Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,883,398  
1,677,790  
1,546,177  
1,696,491  
1,563,582  
1,446,143  
1,278,310  
1,288,786  
1,416,609  
1,298,697  
58,257  
60,435  
78,515  
88,008  
57,629  
106,213  
6,695  
8,115  
0  
0  
865,929  
836,825  
727,592  
926,155  
869,567  
389,913  
352,564  
448,736  
382,073  
358,525  
25,832  
21,792  
25,828  
20,373  
12,976  
437,255  
399,480  
257,392  
279,882  
264,885  
931  
931  
921  
127  
127  
149,968  
153,651  
149,610  
159,033  
150,982  
0  
0  
0  
0  
0  
217,367  
189,943  
56,649  
67,703  
57,298  
41,026  
35,339  
36,576  
33,576  
32,076  
27,963  
19,616  
13,635  
19,443  
24,402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,883,398  
1,677,790  
1,546,177  
1,696,491  
1,563,582  
1,594,747  
1,413,951  
1,307,192  
1,426,108  
1,328,954  
1,429,065  
1,269,128  
1,218,744  
1,359,714  
1,247,659  
165,682  
144,823  
88,448  
66,394  
81,295  
288,651  
263,839  
238,985  
270,383  
234,628  
288,651  
263,839  
238,985  
270,383  
234,628  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0