Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,558  
147,073  
191,428  
153,206  
140,208  
97,395  
105,504  
151,402  
98,007  
73,731  
43,154  
56,230  
20,871  
57,794  
152  
0  
0  
0  
0  
0  
47,825  
43,999  
74,609  
30,847  
61,006  
5,191  
5,197  
55,821  
9,208  
10,232  
1,225  
77  
102  
158  
2,340  
47,163  
41,569  
40,026  
55,199  
66,477  
0  
0  
0  
10,190  
19,630  
42,359  
40,587  
39,356  
41,308  
42,926  
0  
0  
0  
0  
0  
4,174  
560  
0  
0  
2,984  
0  
0  
0  
0  
0  
629  
422  
670  
3,700  
938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,558  
147,073  
191,428  
153,206  
140,208  
4,765  
7,161  
37,968  
24,701  
13,212  
4,765  
7,161  
37,968  
24,701  
13,212  
0  
0  
0  
0  
0  
139,793  
139,912  
153,460  
128,505  
126,996  
139,793  
139,912  
153,460  
128,505  
126,996  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0