Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,369  
467,451  
549,783  
458,205  
402,079  
400,085  
321,049  
402,401  
305,604  
252,079  
2,976  
2,418  
3,834  
15,138  
292  
0  
0  
50,785  
0  
0  
351,597  
250,641  
282,188  
221,287  
185,518  
45,181  
44,613  
42,229  
44,881  
42,256  
331  
23,376  
23,364  
24,298  
24,012  
148,284  
146,402  
147,382  
152,602  
150,000  
0  
0  
0  
0  
0  
31,488  
33,666  
96,549  
102,046  
99,444  
0  
0  
0  
0  
0  
65,881  
61,903  
 
 
 
50,200  
50,200  
50,200  
50,200  
50,200  
715  
633  
633  
356  
356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,369  
467,451  
549,783  
458,205  
402,079  
135,479  
51,771  
135,612  
44,474  
123,801  
135,479  
51,771  
135,612  
44,474  
123,801  
0  
0  
0  
0  
0  
412,891  
415,680  
414,171  
413,732  
278,278  
412,891  
415,680  
414,171  
413,732  
278,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0