Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,062  
65,893  
52,791  
44,240  
42,793  
47,911  
54,805  
43,349  
34,633  
33,058  
1,488  
1,813  
6,293  
1,678  
3,529  
0  
0  
0  
0  
0  
27,369  
10,884  
25,218  
15,924  
9,923  
18,536  
39,594  
11,813  
16,837  
19,222  
518  
2,514  
25  
194  
384  
15,151  
11,089  
9,442  
9,607  
9,735  
0  
0  
0  
0  
0  
15,151  
11,089  
9,442  
9,607  
9,735  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,062  
65,893  
52,791  
44,240  
42,793  
32,422  
35,962  
22,651  
14,138  
12,973  
32,422  
35,962  
22,651  
14,138  
12,973  
0  
0  
0  
0  
0  
30,640  
29,931  
30,140  
30,103  
29,820  
30,640  
29,931  
30,140  
30,103  
29,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0