Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,546,057  
1,929,428  
1,986,185  
1,883,398  
1,677,790  
1,055,361  
1,404,867  
1,487,895  
1,446,143  
1,278,310  
40,728  
72,894  
87,055  
58,257  
60,435  
5,784  
76,580  
73,285  
106,213  
6,695  
716,464  
823,469  
871,614  
865,929  
836,825  
259,802  
400,782  
419,963  
389,913  
352,564  
32,582  
31,142  
35,977  
25,832  
21,792  
490,696  
524,561  
498,290  
437,255  
399,480  
137  
137  
421  
931  
931  
174,927  
203,660  
210,172  
149,968  
153,651  
0  
0  
0  
0  
0  
244,812  
231,811  
208,161  
217,367  
189,943  
62,056  
61,875  
52,826  
41,026  
35,339  
8,765  
27,077  
26,710  
27,963  
19,616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,546,057  
1,929,428  
1,986,185  
1,883,398  
1,677,790  
1,298,303  
1,616,601  
1,700,993  
1,594,747  
1,413,951  
1,097,149  
1,389,071  
1,498,317  
1,429,065  
1,269,128  
201,154  
227,530  
202,676  
165,682  
144,823  
247,754  
312,827  
285,192  
288,651  
263,839  
247,754  
312,827  
285,192  
288,651  
263,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0