Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,544,181  
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,364,979  
1,299,926  
1,208,171  
1,195,386  
1,235,482  
1,130,525  
90,088  
83,548  
101,952  
66,111  
74,807  
0  
0  
0  
0  
0  
871,473  
861,003  
769,847  
771,994  
665,259  
330,187  
257,580  
318,219  
381,971  
373,621  
8,178  
6,039  
5,368  
15,406  
16,839  
244,255  
238,669  
227,684  
231,250  
234,454  
127  
127  
5  
5  
5  
148,748  
145,479  
144,347  
145,083  
139,710  
0  
0  
0  
0  
0  
45,727  
40,605  
35,088  
33,442  
42,277  
27,576  
28,169  
19,300  
19,300  
17,300  
22,076  
24,289  
28,944  
33,421  
35,162  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,544,181  
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,364,979  
1,333,969  
1,228,168  
1,215,298  
1,262,709  
1,166,366  
1,243,097  
1,138,233  
1,098,043  
1,146,015  
1,049,488  
90,872  
89,935  
117,255  
116,693  
116,879  
210,212  
218,671  
207,772  
204,023  
198,613  
210,212  
218,671  
207,772  
204,023  
198,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0