Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
461,672  
464,360  
470,206  
489,105  
485,285  
437,492  
439,118  
443,798  
459,745  
455,061  
8,540  
9,343  
6,471  
18,783  
12,165  
0  
0  
0  
0  
0  
34,560  
24,454  
22,053  
19,652  
25,876  
394,352  
405,281  
415,234  
421,132  
416,249  
40  
40  
40  
178  
771  
24,180  
25,242  
26,408  
29,360  
30,224  
209  
209  
209  
177  
177  
12,960  
13,737  
14,364  
15,205  
16,207  
0  
0  
0  
0  
0  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
0  
0  
0  
0  
0  
6,398  
6,683  
7,222  
9,366  
9,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
461,672  
464,360  
470,206  
489,105  
485,285  
380,491  
389,457  
400,589  
422,649  
423,571  
380,491  
389,457  
400,589  
422,649  
423,571  
0  
0  
0  
0  
0  
81,181  
74,903  
69,617  
66,456  
61,714  
81,181  
74,903  
69,617  
66,456  
61,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0