Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
1,005,143  
903,392  
852,688  
785,554  
799,664  
712,595  
602,976  
94,473  
119,719  
85,528  
91,638  
67,633  
0  
0  
0  
0  
0  
493,087  
393,245  
371,028  
317,957  
314,650  
247,890  
265,925  
334,300  
298,170  
210,021  
17,238  
6,665  
8,807  
4,830  
10,673  
282,643  
275,569  
285,498  
292,548  
300,416  
2,447  
2,447  
2,447  
2,519  
2,519  
172,727  
164,360  
167,222  
172,908  
177,260  
80,941  
82,233  
83,525  
84,817  
86,109  
0  
0  
5,528  
5,528  
5,528  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
26,281  
248  
248  
496  
496  
2,719  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,135,331  
1,061,122  
1,085,162  
1,005,143  
903,392  
911,990  
844,194  
873,507  
802,371  
705,232  
463,918  
453,560  
476,216  
361,520  
343,621  
448,072  
390,634  
397,292  
440,852  
361,611  
223,341  
216,928  
211,655  
202,772  
198,160  
223,341  
216,928  
211,655  
202,772  
198,160  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0