Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,882  
49,174  
41,914  
39,155  
49,387  
18,317  
34,832  
27,136  
24,175  
34,692  
6,077  
1,655  
1,910  
1,591  
1,631  
8,000  
0  
0  
0  
0  
2,082  
27,355  
18,201  
14,135  
25,781  
2,158  
5,821  
7,004  
8,441  
7,280  
0  
0  
20  
9  
0  
13,565  
14,343  
14,778  
14,980  
14,695  
0  
497  
497  
497  
0  
13,565  
13,845  
14,280  
14,483  
14,695  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,882  
49,174  
41,914  
39,155  
49,387  
383  
17,663  
10,433  
7,780  
18,142  
383  
17,663  
10,433  
5,380  
15,592  
0  
0  
0  
2,400  
2,550  
31,499  
31,511  
31,481  
31,375  
31,246  
31,499  
31,511  
31,481  
31,375  
31,246  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0