Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
1,283,467  
 
636,817  
669,307  
683,119  
696,282  
 
6,054  
24,441  
5,824  
13,443  
 
463  
463  
0  
0  
 
151,672  
155,960  
177,683  
201,662  
 
456,514  
472,660  
484,247  
473,686  
 
22,115  
15,784  
15,365  
7,490  
 
631,844  
592,099  
595,526  
587,185  
 
9,520  
615  
615  
615  
 
195,312  
189,104  
191,885  
191,361  
 
0  
0  
0  
0  
 
248,172  
223,946  
219,852  
218,303  
 
131,254  
131,254  
131,716  
131,716  
 
47,586  
47,180  
51,459  
45,190  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,268,661  
1,261,406  
1,278,645  
1,283,467  
 
944,446  
937,480  
981,401  
988,319  
 
882,911  
890,778  
926,218  
939,394  
 
61,535  
46,701  
55,184  
48,926  
 
324,215  
323,926  
297,244  
295,148  
 
323,693  
323,404  
296,722  
294,625  
 
522  
522  
522  
522  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0