Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,080  
453,475  
511,200  
405,531  
389,999  
103,326  
230,724  
329,958  
239,240  
222,329  
7,325  
12,081  
13,727  
5,004  
16,820  
0  
0  
0  
0  
0  
63,636  
199,489  
304,096  
161,312  
186,574  
21,407  
13,787  
10,764  
61,533  
10,584  
10,959  
5,367  
1,371  
11,391  
8,351  
238,754  
222,751  
181,242  
166,291  
167,670  
0  
0  
0  
0  
0  
49,945  
50,004  
52,664  
53,593  
49,444  
0  
0  
0  
0  
0  
185,318  
169,062  
125,447  
109,302  
114,634  
0  
0  
0  
0  
0  
3,491  
3,685  
3,132  
3,397  
3,592  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,080  
453,475  
511,200  
405,531  
389,999  
187,095  
299,382  
357,024  
253,844  
244,793  
97,267  
207,554  
272,363  
169,950  
174,563  
89,828  
91,828  
84,661  
83,894  
70,230  
154,985  
154,093  
154,175  
151,687  
145,206  
154,984  
154,093  
154,175  
151,687  
145,205  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0