Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,127,439  
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
834,717  
982,957  
852,688  
785,554  
799,664  
86,470  
69,122  
94,473  
119,719  
85,528  
0  
0  
0  
0  
0  
411,233  
370,717  
493,087  
393,245  
371,028  
327,023  
515,645  
247,890  
265,925  
334,300  
9,991  
27,473  
17,238  
6,665  
8,807  
292,722  
293,394  
282,643  
275,569  
285,498  
2,447  
2,447  
2,447  
2,447  
2,447  
167,950  
174,460  
172,727  
164,360  
167,222  
78,360  
79,648  
80,941  
82,233  
83,525  
0  
0  
0  
0  
5,528  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
17,684  
10,558  
248  
248  
496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,127,439  
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
890,948  
1,048,260  
911,990  
844,194  
873,507  
482,750  
612,925  
463,918  
453,560  
476,216  
408,198  
435,335  
448,072  
390,634  
397,292  
236,491  
228,091  
223,341  
216,928  
211,655  
236,491  
228,091  
223,341  
216,928  
211,655  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0