Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
836,209  
824,788  
792,049  
457,648  
436,988  
557,404  
646,941  
615,596  
275,833  
250,446  
24,709  
7,225  
21,270  
8,746  
7,559  
0  
0  
0  
0  
0  
336,806  
431,462  
388,086  
63,619  
52,673  
191,958  
206,271  
203,801  
201,325  
188,060  
3,930  
1,983  
2,439  
2,143  
2,154  
278,806  
177,847  
176,453  
181,815  
186,542  
36,871  
929  
886  
886  
886  
186,050  
164,404  
167,640  
172,442  
177,670  
0  
0  
0  
0  
0  
49,949  
6,342  
782  
1,342  
856  
0  
0  
0  
0  
0  
5,935  
6,173  
7,145  
7,145  
7,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
836,209  
824,788  
792,049  
457,648  
436,988  
311,395  
300,976  
278,821  
277,145  
259,199  
282,116  
268,946  
247,308  
239,181  
220,458  
29,279  
32,030  
31,512  
37,964  
38,741  
524,815  
523,812  
513,228  
180,503  
177,789  
524,815  
523,812  
513,228  
180,503  
177,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0