Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
388,273  
415,238  
445,242  
461,672  
464,360  
368,684  
390,335  
419,788  
437,492  
439,118  
7,438  
4,472  
2,570  
8,540  
9,343  
0  
0  
0  
0  
0  
33,738  
41,774  
44,926  
34,560  
24,454  
327,468  
344,048  
372,253  
394,352  
405,281  
40  
40  
40  
40  
40  
19,590  
24,903  
25,454  
24,180  
25,242  
209  
209  
209  
209  
209  
10,841  
11,494  
12,189  
12,960  
13,737  
0  
0  
0  
0  
0  
4,672  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
-3,175  
-375  
0  
0  
0  
7,042  
8,963  
8,443  
6,398  
6,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
388,273  
415,238  
445,242  
461,672  
464,360  
273,600  
315,682  
355,088  
380,491  
389,457  
273,600  
315,682  
355,088  
380,491  
389,457  
0  
0  
0  
0  
0  
114,673  
99,556  
90,154  
81,181  
74,903  
114,673  
99,556  
90,154  
81,181  
74,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0