Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,673,679  
1,708,417  
1,461,305  
 
 
1,133,281  
1,161,736  
851,280  
 
 
336,304  
265,368  
303,803  
 
 
0  
0  
0  
 
 
332,777  
311,020  
214,713  
 
 
454,582  
576,546  
327,616  
 
 
9,619  
8,802  
5,148  
 
 
540,397  
546,681  
610,025  
 
 
8,666  
8,498  
8,999  
 
 
404,897  
411,334  
419,273  
 
 
0  
0  
0  
 
 
25,309  
25,301  
24,372  
 
 
92,802  
93,381  
149,486  
 
 
8,724  
8,168  
7,895  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,673,679  
1,708,417  
1,461,305  
 
 
1,228,934  
1,274,628  
1,058,236  
 
 
1,184,921  
1,224,876  
1,008,412  
 
 
44,013  
49,753  
49,825  
 
 
444,745  
433,789  
403,068  
 
 
444,745  
433,789  
403,068  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0