Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
937,813  
879,683  
913,465  
892,682  
836,209  
639,933  
636,252  
645,539  
620,594  
557,404  
3,626  
5,083  
9,831  
23,872  
24,709  
58,322  
38,400  
16,248  
0  
0  
309,069  
359,089  
367,538  
350,878  
336,806  
266,504  
232,339  
247,506  
239,903  
191,958  
2,411  
1,341  
4,417  
5,942  
3,930  
297,880  
243,432  
267,926  
272,088  
278,806  
36,578  
36,578  
36,740  
36,763  
36,871  
225,509  
170,777  
174,989  
179,385  
186,050  
0  
0  
0  
0  
0  
30,861  
30,861  
50,695  
50,369  
49,949  
0  
0  
0  
0  
0  
4,933  
5,216  
5,501  
5,570  
5,935  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
937,813  
879,683  
913,465  
892,682  
836,209  
392,850  
339,826  
384,355  
366,664  
311,395  
372,841  
316,315  
360,183  
339,104  
282,116  
20,009  
23,511  
24,172  
27,560  
29,279  
544,963  
539,857  
529,110  
526,018  
524,815  
544,963  
539,857  
529,110  
526,018  
524,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0