Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
1,005,143  
982,957  
852,688  
785,554  
799,664  
712,595  
69,122  
94,473  
119,719  
85,528  
91,638  
0  
0  
0  
0  
0  
370,717  
493,087  
393,245  
371,028  
317,957  
515,645  
247,890  
265,925  
334,300  
298,170  
27,473  
17,238  
6,665  
8,807  
4,830  
293,394  
282,643  
275,569  
285,498  
292,548  
2,447  
2,447  
2,447  
2,447  
2,519  
174,460  
172,727  
164,360  
167,222  
172,908  
79,648  
80,941  
82,233  
83,525  
84,817  
0  
0  
0  
5,528  
5,528  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
10,558  
248  
248  
496  
496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,276,351  
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
1,005,143  
1,048,260  
911,990  
844,194  
873,507  
802,371  
612,925  
463,918  
453,560  
476,216  
361,520  
435,335  
448,072  
390,634  
397,292  
440,852  
228,091  
223,341  
216,928  
211,655  
202,772  
228,091  
223,341  
216,928  
211,655  
202,772  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0