Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
299,384  
349,138  
388,273  
415,238  
445,242  
283,107  
331,161  
370,121  
390,335  
419,788  
12,008  
3,369  
7,438  
4,472  
2,570  
0  
0  
0  
0  
0  
38,548  
32,322  
33,188  
41,774  
44,926  
232,511  
295,282  
329,455  
344,048  
372,253  
40  
188  
40  
40  
40  
16,277  
17,977  
18,152  
24,903  
25,454  
209  
209  
209  
209  
209  
9,790  
10,226  
10,841  
11,494  
12,189  
0  
0  
0  
0  
0  
1,359  
448  
60  
4,612  
4,612  
0  
0  
0  
-375  
0  
4,919  
7,093  
7,042  
8,963  
8,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
299,384  
349,138  
388,273  
415,238  
445,242  
154,399  
217,034  
273,600  
315,682  
355,088  
154,399  
217,034  
273,600  
315,682  
355,088  
0  
0  
0  
0  
0  
144,985  
132,104  
114,673  
99,556  
90,154  
144,985  
132,104  
114,673  
99,556  
90,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0