Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,261,406  
1,278,645  
1,270,796  
 
 
669,307  
683,119  
716,576  
 
 
24,441  
5,824  
31,299  
 
 
463  
0  
0  
 
 
155,960  
177,683  
168,765  
 
 
472,660  
484,247  
505,177  
 
 
15,784  
15,365  
11,335  
 
 
592,099  
595,526  
554,220  
 
 
615  
615  
465  
 
 
189,104  
191,885  
180,553  
 
 
0  
0  
0  
 
 
223,946  
219,852  
200,663  
 
 
131,254  
131,716  
131,716  
 
 
47,180  
51,459  
40,822  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,261,406  
1,278,645  
1,270,796  
 
 
937,480  
981,401  
981,556  
 
 
890,778  
926,218  
942,733  
 
 
46,701  
55,184  
38,824  
 
 
323,926  
297,244  
289,239  
 
 
323,404  
296,722  
288,717  
 
 
522  
522  
522  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0