Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,364,979  
1,411,716  
1,208,171  
1,195,386  
1,235,482  
1,130,525  
1,074,794  
83,548  
101,952  
66,111  
74,807  
103,968  
0  
0  
0  
0  
0  
861,003  
769,847  
771,994  
665,259  
606,966  
257,580  
318,219  
381,971  
373,621  
347,677  
6,039  
5,368  
15,406  
16,839  
16,182  
238,669  
227,684  
231,250  
234,454  
336,922  
127  
5  
5  
5  
99,965  
145,479  
144,347  
145,083  
139,710  
140,964  
0  
0  
0  
0  
0  
40,605  
35,088  
33,442  
42,277  
39,177  
28,169  
19,300  
19,300  
17,300  
17,300  
24,289  
28,944  
33,421  
35,162  
39,517  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,364,979  
1,411,716  
1,228,168  
1,215,298  
1,262,709  
1,166,366  
1,208,485  
1,138,233  
1,098,043  
1,146,015  
1,049,488  
1,095,210  
89,935  
117,255  
116,693  
116,879  
113,275  
218,671  
207,772  
204,023  
198,613  
203,231  
218,671  
207,772  
204,023  
198,613  
203,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0