Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,242  
461,672  
464,360  
470,206  
489,105  
419,788  
437,492  
439,118  
443,798  
459,745  
2,570  
8,540  
9,343  
6,471  
18,783  
0  
0  
0  
0  
0  
44,926  
34,560  
24,454  
22,053  
19,652  
372,253  
394,352  
405,281  
415,234  
421,132  
40  
40  
40  
40  
178  
25,454  
24,180  
25,242  
26,408  
29,360  
209  
209  
209  
209  
177  
12,189  
12,960  
13,737  
14,364  
15,205  
0  
0  
0  
0  
0  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
0  
0  
0  
0  
0  
8,443  
6,398  
6,683  
7,222  
9,366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,242  
461,672  
464,360  
470,206  
489,105  
355,088  
380,491  
389,457  
400,589  
422,649  
355,088  
380,491  
389,457  
400,589  
422,649  
0  
0  
0  
0  
0  
90,154  
81,181  
74,903  
69,617  
66,456  
90,154  
81,181  
74,903  
69,617  
66,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0