
1,572,298  
1,544,181  
1,288,786  
1,416,609  
1,298,697  
1,324,241  
1,299,926  
78,515  
88,008  
57,629  
101,733  
90,088  
8,115  
0  
0  
0  
0  
727,592  
926,155  
869,567  
871,008  
871,473  
448,736  
382,073  
358,525  
341,292  
330,187  
25,828  
20,373  
12,976  
10,208  
8,178  
257,392  
279,882  
264,885  
248,057  
244,255  
921  
127  
127  
127  
127  
149,610  
159,033  
150,982  
146,075  
148,748  
0  
0  
0  
0  
0  
56,649  
67,703  
57,298  
49,271  
45,727  
36,576  
33,576  
32,076  
32,076  
27,576  
13,635  
19,443  
24,402  
20,507  
22,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,546,177  
1,696,491  
1,563,582  
1,572,298  
1,544,181  
1,307,192  
1,426,108  
1,328,954  
1,349,497  
1,333,969  
1,218,744  
1,359,714  
1,247,659  
1,260,241  
1,243,097  
88,448  
66,394  
81,295  
89,256  
90,872  
238,985  
270,383  
234,628  
222,801  
210,212  
238,985  
270,383  
234,628  
222,801  
210,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0