Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
44,240  
42,793  
52,807  
50,179  
48,976  
34,633  
33,058  
42,631  
40,056  
38,681  
1,678  
3,529  
9,217  
801  
2,309  
0  
0  
0  
0  
0  
15,924  
9,923  
16,559  
8,328  
9,607  
16,837  
19,222  
16,810  
30,273  
26,367  
194  
384  
46  
654  
399  
9,607  
9,735  
10,176  
10,122  
10,294  
0  
0  
0  
0  
0  
9,607  
9,735  
10,176  
10,122  
10,294  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
44,240  
42,793  
52,807  
50,179  
48,976  
14,138  
12,973  
22,756  
20,598  
19,287  
14,138  
12,973  
22,756  
20,598  
19,287  
0  
0  
0  
0  
0  
30,103  
29,820  
30,051  
29,581  
29,689  
30,103  
29,820  
30,051  
29,581  
29,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0