Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,105,792  
1,128,625  
1,194,935  
1,127,439  
1,276,351  
841,711  
845,331  
905,133  
834,717  
982,957  
74,993  
87,374  
86,057  
86,470  
69,122  
0  
0  
0  
0  
0  
383,796  
463,353  
443,803  
411,233  
370,717  
381,996  
291,690  
369,210  
327,023  
515,645  
926  
2,914  
6,062  
9,991  
27,473  
264,081  
283,294  
289,803  
292,722  
293,394  
2,347  
2,347  
2,447  
2,447  
2,447  
150,151  
156,285  
162,513  
167,950  
174,460  
74,495  
75,783  
77,072  
78,360  
79,648  
0  
1,108  
0  
0  
0  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
10,807  
21,490  
21,490  
17,684  
10,558  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,105,792  
1,128,625  
1,194,935  
1,127,439  
1,276,351  
867,412  
897,354  
970,515  
890,948  
1,048,260  
628,082  
551,117  
607,475  
482,750  
612,925  
239,330  
346,237  
363,040  
408,198  
435,335  
238,379  
231,271  
224,420  
236,491  
228,091  
238,379  
231,271  
224,420  
236,491  
228,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0