Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,893  
52,791  
44,240  
42,793  
52,807  
54,805  
43,349  
34,633  
33,058  
42,631  
1,813  
6,293  
1,678  
3,529  
9,217  
0  
0  
0  
0  
0  
10,884  
25,218  
15,924  
9,923  
16,559  
39,594  
11,813  
16,837  
19,222  
16,810  
2,514  
25  
194  
384  
46  
11,089  
9,442  
9,607  
9,735  
10,176  
0  
0  
0  
0  
0  
11,089  
9,442  
9,607  
9,735  
10,176  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,893  
52,791  
44,240  
42,793  
52,807  
35,962  
22,651  
14,138  
12,973  
22,756  
35,962  
22,651  
14,138  
12,973  
22,756  
0  
0  
0  
0  
0  
29,931  
30,140  
30,103  
29,820  
30,051  
29,931  
30,140  
30,103  
29,820  
30,051  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0