Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
415,238  
445,242  
461,672  
464,360  
470,206  
390,335  
419,788  
437,492  
439,118  
443,798  
4,472  
2,570  
8,540  
9,343  
6,471  
0  
0  
0  
0  
0  
41,774  
44,926  
34,560  
24,454  
22,053  
344,048  
372,253  
394,352  
405,281  
415,234  
40  
40  
40  
40  
40  
24,903  
25,454  
24,180  
25,242  
26,408  
209  
209  
209  
209  
209  
11,494  
12,189  
12,960  
13,737  
14,364  
0  
0  
0  
0  
0  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
4,612  
-375  
0  
0  
0  
0  
8,963  
8,443  
6,398  
6,683  
7,222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
415,238  
445,242  
461,672  
464,360  
470,206  
315,682  
355,088  
380,491  
389,457  
400,589  
315,682  
355,088  
380,491  
389,457  
400,589  
0  
0  
0  
0  
0  
99,556  
90,154  
81,181  
74,903  
69,617  
99,556  
90,154  
81,181  
74,903  
69,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0