Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
1,283,467  
1,250,364  
636,817  
669,307  
683,119  
696,282  
690,376  
6,054  
24,441  
5,824  
13,443  
3,692  
463  
463  
0  
0  
0  
151,672  
155,960  
177,683  
201,662  
179,829  
456,514  
472,660  
484,247  
473,686  
497,387  
22,115  
15,784  
15,365  
7,490  
9,468  
631,844  
592,099  
595,526  
587,185  
559,988  
9,520  
615  
615  
615  
465  
195,312  
189,104  
191,885  
191,361  
182,527  
0  
0  
0  
0  
0  
248,172  
223,946  
219,852  
218,303  
201,549  
131,254  
131,254  
131,716  
131,716  
131,716  
47,586  
47,180  
51,459  
45,190  
43,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
1,283,467  
1,250,364  
944,446  
937,480  
981,401  
988,319  
959,100  
882,911  
890,778  
926,218  
939,394  
917,118  
61,535  
46,701  
55,184  
48,926  
41,982  
324,215  
323,926  
297,244  
295,148  
291,264  
323,693  
323,404  
296,722  
294,625  
290,742  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0