Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,475  
511,162  
405,531  
389,999  
315,425  
230,724  
329,920  
239,240  
222,329  
254,823  
12,081  
13,727  
5,004  
16,820  
4,162  
0  
0  
0  
0  
0  
199,489  
304,220  
161,312  
186,574  
241,593  
13,787  
10,602  
61,533  
10,584  
7,005  
5,367  
1,371  
11,391  
8,351  
2,063  
222,751  
181,242  
166,291  
167,670  
60,602  
0  
0  
0  
0  
0  
50,004  
52,664  
53,593  
49,444  
52,823  
0  
0  
0  
0  
0  
169,062  
125,447  
109,302  
114,634  
4,539  
0  
0  
0  
0  
0  
3,685  
3,132  
3,397  
3,592  
3,240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,475  
511,162  
405,531  
389,999  
315,425  
299,382  
356,950  
253,844  
244,793  
169,541  
207,554  
272,288  
169,950  
174,563  
162,911  
91,828  
84,661  
83,894  
70,230  
6,630  
154,093  
154,212  
151,687  
145,206  
145,885  
154,093  
154,212  
151,687  
145,205  
145,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0