Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
892,682  
836,209  
824,788  
792,049  
457,648  
620,594  
557,404  
646,941  
615,596  
275,833  
23,872  
24,709  
7,225  
21,270  
8,746  
0  
0  
0  
0  
0  
350,878  
336,806  
431,462  
388,086  
63,619  
239,903  
191,958  
206,271  
203,801  
201,325  
5,942  
3,930  
1,983  
2,439  
2,143  
272,088  
278,806  
177,847  
176,453  
181,815  
36,763  
36,871  
929  
886  
886  
179,385  
186,050  
164,404  
167,640  
172,442  
0  
0  
0  
0  
0  
50,369  
49,949  
6,342  
782  
1,342  
0  
0  
0  
0  
0  
5,570  
5,935  
6,173  
7,145  
7,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
892,682  
836,209  
824,788  
792,049  
457,648  
366,664  
311,395  
300,976  
278,821  
277,145  
339,104  
282,116  
268,946  
247,308  
239,181  
27,560  
29,279  
32,030  
31,512  
37,964  
526,018  
524,815  
523,812  
513,228  
180,503  
526,018  
524,815  
523,812  
513,228  
180,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0