Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,102,334  
1,125,912  
1,222,150  
1,129,568  
1,171,092  
511,769  
552,742  
653,286  
556,037  
593,257  
21,595  
17,412  
128,646  
13,726  
22,997  
3,062  
3,062  
3,062  
463  
463  
133,818  
136,244  
133,703  
134,148  
146,462  
345,580  
382,550  
377,207  
394,091  
411,604  
7,714  
13,475  
10,669  
13,609  
11,732  
590,565  
573,170  
568,864  
573,531  
577,835  
2,166  
2,141  
1,996  
1,896  
1,896  
243,174  
213,687  
220,555  
224,200  
222,904  
174,375  
175,633  
176,890  
178,147  
179,405  
12,241  
23,862  
8,708  
8,376  
9,778  
131,787  
131,254  
131,254  
131,254  
131,254  
26,822  
26,594  
29,462  
29,658  
32,600  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,102,334  
1,125,912  
1,222,150  
1,129,568  
1,171,092  
690,533  
698,031  
779,430  
767,957  
798,238  
631,844  
643,435  
734,284  
725,711  
758,751  
58,689  
54,597  
45,146  
42,246  
39,487  
411,801  
427,881  
442,720  
361,611  
372,854  
411,279  
427,359  
442,198  
361,089  
372,332  
522  
522  
522  
522  
522  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0