Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
315,425  
325,622  
264,169  
167,727  
144,558  
254,823  
268,210  
207,473  
105,101  
97,395  
4,162  
17,349  
21,795  
561  
43,154  
0  
0  
0  
0  
0  
241,593  
146,820  
161,579  
80,350  
47,825  
7,005  
102,431  
22,552  
23,115  
5,191  
2,063  
1,610  
1,546  
1,075  
1,225  
60,602  
57,412  
56,697  
62,626  
47,163  
0  
0  
0  
0  
0  
52,823  
52,823  
52,556  
52,702  
42,359  
0  
0  
0  
0  
0  
4,539  
1,379  
1,216  
2,597  
4,174  
0  
0  
0  
0  
0  
3,240  
3,210  
2,925  
7,327  
629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
315,425  
325,622  
264,169  
167,727  
144,558  
169,541  
172,786  
113,067  
50,066  
4,765  
162,911  
172,786  
113,067  
50,066  
4,765  
6,630  
0  
0  
0  
0  
145,885  
152,835  
151,103  
117,662  
139,793  
145,884  
152,835  
151,103  
117,661  
139,793  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0