Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (KTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,231  
 
 
 
 
18,195  
 
 
 
 
3,820  
 
 
 
 
7,000  
 
 
 
 
5,122  
 
 
 
 
1,628  
 
 
 
 
625  
 
 
 
 
7,036  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,838  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,198  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,231  
 
 
 
 
10,200  
 
 
 
 
10,181  
 
 
 
 
19  
 
 
 
 
15,031  
 
 
 
 
15,031  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0