Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
923,419  
935,959  
912,557  
946,694  
937,813  
507,110  
642,967  
621,364  
654,842  
639,933  
3,657  
5,370  
4,027  
5,735  
3,626  
59,555  
59,734  
58,818  
57,233  
58,322  
142,034  
286,098  
273,245  
306,009  
309,069  
290,337  
290,640  
283,970  
283,937  
266,504  
11,528  
1,124  
1,305  
1,929  
2,411  
416,309  
292,993  
291,193  
291,852  
297,880  
36,067  
36,183  
36,578  
36,578  
36,578  
204,581  
209,591  
214,711  
220,564  
225,509  
0  
0  
0  
0  
0  
172,530  
43,641  
35,635  
30,005  
30,861  
306  
316  
310  
206  
0  
2,826  
3,262  
3,959  
4,498  
4,933  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
923,419  
935,959  
912,557  
946,694  
937,813  
365,469  
381,150  
360,754  
397,246  
392,850  
364,415  
379,666  
354,720  
386,242  
372,841  
1,053  
1,484  
6,034  
11,003  
20,009  
557,951  
554,810  
551,803  
549,448  
544,963  
557,951  
554,810  
551,803  
549,448  
544,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0