Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
405,531  
389,999  
315,425  
325,622  
264,169  
239,240  
222,329  
254,823  
268,210  
207,473  
5,004  
16,820  
4,162  
17,349  
21,795  
0  
0  
0  
0  
0  
161,312  
186,574  
241,593  
146,820  
161,579  
61,533  
10,584  
7,005  
102,431  
22,552  
11,391  
8,351  
2,063  
1,610  
1,546  
166,291  
167,670  
60,602  
57,412  
56,697  
0  
0  
0  
0  
0  
53,593  
49,444  
52,823  
52,823  
52,556  
0  
0  
0  
0  
0  
109,302  
114,634  
4,539  
1,379  
1,216  
0  
0  
0  
0  
0  
3,397  
3,592  
3,240  
3,210  
2,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
405,531  
389,999  
315,425  
325,622  
264,169  
253,844  
244,793  
169,541  
172,786  
113,067  
169,950  
174,563  
162,911  
172,786  
113,067  
83,894  
70,230  
6,630  
0  
0  
151,687  
145,206  
145,885  
152,835  
151,103  
151,687  
145,205  
145,884  
152,835  
151,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0