Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,194,935  
1,127,439  
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
905,133  
834,717  
982,957  
852,688  
785,554  
86,057  
86,470  
69,122  
94,473  
119,719  
0  
0  
0  
0  
0  
443,803  
411,233  
370,717  
493,087  
393,245  
369,210  
327,023  
515,645  
247,890  
265,925  
6,062  
9,991  
27,473  
17,238  
6,665  
289,803  
292,722  
293,394  
282,643  
275,569  
2,447  
2,447  
2,447  
2,447  
2,447  
162,513  
167,950  
174,460  
172,727  
164,360  
77,072  
78,360  
79,648  
80,941  
82,233  
0  
0  
0  
0  
0  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
21,490  
17,684  
10,558  
248  
248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,194,935  
1,127,439  
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
970,515  
890,948  
1,048,260  
911,990  
844,194  
607,475  
482,750  
612,925  
463,918  
453,560  
363,040  
408,198  
435,335  
448,072  
390,634  
224,420  
236,491  
228,091  
223,341  
216,928  
224,420  
236,491  
228,091  
223,341  
216,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0