Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,622  
264,169  
167,727  
144,558  
147,073  
268,210  
207,473  
105,101  
97,395  
105,504  
17,349  
21,795  
561  
43,154  
56,230  
0  
0  
0  
0  
0  
146,820  
161,579  
80,350  
47,825  
43,999  
102,431  
22,552  
23,115  
5,191  
5,197  
1,610  
1,546  
1,075  
1,225  
77  
57,412  
56,697  
62,626  
47,163  
41,569  
0  
0  
0  
0  
0  
52,823  
52,556  
52,702  
42,359  
40,587  
0  
0  
0  
0  
0  
1,379  
1,216  
2,597  
4,174  
560  
0  
0  
0  
0  
0  
3,210  
2,925  
7,327  
629  
422  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,622  
264,169  
167,727  
144,558  
147,073  
172,786  
113,067  
50,066  
4,765  
7,161  
172,786  
113,067  
50,066  
4,765  
7,161  
0  
0  
0  
0  
0  
152,835  
151,103  
117,662  
139,793  
139,912  
152,835  
151,103  
117,661  
139,793  
139,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0