Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,788  
792,049  
457,648  
436,988  
438,792  
646,941  
615,596  
275,833  
250,446  
246,662  
7,225  
21,270  
8,746  
7,559  
4,720  
0  
0  
0  
0  
0  
431,462  
388,086  
63,619  
52,673  
44,983  
206,271  
203,801  
201,325  
188,060  
194,691  
1,983  
2,439  
2,143  
2,154  
2,269  
177,847  
176,453  
181,815  
186,542  
192,129  
929  
886  
886  
886  
886  
164,404  
167,640  
172,442  
177,670  
177,813  
0  
0  
0  
0  
0  
6,342  
782  
1,342  
856  
4,516  
0  
0  
0  
0  
0  
6,173  
7,145  
7,145  
7,130  
8,915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,788  
792,049  
457,648  
436,988  
438,792  
300,976  
278,821  
277,145  
259,199  
261,398  
268,946  
247,308  
239,181  
220,458  
222,182  
32,030  
31,512  
37,964  
38,741  
39,215  
523,812  
513,228  
180,503  
177,789  
177,394  
523,812  
513,228  
180,503  
177,789  
177,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0