Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,527,509  
1,329,304  
1,702,298  
1,673,679  
1,708,417  
990,315  
780,963  
1,156,673  
1,133,281  
1,161,736  
37,040  
97,171  
248,221  
336,304  
265,368  
0  
0  
0  
0  
0  
340,365  
227,465  
274,521  
332,777  
311,020  
603,563  
453,268  
622,760  
454,582  
576,546  
9,347  
3,059  
11,172  
9,619  
8,802  
537,195  
548,342  
545,625  
540,397  
546,681  
0  
8,921  
8,832  
8,666  
8,498  
393,020  
400,113  
402,039  
404,897  
411,334  
0  
0  
0  
0  
0  
33,514  
33,903  
31,913  
25,309  
25,301  
99,012  
94,410  
94,410  
92,802  
93,381  
11,648  
10,994  
8,431  
8,724  
8,168  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,527,509  
1,329,304  
1,702,298  
1,673,679  
1,708,417  
1,091,075  
895,068  
1,252,338  
1,228,934  
1,274,628  
1,073,865  
853,806  
1,213,345  
1,184,921  
1,224,876  
17,210  
41,263  
38,993  
44,013  
49,753  
436,434  
434,236  
449,960  
444,745  
433,789  
436,434  
434,236  
449,960  
444,745  
433,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0