Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,572,298  
1,544,181  
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,324,241  
1,299,926  
1,208,171  
1,195,386  
1,235,482  
101,733  
90,088  
83,548  
101,952  
66,111  
0  
0  
0  
0  
0  
871,008  
871,473  
861,003  
769,847  
771,994  
341,292  
330,187  
257,580  
318,219  
381,971  
10,208  
8,178  
6,039  
5,368  
15,406  
248,057  
244,255  
238,669  
227,684  
231,250  
127  
127  
127  
5  
5  
146,075  
148,748  
145,479  
144,347  
145,083  
0  
0  
0  
0  
0  
49,271  
45,727  
40,605  
35,088  
33,442  
32,076  
27,576  
28,169  
19,300  
19,300  
20,507  
22,076  
24,289  
28,944  
33,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,572,298  
1,544,181  
1,446,840  
1,423,070  
1,466,732  
1,349,497  
1,333,969  
1,228,168  
1,215,298  
1,262,709  
1,260,241  
1,243,097  
1,138,233  
1,098,043  
1,146,015  
89,256  
90,872  
89,935  
117,255  
116,693  
222,801  
210,212  
218,671  
207,772  
204,023  
222,801  
210,212  
218,671  
207,772  
204,023  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0