Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,238,731  
1,196,516  
1,268,661  
1,261,406  
 
661,426  
614,820  
636,817  
669,307  
 
75,310  
5,440  
6,054  
24,441  
 
463  
463  
463  
463  
 
123,214  
139,131  
151,672  
155,960  
 
439,817  
446,415  
456,514  
472,660  
 
22,622  
23,371  
22,115  
15,784  
 
577,305  
581,696  
631,844  
592,099  
 
3,192  
2,499  
9,520  
615  
 
208,703  
211,495  
195,312  
189,104  
 
181,919  
183,177  
0  
0  
 
23,194  
23,137  
248,172  
223,946  
 
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
 
29,043  
30,134  
47,586  
47,180  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,238,731  
1,196,516  
1,268,661  
1,261,406  
 
860,695  
875,458  
944,446  
937,480  
 
817,425  
822,631  
882,911  
890,778  
 
43,270  
52,827  
61,535  
46,701  
 
378,036  
321,058  
324,215  
323,926  
 
377,514  
320,536  
323,693  
323,404  
 
522  
522  
522  
522  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0