Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
457,547  
423,806  
428,217  
300,380  
299,384  
395,500  
392,856  
368,064  
282,037  
283,107  
15,858  
23,912  
45,649  
25,319  
12,008  
182,282  
151,000  
80,000  
0  
0  
19,865  
20,791  
23,509  
26,200  
38,548  
177,456  
197,112  
218,681  
230,477  
232,511  
40  
40  
224  
40  
40  
62,047  
30,951  
60,153  
18,343  
16,277  
209  
209  
209  
209  
209  
16,687  
17,416  
18,185  
9,504  
9,790  
0  
0  
0  
0  
0  
1,104  
599  
131  
1,931  
1,359  
30,000  
0  
30,000  
0  
0  
14,047  
12,727  
11,628  
6,699  
4,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
457,547  
423,806  
428,217  
300,380  
299,384  
137,457  
131,142  
162,162  
149,027  
154,399  
132,507  
125,917  
156,662  
149,027  
154,399  
4,950  
5,225  
5,500  
0  
0  
320,091  
292,665  
266,055  
151,353  
144,985  
320,091  
292,665  
266,055  
151,353  
144,985  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0