Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,696,491  
1,563,582  
1,572,298  
1,544,181  
1,446,840  
1,416,609  
1,298,697  
1,324,241  
1,299,926  
1,208,171  
88,008  
57,629  
101,733  
90,088  
83,548  
0  
0  
0  
0  
0  
926,155  
869,567  
871,008  
871,473  
861,003  
382,073  
358,525  
341,292  
330,187  
257,580  
20,373  
12,976  
10,208  
8,178  
6,039  
279,882  
264,885  
248,057  
244,255  
238,669  
127  
127  
127  
127  
127  
159,033  
150,982  
146,075  
148,748  
145,479  
0  
0  
0  
0  
0  
67,703  
57,298  
49,271  
45,727  
40,605  
33,576  
32,076  
32,076  
27,576  
28,169  
19,443  
24,402  
20,507  
22,076  
24,289  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,696,491  
1,563,582  
1,572,298  
1,544,181  
1,446,840  
1,426,108  
1,328,954  
1,349,497  
1,333,969  
1,228,168  
1,359,714  
1,247,659  
1,260,241  
1,243,097  
1,138,233  
66,394  
81,295  
89,256  
90,872  
89,935  
270,383  
234,628  
222,801  
210,212  
218,671  
270,383  
234,628  
222,801  
210,212  
218,671  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0