Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,129,568  
1,171,092  
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
556,037  
593,257  
649,017  
658,659  
614,820  
13,726  
22,997  
47,008  
75,279  
5,440  
463  
463  
463  
463  
463  
134,148  
146,462  
150,160  
124,913  
139,131  
394,091  
411,604  
433,077  
441,077  
446,415  
13,609  
11,732  
18,309  
16,927  
23,371  
573,531  
577,835  
586,519  
576,009  
581,696  
1,896  
1,896  
1,896  
1,896  
2,499  
224,200  
222,904  
217,482  
208,703  
211,495  
178,147  
179,405  
180,662  
181,919  
183,177  
8,376  
9,778  
11,204  
9,319  
23,137  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
29,658  
32,600  
44,022  
42,919  
30,134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,129,568  
1,171,092  
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
767,957  
798,238  
864,679  
856,680  
875,458  
725,711  
758,751  
816,861  
818,410  
822,631  
42,246  
39,487  
47,818  
38,270  
52,827  
361,611  
372,854  
370,857  
377,987  
321,058  
361,089  
372,332  
370,335  
377,465  
320,536  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0