Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
428,217  
300,380  
299,384  
349,138  
388,273  
368,064  
282,037  
283,107  
331,161  
370,121  
45,649  
25,319  
12,008  
3,369  
7,438  
80,000  
0  
0  
0  
0  
23,509  
26,200  
38,548  
32,322  
33,188  
218,681  
230,477  
232,511  
295,282  
329,455  
224  
40  
40  
188  
40  
60,153  
18,343  
16,277  
17,977  
18,152  
209  
209  
209  
209  
209  
18,185  
9,504  
9,790  
10,226  
10,841  
0  
0  
0  
0  
0  
131  
1,931  
1,359  
448  
60  
30,000  
0  
0  
0  
0  
11,628  
6,699  
4,919  
7,093  
7,042  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
428,217  
300,380  
299,384  
349,138  
388,273  
162,162  
149,027  
154,399  
217,034  
273,600  
156,662  
149,027  
154,399  
217,034  
273,600  
5,500  
0  
0  
0  
0  
266,055  
151,353  
144,985  
132,104  
114,673  
266,055  
151,353  
144,985  
132,104  
114,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0