Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,021,732  
1,067,039  
1,105,792  
1,128,625  
1,194,935  
781,806  
812,128  
841,711  
845,331  
905,133  
97,362  
97,562  
74,993  
87,374  
86,057  
0  
0  
0  
0  
0  
405,452  
340,247  
383,796  
463,353  
443,803  
278,797  
373,383  
381,996  
291,690  
369,210  
195  
937  
926  
2,914  
6,062  
239,927  
254,911  
264,081  
283,294  
289,803  
2,255  
2,255  
2,347  
2,347  
2,447  
133,981  
142,317  
150,151  
156,285  
162,513  
72,006  
73,250  
74,495  
75,783  
77,072  
0  
0  
0  
1,108  
0  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
5,404  
10,807  
10,807  
21,490  
21,490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,021,732  
1,067,039  
1,105,792  
1,128,625  
1,194,935  
781,698  
827,436  
867,412  
897,354  
970,515  
575,645  
580,922  
628,082  
551,117  
607,475  
206,053  
246,514  
239,330  
346,237  
363,040  
240,034  
239,603  
238,379  
231,271  
224,420  
240,034  
239,603  
238,379  
231,271  
224,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0