Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,196,516  
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
 
614,820  
636,817  
669,307  
683,119  
 
5,440  
6,054  
24,441  
5,824  
 
463  
463  
463  
0  
 
139,131  
151,672  
155,960  
177,683  
 
446,415  
456,514  
472,660  
484,247  
 
23,371  
22,115  
15,784  
15,365  
 
581,696  
631,844  
592,099  
595,526  
 
2,499  
9,520  
615  
615  
 
211,495  
195,312  
189,104  
191,885  
 
183,177  
0  
0  
0  
 
23,137  
248,172  
223,946  
219,852  
 
131,254  
131,254  
131,254  
131,716  
 
30,134  
47,586  
47,180  
51,459  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,196,516  
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
 
875,458  
944,446  
937,480  
981,401  
 
822,631  
882,911  
890,778  
926,218  
 
52,827  
61,535  
46,701  
55,184  
 
321,058  
324,215  
323,926  
297,244  
 
320,536  
323,693  
323,404  
296,722  
 
522  
522  
522  
522  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0