Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
946,694  
937,813  
879,683  
913,465  
892,682  
654,842  
639,933  
636,252  
645,539  
620,594  
5,735  
3,626  
5,083  
9,831  
23,872  
57,233  
58,322  
38,400  
16,248  
0  
306,009  
309,069  
359,089  
367,538  
350,878  
283,937  
266,504  
232,339  
247,506  
239,903  
1,929  
2,411  
1,341  
4,417  
5,942  
291,852  
297,880  
243,432  
267,926  
272,088  
36,578  
36,578  
36,578  
36,740  
36,763  
220,564  
225,509  
170,777  
174,989  
179,385  
0  
0  
0  
0  
0  
30,005  
30,861  
30,861  
50,695  
50,369  
206  
0  
0  
0  
0  
4,498  
4,933  
5,216  
5,501  
5,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
946,694  
937,813  
879,683  
913,465  
892,682  
397,246  
392,850  
339,826  
384,355  
366,664  
386,242  
372,841  
316,315  
360,183  
339,104  
11,003  
20,009  
23,511  
24,172  
27,560  
549,448  
544,963  
539,857  
529,110  
526,018  
549,448  
544,963  
539,857  
529,110  
526,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0