Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
1,199,375  
1,268,661  
649,017  
658,659  
614,820  
612,622  
636,817  
47,008  
75,279  
5,440  
6,895  
6,054  
463  
463  
463  
463  
463  
150,160  
124,913  
139,131  
151,313  
151,672  
433,077  
441,077  
446,415  
440,977  
456,514  
18,309  
16,927  
23,371  
12,973  
22,115  
586,519  
576,009  
581,696  
586,753  
631,844  
1,896  
1,896  
2,499  
1,836  
9,520  
217,482  
208,703  
211,495  
212,908  
195,312  
180,662  
181,919  
183,177  
184,434  
0  
11,204  
9,319  
23,137  
10,116  
248,172  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
44,022  
42,919  
30,134  
46,206  
47,586  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,235,536  
1,234,668  
1,196,516  
1,199,375  
1,268,661  
864,679  
856,680  
875,458  
867,761  
944,446  
816,861  
818,410  
822,631  
813,349  
882,911  
47,818  
38,270  
52,827  
54,412  
61,535  
370,857  
377,987  
321,058  
331,614  
324,215  
370,335  
377,465  
320,536  
331,091  
323,693  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0