Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,466,732  
1,364,979  
1,411,716  
1,397,397  
1,350,435  
1,235,482  
1,130,525  
1,074,794  
1,085,616  
1,058,520  
66,111  
74,807  
103,968  
115,515  
65,405  
0  
0  
0  
0  
0  
771,994  
665,259  
606,966  
594,225  
607,661  
381,971  
373,621  
347,677  
361,382  
368,304  
15,406  
16,839  
16,182  
14,494  
17,150  
231,250  
234,454  
336,922  
311,781  
291,915  
5  
5  
99,965  
101,836  
101,836  
145,083  
139,710  
140,964  
116,223  
111,680  
0  
0  
0  
0  
0  
33,442  
42,277  
39,177  
37,115  
32,166  
19,300  
17,300  
17,300  
17,300  
15,300  
33,421  
35,162  
39,517  
39,308  
30,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,466,732  
1,364,979  
1,411,716  
1,397,397  
1,350,435  
1,262,709  
1,166,366  
1,208,485  
1,195,899  
1,157,928  
1,146,015  
1,049,488  
1,095,210  
1,097,538  
1,065,018  
116,693  
116,879  
113,275  
98,362  
92,910  
204,023  
198,613  
203,231  
201,498  
192,507  
204,023  
198,613  
203,231  
201,498  
192,507  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0