Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,557  
946,694  
937,813  
879,683  
913,465  
621,364  
654,842  
639,933  
636,252  
645,539  
4,027  
5,735  
3,626  
5,083  
9,831  
58,818  
57,233  
58,322  
38,400  
16,248  
273,245  
306,009  
309,069  
359,089  
367,538  
283,970  
283,937  
266,504  
232,339  
247,506  
1,305  
1,929  
2,411  
1,341  
4,417  
291,193  
291,852  
297,880  
243,432  
267,926  
36,578  
36,578  
36,578  
36,578  
36,740  
214,711  
220,564  
225,509  
170,777  
174,989  
0  
0  
0  
0  
0  
35,635  
30,005  
30,861  
30,861  
50,695  
310  
206  
0  
0  
0  
3,959  
4,498  
4,933  
5,216  
5,501  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,557  
946,694  
937,813  
879,683  
913,465  
360,754  
397,246  
392,850  
339,826  
384,355  
354,720  
386,242  
372,841  
316,315  
360,183  
6,034  
11,003  
20,009  
23,511  
24,172  
551,803  
549,448  
544,963  
539,857  
529,110  
551,803  
549,448  
544,963  
539,857  
529,110  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0