Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,065,709  
1,021,732  
1,067,039  
1,105,792  
1,128,625  
834,721  
781,806  
812,128  
841,711  
845,331  
107,099  
97,362  
97,562  
74,993  
87,374  
0  
0  
0  
0  
0  
373,573  
405,452  
340,247  
383,796  
463,353  
353,689  
278,797  
373,383  
381,996  
291,690  
360  
195  
937  
926  
2,914  
230,988  
239,927  
254,911  
264,081  
283,294  
2,255  
2,255  
2,255  
2,347  
2,347  
126,279  
133,981  
142,317  
150,151  
156,285  
70,770  
72,006  
73,250  
74,495  
75,783  
0  
0  
0  
0  
1,108  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
5,404  
5,404  
10,807  
10,807  
21,490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,065,709  
1,021,732  
1,067,039  
1,105,792  
1,128,625  
831,315  
781,698  
827,436  
867,412  
897,354  
652,516  
575,645  
580,922  
628,082  
551,117  
178,799  
206,053  
246,514  
239,330  
346,237  
234,395  
240,034  
239,603  
238,379  
231,271  
234,395  
240,034  
239,603  
238,379  
231,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0