Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
913,465  
892,682  
836,209  
824,788  
792,049  
645,539  
620,594  
557,404  
646,941  
615,596  
9,831  
23,872  
24,709  
7,225  
21,270  
16,248  
0  
0  
0  
0  
367,538  
350,878  
336,806  
431,462  
388,086  
247,506  
239,903  
191,958  
206,271  
203,801  
4,417  
5,942  
3,930  
1,983  
2,439  
267,926  
272,088  
278,806  
177,847  
176,453  
36,740  
36,763  
36,871  
929  
886  
174,989  
179,385  
186,050  
164,404  
167,640  
0  
0  
0  
0  
0  
50,695  
50,369  
49,949  
6,342  
782  
0  
0  
0  
0  
0  
5,501  
5,570  
5,935  
6,173  
7,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
913,465  
892,682  
836,209  
824,788  
792,049  
384,355  
366,664  
311,395  
300,976  
278,821  
360,183  
339,104  
282,116  
268,946  
247,308  
24,172  
27,560  
29,279  
32,030  
31,512  
529,110  
526,018  
524,815  
523,812  
513,228  
529,110  
526,018  
524,815  
523,812  
513,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0