Công ty cổ phần Licogi 12 (L12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,223  
241,464  
322,447  
321,815  
 
156,473  
105,019  
155,039  
150,830  
 
5,890  
4,884  
16,963  
22,420  
 
189  
189  
189  
189  
 
83,458  
61,968  
97,455  
86,197  
 
61,826  
34,228  
27,006  
32,934  
 
5,109  
3,750  
13,426  
9,090  
 
132,751  
136,445  
167,408  
170,984  
 
43,380  
43,380  
67,722  
67,722  
 
80,503  
83,494  
86,852  
89,934  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
477  
477  
 
5,250  
5,250  
5,250  
5,250  
 
3,618  
4,321  
7,108  
7,602  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,223  
241,464  
322,447  
321,815  
 
221,705  
174,690  
255,808  
255,325  
 
150,694  
103,151  
134,609  
134,107  
 
71,011  
71,539  
121,199  
121,218  
 
67,518  
66,774  
66,639  
66,490  
 
67,518  
66,774  
66,639  
66,490  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0