Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,171,092  
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
1,199,375  
593,257  
649,017  
658,659  
614,820  
612,622  
22,997  
47,008  
75,279  
5,440  
6,895  
463  
463  
463  
463  
463  
146,462  
150,160  
124,913  
139,131  
151,313  
411,604  
433,077  
441,077  
446,415  
440,977  
11,732  
18,309  
16,927  
23,371  
12,973  
577,835  
586,519  
576,009  
581,696  
586,753  
1,896  
1,896  
1,896  
2,499  
1,836  
222,904  
217,482  
208,703  
211,495  
212,908  
179,405  
180,662  
181,919  
183,177  
184,434  
9,778  
11,204  
9,319  
23,137  
10,116  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
32,600  
44,022  
42,919  
30,134  
46,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,171,092  
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
1,199,375  
798,238  
864,679  
856,680  
875,458  
867,761  
758,751  
816,861  
818,410  
822,631  
813,349  
39,487  
47,818  
38,270  
52,827  
54,412  
372,854  
370,857  
377,987  
321,058  
331,614  
372,332  
370,335  
377,465  
320,536  
331,091  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0