Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,914  
39,155  
49,387  
65,470  
68,553  
27,136  
24,175  
34,692  
50,352  
53,046  
1,910  
1,591  
1,631  
558  
1,463  
0  
0  
0  
0  
0  
18,201  
14,135  
25,781  
35,199  
37,723  
7,004  
8,441  
7,280  
14,595  
13,674  
20  
9  
0  
0  
186  
14,778  
14,980  
14,695  
15,117  
15,507  
497  
497  
0  
0  
0  
14,280  
14,483  
14,695  
15,117  
15,507  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,914  
39,155  
49,387  
65,470  
68,553  
10,433  
7,780  
18,142  
34,268  
37,750  
10,433  
5,380  
15,592  
31,568  
34,900  
0  
2,400  
2,550  
2,700  
2,850  
31,481  
31,375  
31,246  
31,202  
30,803  
31,481  
31,375  
31,246  
31,202  
30,803  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0