Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,138  
388,273  
415,238  
445,242  
461,672  
331,161  
370,121  
390,335  
419,788  
437,492  
3,369  
7,438  
4,472  
2,570  
8,540  
0  
0  
0  
0  
0  
32,322  
33,188  
41,774  
44,926  
34,560  
295,282  
329,455  
344,048  
372,253  
394,352  
188  
40  
40  
40  
40  
17,977  
18,152  
24,903  
25,454  
24,180  
209  
209  
209  
209  
209  
10,226  
10,841  
11,494  
12,189  
12,960  
0  
0  
0  
0  
0  
448  
60  
4,612  
4,612  
4,612  
0  
0  
-375  
0  
0  
7,093  
7,042  
8,963  
8,443  
6,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,138  
388,273  
415,238  
445,242  
461,672  
217,034  
273,600  
315,682  
355,088  
380,491  
217,034  
273,600  
315,682  
355,088  
380,491  
0  
0  
0  
0  
0  
132,104  
114,673  
99,556  
90,154  
81,181  
132,104  
114,673  
99,556  
90,154  
81,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0